Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: EBA | KNF | AML | KYC | CFT

Data: 08-09.04.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 07.03-09.04.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ. I

 • Nowa Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa - problematyka
 • Kwalifikacja transakcji okazjonalnej
 • Problematyczne kwestie ustalania beneficjenta rzeczywistego 

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

Marta Banaszczyk
PwC FCU

Urszula Leszczyńska
PwC FCU

11:00

Przerwa

11:10

Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ II

 • Listy sankcyjne, AML screening

Oliwia Poniat
EY Polska

11:40

Przerwa

11:45

Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA, w tym osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

 •  Sposoby identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego jako osoby typu PEP lub RCA
 •  Proces ustalania źródła środków i źródła majątku
 •  Identyfikacja statusu RCA, czyli identyfikacja bliskiego współpracownika

Wojciech Sitarz
Deloitte

Paweł Spławiński
Deloitte

12:45

Przerwa

13:30

Outsourcing procesów AML/CFT

 • Wpływ ostatnich zmian prawnych na outsourcing procesów AML
 • Wymagania wobec outsourcera
 • Co powinna regulować umowa outsourcingu?
 • Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji i dostępem outsourcera do danych podlegających ochronie

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:35

Procesy KYC

 • Zdalny onboarding w działalności instytucji obowiązanych
 • Procesy KYC a dokument mObywatel

Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński
& Partners

Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński
& Partners

16:20

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Prawodawstwo unijne - aktualności

 • Europejski pakiet AML z perspektywy instytucji obowiązanych w Polsce 
 • Rekomendacje EBA oraz FATF w zakresie AML

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

10:30

Przerwa

10:40

Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML

 • Analiza ostatnich kar nakładanych przez GIIF, KNF i Prezesa NBP
 • Przegląd najnowszych komunikatów GIIF
 • Zmiany w nadzorze nad obszarem AML w świetle AML Package

Marta Dzieciuch
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

12:00

Przerwa

12:05

Wymagania wobec AML Officera

 • Kompetencje, rola oraz obowiązki  AMLRO
 • Wytyczne EBA i stanowisko UKNF dotyczące AMLRO oraz ich skuteczne wdrożenie

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

13:05

Przerwa

14:00

Czynnik społeczny a procedury AML

 • Rola monitoringu przeciwdziałania praniu pieniędzy we wdrażaniu  ESG
 • Sygnaliści AML - przyjmowanie zgłoszeń, ochrona, procedury

Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy

15:00

Automatyzacja działań i procesów AML/KYC

 • Technologie wspierające procesy - najlepsze, dostępne rozwiązania
 • Wykorzystanie AI i ML

Dr Robert Pakla
KYNDRYL

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaZapraszamy na praktyczne warsztaty poświęcone najnowszym trendom i zmianom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych na poziomie unijnym oraz wyzwań społeczno-gospodarczych, sektor finansowy stoi przed koniecznością ciągłego dostosowywania swoich strategii i procesów. Nasze spotkanie skupi się na analizie niedawnych zmian prawnych oraz przyszłych kierunkach rozwoju w obszarze AML/CFT. Zajmiemy się również praktycznymi aspektami wdrażania nowych przepisów i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ich stosowaniem. To idealna okazja do uzyskania aktualnych informacji. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wymogami i trendami w sektorze AML.

Główne zagadnienia:

 • Monitoringu i ocena stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych
 • Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA
 • Outsourcing procesów AML/CFT
 • Problematyczne kwestie w procesach KYC
 • Prawodawstwo unijne - aktualności
 • Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML
 • Wymagania wobec AML Officera
 • Czynnik społeczny a procedury AML
 • Automatyzacja działań i procesów AML/KYC

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:

 • AML
 • KYC
 • CFT
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 19.02.2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 06.03.2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 06.03.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.04.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

dr Michał Kaczmarski

dr Michał Kaczmarski

Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Mikołaj Górny

Mikołaj Górny

Prawnik, Sadkowski i Wspólnicy

Marek Śliwiński

Marek Śliwiński

Aplikant adwokacki, Associate, Kancelaria Gawroński & Partners

Robert Pakla

Robert Pakla

Senior Manager in Financial Crime

Paweł Spławiński

Paweł Spławiński

Partner Financial Crime, Deloitte

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij