Procedury AML/KYC – prawo i praktyka

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: AML | KYC | EBA | KNF

Data: 25-26.10.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 28.09-25.10.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Pakiet unijnych regulacji ,,AML Package” - projektowane zmiany

 • Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
 • AMLA – nowy nadzorca i jego uprawnienia
 • Rozporządzenie AML – następca krajowej ustawy AML
 • VI Dyrektywa AML

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

10:30

Przerwa

10:45

Rola i obowiązki AMLRO

 • Jak skutecznie wdrożyć wytyczne EBA i stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
 • Jak prawidłowo powołać AMLRO? Kluczowe kompetencje, jakie powinien posiadać AMLRO

Edyta Zdziarska
Ekspert ds. AML

12:00

Modele operacyjne wdrożenia AML compliance w instytucjach finansowych

 • Outsourcing / co-sourcing / zasoby własne
 • Technologia / ludzie / procesy
 • Podejście oparte o ocenę ryzyka (risk-based approach)
 • Metodologia oceny ryzyka ekspozycji na pranie pieniędzy z perspektywy europejskiej, krajowej oraz korporacyjnej

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

13:15

Przerwa

14:00

Znaczenie cyberprzestępczości dla procedur i obowiązków raportowych AML

 • Modus operandi (metody płatności i komunikacji),
 • Obowiązki raportowe na gruncie AML,
 • Systemy wymiany informacji (dane w grupie, sektorowe centra usług)

Łukasz Masztalerz
KSZ Smart Legal

15:15

Przerwa

15:20

Monitoring działalności klienta i podejrzanych aktywności w ramach procesu KYC

 • Zawiadomienia do GIIF - jak powinny wyglądać, w jakich przypadkach wystosować zawiadomienie - case study

Wojciech Gibas
mBank S.A.

16:50

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zdalny onboarding klienta

 •     Polityka i procedury wewnętrzne
 •     Wdrożenie i monitoring w zakresie zdalnego onboardingu
 •     Outsourcing i reliance w zakresie zdalnego onboardingu

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal Korus

10:20

Przerwa

10:30

Nadchodzące i spodziewane regulacje EU i ich potencjalny wpływ na procesy AML

 • Wpływ nowelizacji rozporządzenia eIDAS, rozporządzeń DORA, AI, Open Finance, PSR, Digital Euro oraz dyrektywy PSD3 na procesy AML

dr Krzysztof Korus
DLK Legal Korus

11:30

Problematyczne kwestie ustalania beneficjenta rzeczywistego, np. w przypadku obcych jurysdykcji

 • Gdzie leży granica należytej staranności przy ustalaniu BR?

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

Aleksander Wasiak
PwC Legal

13:00

Przerwa

13:45

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO

 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • mObywatel - jak weryfikować dane

Marcin Serafin
GRC Legal

14:50

Przerwa

15:00

Przegląd orzecznictwa

 • Podejście regulatora
 • Kontrole
 • Wyniki
 • Kary
 • Wnioski

Zuzanna Cichocka
FILIPIAK BABICZ LEGAL

Wiktoria Licha
FILIPIAK BABICZ LEGAL

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeszcze więcej zmian przed nami. Sporo dzieje się w legislacji na poziomie unijnym, wzmożone działania wymusza także obecna sytuacja społeczno-gospodarcza. Obowiązki wynikające z dostosowania się do wymogów stanowiły i w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla sektora finansowego, generując nowe niewiadome wynikające ze złożoności całego procesu. Zapraszamy Państwa na spotkanie podczas, którego omówione zostaną niedawne i planowane zmiany prawne oraz wszystkie problematyczne kwestie związane  z wypełnianiem obowiązków AML/CFT.

Główne zagadnienia:

 • Pakiet unijnych regulacji  ,,AML Package” - projektowane zmiany
 • Rola i obowiązki AMLRO
 • Modele operacyjne wdrożenia AML compliance 
 • Obowiązki raportowe instytucji obowiązanych i dostęp do danych
 • Ustawa AML w kontekście RODO
 • Dyrektywa PSD3 i jej potencjalny wpływ na procedury AML
 • Zdalny onboarding klienta
 • Problematyczne kwestie ustalania beneficjenta rzeczywistego
 • Monitoring działalności klienta i podejrzanych aktywności w ramach KYC
 • Przegląd orzecznictwa

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:

 • AML
 • KYC
 • CFT
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Procedury AML/KYC – prawo i praktyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 04.09.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 27.09.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 27.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.10.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Procedury AML/KYC – prawo i praktyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Partner w kancelarii Taylor Wessing

dr Michał Kaczmarski

dr Michał Kaczmarski

Adwokat, Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Marcin Serafin

Marcin Serafin

Partner, GRC Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Wojciech Gibas

Wojciech Gibas

Ekspert ds. regulacji AML/CFT, mBank S.A.

Zuzanna Cichocka

Zuzanna Cichocka

Adwokat, AML Compliance Officer, FILIPIAK BABICZ LEGAL

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Aleksander Wasiak

Aleksander Wasiak

Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij