Wycofanie akcji spółki publicznej z GPW

Grupa tematyczna:
Banki, Branża budowlana, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie

Data: 26.04.2017 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Bogdan
Piotrowski

Zagadnienia prawne delistingu na rynku regulowanym i New Connect

 • Wymogi prawne w procesie delistingu – analiza przesłanek prawnych i interpretacji przepisów
 • Zagadnienia identyfikacji i wyznaczania terminu ujawniania informacji poufnej w kontekście delistingu
 • Uwarunkowania wejścia nowego inwestora w kontekście delistingu
 • Analiza delistingu w kontekście spółek notowanych na rynku regulowanym  i New Connect
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Bogdan
Piotrowski

Szczegółowa analiza procedury delistingu – wraz z przykładami

 • Optymalny harmonogram i zagadnienia praktyczne procesu delistingu
 • Praktyczna wartość wyciśnięcia (squeeze – out)
 • Najciekawsze przykłady delistingów
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Marcin
Sadlej

Analiza finansowa oraz strategia PR przy procesie delistingu – podejście praktyczne

 • Analiza finansowa przed przystąpieniem do procedury delistingu – na co szczególnie  należy zwrócić uwagę
 • Konstruowanie najlepszej strategii komunikacji (IR/PR) na potrzeby procesu delistingu
 • Najważniejsze elementy badania i negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi
 • Warunki udanego wezwania – jak się ustrzec przed popełnieniem błędów
 • Sprawdzone sposoby z zakresu negocjowania z inwestorami instytucjonalnymi
 • Idealny przebieg procesu delistingu – analiza każdego z elementu wraz z przykładami
 • Szczegółowe przykłady niepowodzeń w procesie wezwania
 • Ostatnie przykłady – powodzenia i niepowodzenia
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Delisting na rynku regulowanym i New Connect – zagadnienia prawne
 • Najciekawsze przykłady delistingów
 • Analiza finansowa oraz strategia PR przy procesie delistingu – podejście praktyczne

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wycofania akcji spółki publicznej z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzień warsztatowy będzie obejmował kompleksową analizę zagadnienia w aspektach: prawnym, finansowym oraz PR. Zapoznają się Państwo z praktycznymi zagadnieniami z zakresu procesu delistingu. Podczas szkolenia zostaną przedstawione także historyczne przykłady z praktyki, które przybliżą Państwo prezentowany zakres merytoryczny. Szkolenie jest  w szczególny sposób skierowane do spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym oraz na rynku NewConnect.

Grupa docelowa:

Warsztat dedykujemy wszystkim spółkom mnotowanym na rynku regulowanym i NewConnect, jak również wszystkim podmiotom biorącym udział w emitowaniu i notowaniu papierów wartościowych na giełdzie.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wycofanie akcji spółki publicznej z GPW „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 24.02.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 24.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wycofanie akcji spółki publicznej z GPW (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Bogdan Piotrowski

Radca Prawny, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

avatar

Marcin Sadlej

Managing Partner, Capital Communication Group

Partnerzy