Metodyka oceny odpowiedniości członków zarządu instytucji finansowych w świetle wymagań KNF

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: EBA | KNF | metodyka | członek zarządu | regulator

Data: 24.04.2020r.

Cena:
1595 zł/os. > 20.02-03.04.2020
1895 zł/os. > 04.04-24.04.2020

Program

DZIEŃ 1
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Zakres i problematyka Metodyki oraz relacje w stosunku do dotychczasowych regulacji

 • Co obejmuje Metodyka i kto jest jej adresatem w ramach struktury organizacyjnej podmiotu nadzorowanego?
 • Relacja Metodyki do dotychczasowych wytycznych KNF, EBA, obowiązujących przepisów
 • Jakie kwestie niejasne/sporne wyjaśnia Metodyka?
11:15

Przerwa kawowa

11:30

Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego

 • Wzorcowe procesy oceny pierwotnej kandydata i czynności w ramach tego procesu
 • Wzorcowe procesy oceny wtórnej kandydata i czynności w ramach tego procesu
 • Czy dokumentacja wewnętrzna wymaga aktualizacji?
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Narzędzia wspierające ocenę w praktyce

 • Omówienie wzorcowych formularzy
14:45

Przerwa

14:50

Czy Metodyka stanowi wartość dodaną dla biznesu?

 • Jak Metodyka może usprawnić procesy wewnętrzne?
 • Czy stosowanie Metodyki usprawni postępowania przed KNF?
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała po raz pierwszy dokument pt. Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.
Metodyka stanowi przewodnik po wymogach regulacyjnych, które należy stosować przy procesach oceny osób, które mają wejść lub już weszły w skład organu korporacyjnego. Jest on skierowany do banków, spółdzielczych systemów ochrony instytucjonalnej, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw emerytalnych oraz domów maklerskich. Zadaniem profesjonalnych uczestników rynku finansowego jest zapewnienie mu stabilności, wiarygodności i bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym jest więc, by osoby decyzyjne posiadały adekwatne kompetencje oraz postawę. Na naszym spotkaniu bardzo szeroko omówimy tą tematykę. Między innymi opowiemy sobie o wymogach regulatora, dowiedzą się Państwo również jakie kryteria stosować dla danego podmiotu nadzorowanego. Jest to istotne dla osób rekrutujących jak i dla tych, które same podlegają ocenie. Opowiemy także o tym jak Metodyka wpłynie na usprawnienie procesów wewnętrznych oraz poruszymy wiele innych, ważnych zagadnień. Będzie także czas na dyskusję, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Zakres i problematyka Metodyki oraz relacje w stosunku do dotychczasowych regulacji
 • Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego
 • Narzędzia wspierające ocenę w praktyce
 • Jak Metodyka może usprawnić procesy wewnętrzne i postępowania przed KNF

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do członków zarządu, przedstawicieli komórek compliance oraz dyrektorów i kierowników działów HR następujących instytucji:

 • banki
 • spółdzielcze systemy ochrony instytucjonalnej
 • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
 • towarzystwa emerytalne
 • domy maklerskie

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 03.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 03.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Metodyka oceny odpowiedniości członków zarządu instytucji finansowych w świetle wymagań KNF „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 03.04.2020 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 03.04.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.04.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Metodyka oceny odpowiedniości członków zarządu instytucji finansowych w świetle wymagań KNF (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 03.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 03.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Magdalena Bartosiewicz

Magdalena Bartosiewicz

Radca prawny w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Małgorzata Gołębiowska

Małgorzata Gołębiowska

Radca prawny w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij