BUSINESS COACHING, czyli trening kompetencji coachingowych dla kadry managerskiej. Wzmocnienie własnego autorytetu i skuteczności w zarządzaniu i motywowaniu pracowników.

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 15-16.06.2020r.

Cena:
1695 zł/os. > 26.05-16.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

MODUŁ I

ZAŁOŻENIA COACHINGU

 • Fakty i mity dotyczące coachingu
 • 3 filary coachingu
 • ABC relacji coachingowej: rola coacha, rola coachee
 • Proces coachingu
 • Efekty coachingu
 • Coaching a inne formy wsparcia

KIEDY I Z KIM DZIAŁA COACHING?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

MODUŁ II

JAK COACHING DZIAŁA, CZYLI WYSELEKCJONOWANE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE

 • Aktywne słuchanie
 • Pytania sięgające sedna, poszerzające perspektywę
 • Komunikacja bezpośrednia
 • Budowanie relacji i partnerstwa
 • Obecność coachingowa 

TEORIA MOTYWACJI JAK DOTRZEĆ DO MOTYWACJI WŁASNEJ I PRACOWNIKÓW, JAK JĄ BUDOWAĆ, WSPIERAĆ?

13:00

Lunch

14:00

MODUŁ III

BUDOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZESPOLE

 • Na co mam wpływ, czym kieruję się w mojej pracy?

WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU WŁASNEGO I PRACOWNIKÓW

 • Matryca integracji zasobów
15:00

Przerwa kawowa

15:15

MODUŁ IV

MANAGER JAKO COACH A SYSTEM

 • Przyjmowanie właściwej perspektywy ( manager, pracownik, zespół/organizacja)
16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

MODUŁ I

MANAGER JAKO COACH, CZ. II

WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW

 • Praca z celem i efektem: GROW, SMART
11:00

Przerwa kawowa

11:15

MODUŁ II

MANAGER JAKO COACH, CZ. III

PLANOWANIE, NADAWANIE PRIORYTET Ó W DZIAŁANIOM, DELEGOWANIE

13:00

Lunch

14:00

MODUŁ III

FEEDBACK

 • Rola i u żyteczność informacji zwrotnej
 • Dzielenie się obserw acją jako forma feedbacku
 • Feedback w praktyce : Okno Johari, SDI, Stop Start Continue
15:00

Przerwa kawowa

15:15

MODUŁ IV

ETAPY ROZWOJU GRUP I ZESPOŁÓW

LIDER W ŚWIECIE VUCA

FAQ: RYNEK COACHINGOWY W POLSCE. JAK WYBRAĆ PROFESJONALNEGO COACHA?

PODSUMOWANIE TRE NINGU KOMPETENCJI COACHINGOWYCH

16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy i rozwinięcie Twoich umiejętności pozwalających na wykorzystywanie coachingu w zarządzaniu zespołem. Udoskonalone również zostaną twoje kompetencje z zakresu prowadzenia rozmowy coachingowej.

Jakie korzyści wyniesiesz ze szkolenia?

 • Poznasz założenia coachingu i sposoby jego efektywnego wykorzystania w pracy z zespołem.
 • Rozwiniesz kompetencje coachingowe, które możesz wykorzystać w zarządzaniu (i nie tylko).
 • Poznasz i przećwiczysz sposoby podnoszenia motywacji własnej i pracowników.
 • Poznasz i przećwiczysz praktyczne narzędzia przydatne w:
  • pracy z celem
  • pracy z zasobami, uwalnianiem potencjału
  • pracy z wartościami
 • Poznasz i przećwiczysz przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.
 • Poznasz i przećwiczysz wybrane narzędzia coachingowe.
 • Pogłębisz wiedzę o samym sobie, o sobie w roli lidera.
 • Przygotujesz się do prowadzenia rozmów z wykorzystaniem elementów coachingu.

Czego się nauczysz na szkoleniu?

 • Czym jest a czym nie jest coaching, kiedy i z kim wykorzystywać tę metodę pracy i jaki jest jej związek z motywacją pracowników.
 • Wykorzystywania kluczowych kompetencji coachingowych (t.j. ustalanie zasad współpracy, współtworzenie relacji, efektywne komunikowanie, wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów) w swojej pracy.
 • Dzielenia się obserwacją / przekazywania informacji zwrotnej oddziałując na motywację pracowników.
 • Wykorzystywania wybranych narzędzi/ technik coachingowych przydatnych w zarządzaniu zespołem, w pełnieniu roli lidera w organizacji.

Co przećwiczysz na szkoleniu?

 • Wybrane techniki coachingowe, przygotujesz się do wykorzystywania ich w zarządzaniu zespołem już od następnego dnia po szkoleniu.
 • Rozwiniesz kompetencje miękkie i przećwiczysz kluczowe umiejętności coachingowe tj. aktywne słuchanie, zadawanie pytań sięgają cych sedna, poszerzających perspektywę, bezpośrednie komunikowanie się, budowanie relacji i partnerstwa, obecność coachingowa.
 • Udzielanie informacji zwrotnej i dzielenie się obserwacją.

Metody szkolenia

Dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, sesje refleksyjne.

Szkolenie skierowane jest do

 • menedżerów
 • team leaderów
 • pracowników działów HR
 • trenerów biznesu
 • doradców
 • konsultantów
 • oraz wszystkich, którzy są zainteresowani coachingiem i rozwojem.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BUSINESS COACHING, czyli trening kompetencji coachingowych dla kadry managerskiej. Wzmocnienie własnego autorytetu i skuteczności w zarządzaniu i motywowaniu pracowników. „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 25.05.2020 r.

  2. 1 695 zł + 23% VAT po 25.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem BUSINESS COACHING, czyli trening kompetencji coachingowych dla kadry managerskiej. Wzmocnienie własnego autorytetu i skuteczności w zarządzaniu i motywowaniu pracowników. (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Paula Klajnowska

Paula Klajnowska

Psycholog, business & life coach, Co-founder Przełomowi

Marta Skrzydelska

Marta Skrzydelska

Business & life coach, mentor, superwizor

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij