Zarządzanie ryzykiem i zgodnością regulacyjną w Spółkach Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Spółki Skarbu Państwa

Tagi: ESG | KSH | nadzór właścicielski | Spółki Skarbu Państwa

Data: 21-22.03.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 29.02-20.03.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nadzór właścicielski w grupie spółek zgodnie z KSH i prawem holdingowym

 • Funkcjonowanie w praktyce zmian wdrożonych przez nowelizację KSH, w tym wprowadzenie prawa holdingowego
 • Sprawowanie nadzoru spółki dominującej nad spółkami zależnymi zgodnie z ostatnimi zmianami prawnymi 
 • Obowiązki i kompetencje Rady Nadzorczej i Zarządu w świetle reformy KSH

dr Marek Maciąg
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Aleksandra Pustiowska
Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

10:30

Przerwa

10:45

Rada Nadzorcza i Zarząd w Spółkach Skarbu Państwa - wymogi ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym

 • Wymogi wobec osób kandydujących na stanowiska zarządcze
 • Powoływanie nowych członków zarządzających - ocena kompetencji i kryteria doboru
 • Proces odwoływania członków RN i Zarządu
 • Prawidłowe zasady wynagradzania członków zarządzających

Piotr Turowicz
Radca prawny w Gigacloud Sp. z o.o.

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Zarządzanie ładem korporacyjnym - skuteczny nadzór w spółce

 • Polityka zarządzania ładem korporacyjnym zgodnie z regulacjami prawnymi
 • Stosowanie zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
 • Raportowanie stosowania zasad ładu korporacyjnego 
 • ESG w strategii zarządzania ładem korporacyjnym: dyrektywy CSRD i CSDD

Mikołaj Górny
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Bartosz Żak
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Strategia ESG czyli odpowiedzialność i zrównoważony rozwój Spółek Skarbu Państwa

 • Raportowanie ESG w Spółkach Skarbu Państwa - wymogi regulacyjne i praktyki rynkowe 
 • Odpowiedzialność organizacji i osób zarządzających za realizację wymogów ESG

Weronika Nalbert
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:00

Rejestracja uczestników

8:15

Odpowiedzialność cywilna członków Rady Nadzorczej i Zarządu

 • Podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej
 • Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności

Aleksandra Zbrzeżna
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Igor Socha
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

9:15

Odpowiedzialność karna członków Rady Nadzorczej i Zarządu

 • Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa członków Rady Nadzorczej i Zarządu
 • Odpowiedzialność osób zarządzających w oparciu o reformę KSH
 • Praktyka orzecznicza

dr Piotr Karlik

10:30

Przerwa

10:45

Zapewnienie zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Spółkach Skarbu Państwa

 • Zarządzanie zgodnością prawną czyli wdrażanie nowych regulacji - rola i obowiązki compliance 
 • Standardy wewnętrzne i zasady etyki w prawidłowym funkcjonowaniu systemu compliance 
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności - identyfikacja i procedury działania
 • Sposoby mierzenia efektywności systemu compliance

Justyna Walas-Ryba

12:00

Przerwa lunchowa

13:00

Ryzyko kontroli i postępowań w Spółkach Skarbu Państwa

 • Sprawowanie kontroli funkcjonowania spółki przez Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Skuteczne procedury antykorupcyjne w spółce
 • Zasady współpracy z CBA i policją w przypadku kontroli
 • Ryzyko badania działalności spółki przez komisję śledczą

dr Jakub Pitera
TaylorWessing

14:15

Strategia współpracy między działami a organami zarządzającymi

dr Łukasz Cichy

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na warsztaty, w ramach których Eksperci omówią aktualne regulacje prawne dotyczące Spółek Skarbu Państwa, kwestie nadzoru właścicielskiego oraz zasady zarządzania ładem korporacyjnym. Prelegenci przybliżą zasady funkcjonowania spółek po reformie KSH, a także przedstawią najnowsze orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności członków władz spółki. Wyjaśnią, jak prawidłowo powinien działać system compliance oraz jak przygotować organizację do kontroli i postępowań. Opowiedzą także o granicach odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Spółek Skarbu Państwa.

Główne zagadnienia:

 • Nadzór właścicielski w grupie spółek zgodnie z KSH i prawem holdingowym
 • Rada Nadzorcza i Zarząd w Spółkach Skarbu Państwa - wymogi ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Zarządzanie ładem korporacyjnym - skuteczny nadzór w spółce
 • Raportowanie ESG w Spółkach Skarbu Państwa - wymogi regulacyjne i praktyki rynkowe 
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków Rady Nadzorczej i Zarządu
 • Skuteczne procedury antykorupcyjne w spółce

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom Spółek Skarbu Państwa. W szczególności serdecznie zapraszamy Rady Nadzorcze, Zarządy, a także dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Prawny
 • Compliance
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Zarządzania Majątkiem

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Workshops Deparment
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem i zgodnością regulacyjną w Spółkach Skarbu Państwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 02.02.2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 28.02.2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 28.02.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.03.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem i zgodnością regulacyjną w Spółkach Skarbu Państwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Dr Jakub Pitera

Dr Jakub Pitera

Partner, Radca prawny, TaylorWessing

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

 Prawniczka, Compliance oficerka, Trenerka biznesu, Aktywna Menedżerka compliance i ESG

Igor Socha

Igor Socha

Prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat

prof. dr hab. Marek Michalski

prof. dr hab. Marek Michalski

Of counsel, Kancelaria GESSEL, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW

Aleksandra Zbrzeżna

Aleksandra Zbrzeżna

Adwokat, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Piotr Turowicz

Piotr Turowicz

Radca prawny w Gigacloud Sp. z o.o.

Mikołaj Górny

Mikołaj Górny

Prawnik, Sadkowski i Wspólnicy

Bartosz Żak

Bartosz Żak

Prawnik, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Weronika Nalbert

Weronika Nalbert

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

dr Marek Maciąg

dr Marek Maciąg

Partner, Radca prawny, Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Aleksandra Pustiowska

Aleksandra Pustiowska

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij