Kształtowanie wynagrodzeń w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne i dobre praktyki

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: polityka wynagrodzeń | EBA | ESG | Gender Pay Gap | | jawność wynagrodzeń

Data: 13.06.2024r.

Cena:
2795 zł/os. > 17.05-12.06.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Praktyczne aspekty wdrożenia i stosowania dyrektywy o równości płac i jawności wynagrodzeń

 • Rekrutacja na nowych zasadach
 • Opracowanie systemu wynagrodzeń w organizacji i metody adekwatnej wyceny pracy
 • Różnicowanie poziomów wynagrodzeń w ramach ustalonych widełek płacowych
 • Obowiązki informacyjne
 • Sposoby przygotowania firmy na wdrożenie dyrektywy
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności prawnej pracodawcy za nierówności w wynagrodzeniach oraz drogi dochodzenia roszczeń w tym zakresie

Natalia Krzyżankiewicz
Kancelaria Raczkowski

10:30

Przerwa

10:40

ESG w polityce wynagrodzeń i w ładzie korporacyjnym w ramach ujawnień III filara

 • Regulacje prawne 
 • Standardy i kierunki rozwoju
 • Identyfikacja ryzyk oraz szans

Karolina Malajkat
Deloitte

Natalia Widanka
Deloitte

12:10

Przerwa

13:00

Gender pay gap - problematyka

 • Wyrównanie i zapobieganie nierównościom - metody zwalczania luki płacowej
 • Analiza i raportowanie luki płacowej

dr Izabela Szczygielska
DWF Poland

14:30

Przerwa

14:40

Obowiązki wobec KNF

 • Raportowanie do KNF i sprawozdania płacowe
 • Zakres ujawnianych informacji w ramach polityki wynagrodzeń
 • Wymogi prawne i regulacyjne dotyczące risk takerów

dr Tomasz Lewandowski
SMM Legal

16:10

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Ład Korporacyjny a system wynagrodzeń

 • Kluczowe zasady Ładu korporacyjnego
 • Ład korporacyjny a raportowanie ESG
 • Rola compliance w kontekście wynagrodzeń

Karolina Kanclerz
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

10:30

Przerwa

10:40

System i struktura płac

 • Wynagrodzenia zasadnicze
 • Zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia

Sebastian Trzaska
Anacco

12:00

Przerwa

12:50

Benchmarking wynagrodzeń

 • Dane płacowe – skąd je czerpać?
 • Miary statystyczne w raportach płacowych
 • Płaca w organizacji – a płaca na rynku. Jak dobrać dane przy porównywaniu stanowisk
 • Wykorzystanie raportów płacowych w procesach HR

Szymon Adamczyk
Adamczyk Business Consulting

14:00

Przerwa

14:10

Presja płacowa - case study skutecznych działań zaradczych

 • Jak radzić sobie z presją płacową?
 • Płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne dla pracowników

Michał Chodkowski
Łaszczuk i Wspólnicy

Magdalena Rodzeń
Aptiv Services Poland

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, które skupiają się na istotnych aspektach polityki wynagrodzeniowej. Eksperci będą dyskutować o Dyrektywie dotyczącej równości wynagrodzeń i przejrzystości płac, a także omówią sposoby efektywnego raportowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć (Gender Pay Gap). Prelekcje obejmą także tematykę rozróżniania pomiędzy stałymi a zmiennymi elementami wynagrodzeń oraz przedstawienie metod identyfikacji osób podejmujących ryzykowne decyzje finansowe (risk takerów) i zasad raportowania ich zarobków. Wykładowcy wyjaśnią, w jaki sposób strategie wynagrodzeń są zintegrowane z celami zrównoważonego rozwoju ESG oraz jak benchmarking wskaźników z dziedziny HR może przynieść korzyści. Nie zabranie także bardziej  miękkich tematów, jak n.p radzenie sobie z presją płacową. Nasze warsztaty łączą teoretyczne podstawy z praktycznymi zastosowaniami, zapewniając solidne i aktualne kompetencje dzięki prowadzeniu przez doświadczonych ekspertów.

Główne zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty wdrożenia i  stosowania dyrektywy o równości  i jawności wynagrodzeń
 • ESG a polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym
 • Gender pay gap - problematyka
 • Obowiązki wobec KNF
 • Ład Korporacyjny a system wynagrodzeń
 • System i struktura płac
 • Benchmarking wynagrodzeń
 • Presja płacowa - case study skutecznych działań zaradczych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzeń
 • Kadr i płac
 • HR
 • Prawnych
 • Compliance

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kształtowanie wynagrodzeń w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne i dobre praktyki „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 19.04.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 16.05.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 16.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kształtowanie wynagrodzeń w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne i dobre praktyki (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Natalia Krzyżankiewicz

Natalia Krzyżankiewicz

Kancelaria Raczkowski

Katarzyna Wilczyk

Katarzyna Wilczyk

Kancelaria Raczkowski

dr Tomasz Lewandowski

dr Tomasz Lewandowski

SMM Legal

Szymon Adamczyk

Szymon Adamczyk

Adamczyk Business Consulting

Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Magdalena Rodzeń

Magdalena Rodzeń

Aptiv Services Poland

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij