Dostęp do nagrań 3. RetailTec Congress

Grupa tematyczna:

Data: 01-31.07.2021r.

Cena:
495 zł/os. > 01.06-31.07.2021

Program

 
 

 

Dostęp do nagrań
Czas trwania licencji: 6 miesięcy

Sprawdź program wydarzenia


Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


31 maja i 1 czerwca 2021 r. odbył się 3. RetailTec Congress. W wydarzeniu w formie online, w ramach którego udział wzięli kluczowi przedstawiciele tradycyjnych podmiotów sektora retail oraz przedstawiciele innowacyjnych rozwiązań i technologii zaprezentowane zostały merytoryczne wystąpienia oraz debaty skupione na aktualnych trendach oraz przyszłości tej branży w Polsce.

Nie mogłeś/aś uczestniczyć w ostatniej edycji RetailTec Congress? Teraz możesz obejrzeć zapisy wszystkich debat i prelekcji przedstawionych podczas wydarzenia! Przez dwa dni 64 kluczowych ekspertów dzieliło się najświeższymi informacjami dotyczącymi rozwoju sektora retail. Kup dostęp do filmów i obejrzyj w wygodnym dla siebie czasie.

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH MM CONFERENCES S.A.
(zwany dalej: Regulaminem) § 1

 1. Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym (dalej: Kupujący) jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300045, NIP 952-204-04-86, REGON 141312256, (dalej: Sprzedający).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki umowy sprzedaży dostępu do Materiałów Konferencyjnych (dalej: Materiały Konferencyjne) przeznaczonych do użytku prywatnego Kupującego, celem oglądania w formie on-line na stronie retailteccongress.pl, dostępnych do zakupu na stronie www.mmcpolska.pl.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sprzedającego www.mmcpolska.pl za pomocą udostępnianego formularza zamówień.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej sklepu www.mmcpolska.pl;
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym i niniejszym Regulaminie;
  4. dokonanie płatności za wybrany materiał z konferencji.
 5. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zakupu dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy, oznacza zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przez zaakceptowanie Regulaminu Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści umowy.
 7. Zawarcie umowy stanowi zobowiązanie Kupującego do stosowania postanowień Regulaminu w całości, w tym w szczególności w zakresie licencji za sprzedawane materiały konferencyjne.

§2

 1. Złożenie zamówienia i opłacenie przesłanej faktury pozwala na udostępnienie indywidualnego linku, loginu i hasła do wybranego Materiału Konferencyjnego.
 2. Po otrzymaniu linku wraz z loginem i hasłem Kupujący jest uprawniony do zmiany hasła.
 3. Wysłanie dostępu do wybranego materiału konferencyjnego następuje w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 4. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy dostęp do Materiałów Konferencyjnych w postaci linku wraz z loginem i hasłem.
 5. Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego i opłaceniu przesłanej faktury Kupującemu wysłany zostanie dostęp do wybranego przez niego Materiału Konferencyjnego. W celu przyspieszenia wysłania dostępu do wybranego Materiału Konferencyjnego dopuszczalne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres zgloszenia@mmcpolska.pl

§3

 1. Zamieszczone na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami netto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy;
  2. PayU (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).
 3. Sprzedający wystawia fakturę na dane osobowe wskazane w przelewie bankowym poszerzone o dane zgłoszone w zamówieniu „dane do faktury”.
 4. Niniejszym Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Sprzedający może na żądanie Kupującego, wystawić fakturę VAT w formie papierowej.
 5. Wszelkie pytania dotyczące płatności oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury należy kierować na adres zgloszenia@mmcpolska.pl

§4

 1. W ramach wynagrodzenia objętego umową sprzedaży Sprzedający udziela Kupującemu ograniczonej w czasie sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych na Platformie Materiałów Konferencyjnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Kupującemu nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie oraz, nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji na polach eksploatacji o których mowa w ust. 3 poniżej.
 2. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z licencji w sposób nienaruszający prawa oraz dobrych obyczajów.
 3. Sprzedający udziela Kupującemu licencji na prywatne oglądanie online Materiałów Konferencyjnych przez Kupującego na Platformie Sprzedającego wyłącznie na użytek własny Kupującego, w celach niekomercyjnych [pola eksploatacji].
 4. Materiały konferencyjne Sprzedającego stanowią utwór  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 5. Rozpowszechnianie materiałów konferencyjnych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.
 6. Sprzedający nie przenosi na Kupującego praw majątkowych do materiałów konferencyjnych. Sprzedaż lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim materiałów konferencyjnych przez Kupującego jest zabronione.
 7. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów konferencyjnych przed dostępem osób trzecich, w szczególności do nieujawniania hasła osobom trzecim.
 8. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji i danych dotyczących Materiałów Konferencyjnych. Kupujący zobowiązuje się także nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Materiałach Konferencyjnych.
 9. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad niniejszego Regulaminu, przekroczenie granic przyznanych uprawnień w zakresie udzielonej licencji Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 000 PLN za każde z naruszeń, płatną bez wezwania, w dniu naruszenia, na rachunek bankowy Sprzedającego. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§5

 1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a tym samym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane dotyczące organizowanych przez Sprzedającego konferencji utrwalonych na materiałach konferencyjnych są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tajemnicę handlową Sprzedającego.
 2. Kupujący zrzeka się prawa do rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym poufności, tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa.

§6

 1. Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Kontakt: odo@mmcpolska.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach: a) informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f. W wypadku wyrażenia zgody także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych.
 7. W związku z okolicznością, iż komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie przede wszystkim w wersji elektronicznej, pocztą elektroniczną, Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem upubliczniła swoje dane.
 8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.
 9. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@mmcpolska.pl
 10. Dane wskazane w formularzu zakupowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.
 11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@mmcpolska.pl
 12. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij