Zamówienia publiczne w świetle nowej Ustawy PZP – aspekty prawne i praktyczne

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Produkcja, Finanse, Prawo, CUW

Tagi: zamówienia publiczne | przetargi | PZP

Data: 20.11.2020r.

Cena:
595 zł/os. > 29.10-20.11.2020

Program

Program
9:45

Logowanie na platformę

10:00

BLOK I

 • Wprowadzenie. Założenia nowej ustawy i systematyka;
 • Zamówienia bagatelne;
 • Zasady udzielania zamówień i polityka zakupowa państwa;
 • Analiza potrzeb zamawiającego;
11:15

Przerwa

11:30

BLOK II

 • Wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu;
 • Tryby udzielania zamówień;
 • Zamówienia sektorowe;
12:45

Przerwa

13:30

BLOK III

 • Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa;
 • Kryteria oceny ofert
 • Odrzucenie oferty
14:45

Przerwa

15:00

BLOK IV

 • Umowy
 • Katalog klauzul abuzywnych
 • Środki ochrony prawnej
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
16:30

Zakończenie

Prowadzący:

Bartłomiej Wachta

Senior Partner, Kancelaria MARUTA WACHTA

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions Najlepszy prawnik w Polsce w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, wg Rankingu Rzeczpospolitej 2016r., 2017 r. i 2018 r.

dr Jakub Krysa

Senior Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii im. Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, kontraktami, prawem międzynarodowym, transformacjami cyfrowymi oraz metodykami agile. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, obronności, energetyki i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Michał Nawrocki

Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Adwokat, ukończył Prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kontraktów na roboty budowlane, również tych skonstruowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Już 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone rozwiązania będą rewolucyjne i mają być odpowiedzią na następujące problemy: nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w rynku zamówień publicznych, niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych, brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy, brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności, wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych, koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych, nieefektywny system kontroli zamówień publicznych. Nasze spotkanie kierujemy zarówno do Zamawiających jak i Wykonawców. Wiodący eksperci z kancelarii Maruta Wachta omówią wszystkie zmiany, a także opowiedzą o ich praktycznym zastosowaniu.

Kancelaria MARUTA WACHTA jest jedną z największych polskich kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, wskazywaną jako lider rynku w rankingu dziennika Rzeczpospolita (2016, 2017, 2018) oraz wyróżnianą przez instytucje międzynarodowe, takie jak: Chambers, Legal 500, The Lawyer. Projektami z zakresu prawa zamówień publicznych zajmuje się 8-osobowy zespół Kancelarii. Współpracujemy też z szeregiem czołowych polskich przedsiębiorstw, w wielu wypadkach jako kancelaria w całości obsługująca projekty z zakresu PZP. W naszym portfolio znajdują się typowe projekty realizowane w trybach podstawowych oraz przedsięwzięcia skomplikowane, wymagające narzędzi i rozwiązań niestandardowych. Nasze unikalne doświadczenie w branży IT jest wykorzystywane przez Klientów prowadzących przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych – oraz uczestniczących w takich przetargach. Z powodzeniem prowadzimy także znaczące projekty w innych branżach, jak np. energetycznej czy budowlanej.

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zobligowanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawców jak i wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zamówienia publiczne w świetle nowej Ustawy PZP – aspekty prawne i praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 28.10.2020 r.

  2. 595 zł + 23% VAT do 28.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zamówienia publiczne w świetle nowej Ustawy PZP – aspekty prawne i praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta

Senior Partner, Kancelaria MARUTA WACHTA

dr Jakub Krysa

dr Jakub Krysa

Senior Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Michał Nawrocki

Michał Nawrocki

Associate, Kancelaria MARUTA WACHTA

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij