Chmura i outsourcing w sektorze finansowym - regulacje prawne i praktyczne problemy

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Finanse

Tagi: Outsourcing | EBA | KNF | cloud computing | DORA

Data: 15-16.06.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 31.05-16.06.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Kompleksowe zarządzanie outsourcingiem od strony regulacyjnej w instytucji finansowej

 • Części wspólne różnych regulacji i uzgadnianie odrębności: Prawo bankowe, BFG, Obrót instrumentami finansowymi, DORA, regulacje outsourcing’u AML, regulacje ESG, Rekomendacja D i M
 • Kwalifikacja czynności: krytyczność lub istotność, charakter „chmurowy”, charakter ustawowy i inny
 • Outsourcing przy świadczeniu usługi kluczowej
 • Planowane zmiany w uregulowaniach outsourcing’u

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Poddostawca instytucji finansowej

 • Podejście do czynności i procesów u poddostawcy, własnych i dla zleceniodawcy (e-mail, backup, etc.)
 • Czynniki wpływające na ustalenie liczby poziomów outsourcing’u
 • Weryfikacja przedkontraktowa 
 • Kontrolowanie poddostawcy: metodologia, częstotliwości, ulokowanie odpowiedzialności

Mikołaj Cegłowski
DLK Legal

12:15

Przerwa

13:00

Outsourcing chmurowy po DORA

 • Zmiany wprowadzane przez DORA i nadchodzące uregulowania unijne
 • Wymogi organizacyjne i techniczne związane z outsourcingiem chmurowym
 • Praktyczne aspekty wdrożeń rozwiązań chmurowych

dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

14:30

Przerwa

14:40

Umowy outsourcingowe

 • Łączne wymogi regulacji wobec treści umów outsourcingowych
 • Łączne wymogi regulacji wobec procesu zawarcia, wykonywania i ustania umowy outsourcingowej
 • Znane problemy praktyczne umów outsourcingowych i najlepsze praktyki mitygowania ryzyk prawnych

Marta Dzieciuch
DLK Legal

16:10

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Dane osobowe w reżimie outsourcingu

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych w procesie outsourcingu 
 • DPIA na potrzeby umowy outsourcingu 
 • Szczególne wymogi z obszaru danych osobowych na gruncie Komunikatu chmurowego UKNF 
 • Transfer danych poza EOG w umowie outsourcingu – podstawy prawne, obowiązki regulacyjne 

Piotr Łochowski
Kancelaria Barta & Kaliński

10:30

Przerwa

10:45

Wyzwania z obszaru cybersecurity

 • Obowiązki podmiotów rynku finansowego jako operatorów usług kluczowych 
 • Oczekiwania nadzorcze z zakresu cyberbezpieczeństwa (Wytyczne EBA/GL/2019/04, Rekomendacja D, Komunikat chmurowy UKNF) 
 • Najnowsze zmiany w obszarze cyberbezpieczeństwa (NIS2) 

dr Maciej Troć
Rymarz Zdort Maruta

12:00

Przerwa

12:45

Wymogi należytej staranności w świetle projektu CSDD

 • Zrównoważony ład wewnętrzny w podmiotach rynku finansowego 
 • Zapewnienie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju 
 • Wpływ projektu CSDD na proces outsourcingu podmiotów rynku finansowego

Łukasz Łyczko
PwC Legal

14:15

Praktyczne wyzwania związane z wdrożeniami chmurowymi

 • Aktualna praktyka podmiotów rynku finansowego w zakresie wdrożeń chmurowych 
 • Kluczowe bariery związane z udziałem podmiotów regulowanych w projektach cloud 
 • Kierunki rozwoju rozwiązań chmurowych dedykowanych dla sektora finansowego

Piotr Filipowski
Rymarz Zdort Maruta

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których dowiedzą się Państwo, jak poprawnie dostosować się do wymogów regulatorów, w szczególności w zakresie umów, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi, zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa. Będą mogli Państwo ocenić zastosowane przez Państwa rozwiązania i ocenić ich poprawność w odniesieniu do oczekiwań organów nadrzędnych.

Główne zagadnienia:

 • Kompleksowe zarządzanie outsourcingiem od strony regulacyjnej w instytucji finansowej
 • Poddostawca instytucji finansowej
 • Outsourcing chmurowy po DORA
 • Umowy outsourcingowe
 • Dane osobowe w reżimie outsourcingu
 • Wyzwania z obszaru cybersecurity
 • Wymogi należytej staranności w świetle projektu CSDD
 • Praktyczne wyzwania związane z wdrożeniami chmurowymi

Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • bezpieczeństwa

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Chmura i outsourcing w sektorze finansowym - regulacje prawne i praktyczne problemy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 27.04.2023 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 30.05.2023 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 30.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chmura i outsourcing w sektorze finansowym - regulacje prawne i praktyczne problemy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Piotr Łochowski

Piotr Łochowski

Adwokat, Kancelaria Barta & Kaliński, Inspektor Ochrony Danych w Grupie Interia.pl.

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

Mikołaj Cegłowski

Mikołaj Cegłowski

Radca Prawny, Starszy Prawnik DLK Legal

dr Maciej Troć

dr Maciej Troć

Associate, Rymarz Zdort Maruta

Piotr Filipowski

Piotr Filipowski

Senior Associate w Zespole Regulacji i Technologii Finansowych w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij