Ryzyko i zmiany regulacyjne w sektorze bankowym

Grupa tematyczna: Banki, Prawo

Tagi: EBA | bankowość | kredyt | ryzyko

Data: 24-25.10.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 24.09-25.10.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Zastąpienie wskaźnika WIBOR - konsekwencje operacyjne i ryzyka prawne

 • Specyfika wskaźnika WIRON
 • Różnice pomiędzy IBOR a RFR
 • Wpływ zmiany wskaźnika na istniejące umowy i przyszłe umowy kredytowe
 • Ryzyka prawne związane ze zmianą wskaźnika

Przemysław Karolak,
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm

10:15

Przerwa

10:30

Ryzyko zmian stóp procentowych oraz spreadu kredytowego w świetle projektowanych wytycznych EBA

 • Przepływy pieniężne w metodzie standardowej EBA dla IRRBB
 • Zarządzanie procesami oceny, pomiaru i monitorowania ryzyka CSRBB
 • Monitorowanie wpływu ekspozycji CSRBB na dochód odsetkowy netto i wartość ekonomiczną kapitału w ramach funkcjonowania systemów wewnętrznych.
 • Kalkulacja wyniku odsetkowego NII

Kamil Stasik
EY Polska

Dominik Olech
EY Polska

11:45

Przerwa

12:45

Ujawniania ESG za rok 2022 zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi (ITS) EBA w ramach CRR II

 • Ujawnienia ilościowe - ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia związane ze zmianami klimatycznymi 
 • Ujawnienia jakościowe z zakresu ryzyk ESG
 • GAR - wskaźnik zielonych aktywów na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych

Marta Dzieciuch
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

14:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Udzielanie i monitorowanie kredytów zgodnie z wytycznymi EBA w praktyce

 • Procedura udzielania kredytów z uwzględnieniem różnych profili kredytobiorców 
 • Wycena i monitorowanie zabezpieczeń w formie nieruchomości
 • Polityka ryzyka kredytowego z uwzględnieniem kultury i apetytu na ryzyko instytucji
 • Zasada proporcjonalności w wytycznych EBA/GL/2020/06 - interpretacja przepisów

Karol Rajewski
SSW Pragmatic Solutions

Malwina Walenda
SSW Pragmatic Solutions

10:30

Zmiany w zakresie ryzyka kredytowego Basel IV 

 • Nowe wymogi “due diligence” i odejście od dotychczasowych praktyk
 • Rola LtV w wyznaczaniu wymogów kapitałowych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie
 • Wykluczenia metody IRB dla niektórych klas aktywów 
 • Ograniczenia parametrów wyjściowych dla metody wewnętrznych ratingów (IRBA)

Borys Wróblewski,
EY Polska

12:00

Przerwa

12:45

Priorytetowe obszary dla badania i oceny nadzorczej banków zgodnie z metodyką BION w 2022 r.

 • Zarządzanie ryzykiem ICT: bezpieczeństwo systemów, outsourcing, agregacja danych
 • Cyfrowa transformacja i innowacje FinTech
 • Rola i miejsce ESG w zarządzaniu modelem biznesowym i zarządzaniu instytucją 
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

14:00

Planowane zmiany w obszarze ryzyka operacyjnego w ramach Basel IV

Piotr Welenc
Niezależny Ekspert

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Nowe regulacje prawne, które czekają sektor bankowy będą stanowić niemałe wyzwanie dla pracowników odpowiadających za nadzór, zarządzanie zgodnością, ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową. Celem zmian jest wzmocnienie stabilności oraz odporności banków i będą one miały duży wpływ na ich funkcjonowanie. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Prelegenci omówią problematykę nowego wskaźnika referencyjnego, postanowień pakietu Bazylea IV, raportowania ESG, ryzyka kredytowego oraz metodyki BION.

Główne zagadnienia:

 • Nowy wskaźnik referencyjny od 1 stycznia 2023r.
 • Postanowienia Komitetu Bazylejskiego
 • Ujawniania ESG zgodnie z ITS EBA w ramach CRR II
 • Udzielanie i monitorowanie kredytów zgodnie z wytycznymi EBA
 • Ryzyko zmian stóp procentowych oraz spreadu kredytowego
 • Priorytetowe obszary dla badania i oceny nadzorczej banków zgodnie z metodyką BION

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Ryzyka
 • Compliance
 • Audytu
 • Prawnych
 • Kontrollingu
 • Nadzoru
 • Adekwatności kapitałowej
 • Kontroli wewnętrznej
 • Monitoringu zgodności

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ryzyko i zmiany regulacyjne w sektorze bankowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 26.08.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 23.09.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 23.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ryzyko i zmiany regulacyjne w sektorze bankowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

Radca Prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Dominik Olech

Dominik Olech

BTRM, Financial Risk & Analytics, Manager, EY Polska

Karol Rajewski

Karol Rajewski

Partner, Radca prawny, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

Kamil Stasik

Kamil Stasik

Financial Risk & Analytics, Consultant, EY Polska

Borys Wróblewski

Borys Wróblewski

Financial Risk & Analytics, Senior Manager, EY Polska

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, DLK Legal

Przemysław Karolak

Przemysław Karolak

Adwokat, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm

Piotr Welenc

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal

Malwina Walenda

Malwina Walenda

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij