Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Tagi: KNF | ubezpieczenia | chmura obliczeniowa | ESG | IDD | APK | SFDR | CSRD | Solvency II | EIOPA

Data: 12-13.06.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 20.05-13.06.2023

Program

Dzień I
9:45

Rejestracja uczestników

10:15

Identyfikacja potrzeb klientów i prawidłowe dopasowanie oferty produktowej - nowe spojrzenie na APK

 • Rozpoznawanie i dokumentowanie potrzeb klientów podczas procesu APK zgodnie z dyrektywą IDD
 • Wyznaczanie i docieranie do grupy docelowej, wyróżnienie i dopasowanie oferty - APK w praktyce
 • Spory dotyczące APK w postępowaniach odszkodowawczych, arbitrażowych i sądowych (wg regulacji KNF)
 • Technologie wspierające APK

Krzysztof Powązka
Laven

11:30

Przerwa

11:45

Analiza ścieżki decyzyjnej klientów w procesie wyborów produktów

 • Dostosowanie oferty do młodego pokolenia - case study
 • Nowe potrzeby i oczekiwania klientów - wyzwania zakładów ubezpieczeniowych
 • Skuteczna komunikacja, obsługa trudnych klientów

Elżbieta Gierczyńska
ProOptima Customer Experience Management

13:00

Przerwa

13:45

Zrównoważona przyszłość sektora ubezpieczeniowego zgodnie z wymogami ESG

 • Konstruowanie i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi wobec wyzwań ESG
 • Dystrybucja ubezpieczeń z identyfikacją preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Rozporządzenie SFDR oraz Dyrektywa CSRD - raportowanie i ujawnianie informacji
  dot. zrównoważonego rozwoju 
 • Czynniki ESG w przeprowadzaniu Analizy Potrzeb Klienta
 • Wyzwania firm ubezpieczeniowych w związku z  rosnącymi ryzykami  klimatycznymi
 • Ubezpieczenia inwestycji w odnawialne źródła energii

Malwina Walenda
SSW Pragmatic Solutions

15:15

Praktyczne aspekty regulacyjne w dystrybucji ubezpieczeń

Wojciech Semmerling
Safety4All

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

16:00

Zakończenie dnia I

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:15

Rejestracja uczestników

8:45

Aktualne wyzwania i ryzyka w sektorze ubezpieczeń - planowane regulacje i priorytety organów nadzoru

 • Cele strategiczne EIOPA na 2023 rok - zarządzanie wymogami ESG, zasady ostrożnościowe, możliwości związane z użyciem nowoczesnych technologii etc.
 • Relacje instytucji z Organami Nadzoru i Urzędami - nadzór i wytyczne KNF, kary, decyzje Prezesa UOKiK
 • Priorytety prac UKNF w obszarze przeglądu i aktualizacji systemu Wypłacalność II

Tomasz Klemt
Kancelaria Klemt

9:45

Nowoczesne narzędzia do pozyskiwania klientów i dystrybucji ubezpieczeń

 • Tradycyjne vs nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń 
 • Sposoby na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych na konkretne ubezpieczenia (SEO, Google, Facebook lead ad) 
 • Jak zarządzać cyfrową relacją z klientem podczas zdalnej obsługi?
 • Sztuczna inteligencja (chat GPT) w marketingu ubezpieczeń i pozyskiwaniu klientów ubezpieczeniowych

Marcin Kowalik
Doradca w zakresie pozyskiwania klientów

11:15

Przerwa

11:30

Trendy technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym - cyfryzacja jako odpowiedź na potrzeby klientów

 • Digitalizacja ubezpieczeń - szacowanie ryzyka i omówienie głównych barier
 • Kwestie prawne i praktyczne przy zawieraniu umów na odległość. Wideoweryfikacja klienta, weryfikacja podpisu elektronicznego 
 • Zastosowanie narzędzi wspierających cyfryzację i automatyzację w  branży (Big Data, AI, IoT, porównywarki i platformy nadzorujące rozmowy głosowe w tym Chatboty)
 • Regulacje oraz nadzór KNFu nad wykorzystywaniem nowych technologii

Wojciech Soleniec
EY

13:00

Przerwa

13:45

Standard Chmury Obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej zgodnie z dokumentem PIU

 • Wprowadzenie do rozwiązań chmurowych
 • Aktualizacja standardu Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2023r. i wymogi komunikatu UKNF 
 • Wybór dostawcy usług chmurowych i kwestie umowne
 • Przykładowe kroki wdrożenia usługi przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej 
  w Zakładzie Ubezpieczeń
 • Czynniki mające istotny wpływ na szacowanie i klasyfikacje ryzyka przetwarzania danych (wymogi prawne, regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne)

Alicja Peszke-Bieńko
OChK

Łukasz Florczak
OChK

15:00

Zakończenie dnia II

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rynek ubezpieczeń podlega bardzo dynamicznym zmianom ze względu na wyzwania prawne i regulacyjne oraz rozwijające się technologie. Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty, w ramach których zostaną przedstawione: nowe kanały dystrybucji ubezpieczeń, rola ESG przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych oraz identyfikacja potrzeb klientów, w tym tworzenie dopasowanych ofert. Eksperci przeanalizują nowe potrzeby i oczekiwania oraz ścieżkę decyzyjną klientów w procesie wyboru produktów. Prelegenci omówią także cele strategiczne EIOPA na 2023 rok dla sektora oraz relacje z Organami Nadzoru i ich wytyczne. Dodatkowo zostaną przytoczone praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi nowych technologii w towarzystwach ubezpieczeniowych, trendy w branży oraz nowy standard chmury obliczeniowej.

Główne zagadnienia:

 • Identyfikacja potrzeb klientów i prawidłowe dopasowanie oferty produktowej - nowe spojrzenie na APK
 • Analiza ścieżki decyzyjnej klientów w procesie wyborów produktów
 • Zrównoważona przyszłość sektora ubezpieczeniowego zgodnie z wymogami ESG
 • Nowe kanały dystrybucji produktów w sektorze ubezpieczeniowym
 • Standard Chmury Obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej zgodnie z dokumentem PIU
 • Trendy technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym - cyfryzacja jako odpowiedź na potrzeby klientów
 • Sposoby budowania cyfrowej relacji z klientami podczas zdalnej obsługi

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, a w szczególności:

 • Działy Prawne
 • Działy Compliance
 • Działy Ubezpieczeń
 • Działy ds. Obsługi Klienta
 • Działy Finansowe
 • Działy Prawne
 • Działy Sprzedaży
 • Działy Bancassurance
 • Działy Rozwoju produktu

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 537 000 952
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Żywicka

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 739 000 198
e-mail: z.zywicka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 21.04.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 19.05.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 19.05.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania sektora ubezpieczeniowego - nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Klemt

Tomasz Klemt

Radca Prawny, Kancelaria Klemt

Krzysztof Powązka

Krzysztof Powązka

CSO, Dyrektor Sprzedaży, Laven

Malwina Walenda

Malwina Walenda

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Wojciech Soleniec

Wojciech Soleniec

Partner w Technology Consulting, EY

Marcin Kowalik

Marcin Kowalik

Doradca w zakresie pozyskiwania klientów

Wojciech Semmerling

Wojciech Semmerling

Manager- Ekspert rynku ubezpieczeń Safety4All

Agnieszka Wesołowska

Agnieszka Wesołowska

Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Elżbieta Gierczyńska

Elżbieta Gierczyńska

Senior trener i konsultant CEM i EEM, ProOptima Customer Experience Management

Alicja Peszke Bieńko

Alicja Peszke Bieńko

Prawnik, ekspert do spraw compliance i zarządzania ryzykiem, OChK

Łukasz Florczak

Łukasz Florczak

Cloud Presales Engineer, OChK

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij