Wpływ nowych technologii oraz najnowszych zmian prawnych na ochronę konsumenta

Grupa tematyczna: Prawo, Ochrona środowiska

Tagi: UOKiK | konsument | ochrona konsumenta | Dyrektywa Omnibus | DSA | DMA

Data: 18-19.03.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 28.02-18.03.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Promocje i obniżki cen w kontekście zastosowania Dyrektywy Omnibus

 • Jak sprzedawcy powinni ustanawiać nowe ceny? - case study
 • Jak informować o cenach i promocjach oraz jakie informacje dostarczać konsumentom?
 • Obowiązki i kary za niestosowanie się do przepisów

Lidia Mucha
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Marketing internetowy w świetle zmian prawnych i najnowszych trendów

 • Regulacje wprowadzone przez Dyrektywę Omnibus - zakazane działania i obowiązujące sankcje
 • Influencer marketing - ramy prawne, obowiązki i odpowiedzialność

dr Katarzyna Menszig-Wiese
Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Niedozwolone klauzule umowne, klauzule modyfikacyjne i jednostronna zmiana umowy

 • Przesłanki abuzywności
 • Przegląd typowych klauzul abuzywnych dla modeli biznesowych
 • Modelowa klauzula modyfikacyjna
 • Klauzule jednostronnej zmiany umowy (klauzule modyfikacyjne) w umowach konsumenckich - problematyka

Anna Oponowicz
Bieluk i Partnerzy

14:30

Przerwa

14:45

Greenwashing - ramy prawne, dostosowanie do zrównoważonych standardów i obowiązujące sankcje

 • Działania zakazane, odpowiedzialność firm i osób zarządzających za “zielone oszustwo” wg planów UE
 • Działania  Prezesa UOKiK w sprawie fałszywych proekologicznych stwierdzeń
 • Strategie minimalizowania ryzyka greenwashingu

Maciej Majewski
Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Ochrona konsumenta w sieci

 • Komunikowanie ofert promocyjnych na wybranych przykładach
 • Obniżki cen, dark patterns oraz inicjatywa Parlamentu Europejskiego ws. uzależniającego projektowania usług online
 • Nieprawidłowości w systemie ocen oraz rekomendacji produktów
 • Wpływ Aktu o usługach cyfrowych (DSA) na treści w Internecie

Marcin Alberski
Bird&Bird

10:30

Przerwa

10:45

Ochrona danych osobowych konsumentów w dobie wykorzystania nowych technologii

 • Płatność danymi osobowymi za usługi cyfrowe
 • „Sprzedaż” danych osobowych
 • Mechanizmy służące do tworzeniu grup docelowych
 • Ochrona danych w kontekście wykorzystania Sztucznej Inteligencj

Katarzyna Szczudlik
Schoenherr

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Nowe obowiązki informacyjne dotyczące sprzedawców i ich produktów na internetowych platformach handlowych

 • Internetowe platformy handlowe i nowe informacje o produktach i sprzedawcach wymagane przez akt o usługach cyfrowych (DSA).
 • Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – jakie zmiany wprowadza i jak się do nich dostosować?
 • Jak poradzić sobie w gąszczu nakładających się na siebie regulacji?

Mateusz Franke
Kancelaria ftl

14:30

Przerwa

14:45

Postępowania w sprawach praktyk naruszających interesy konsumentów - przegląd najnowszego orzecznictwa

 • Ostatnie decyzje Prezesa UOKiK 
 • Trendy orzecznicze
 • Zasady karania oraz ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządów 

Monika Hughes
Bird&Bird

Szymon Gołębiowski
Bird&Bird

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Poznaj kluczowe aspekty ochrony konsumenta w dobie cyfrowych innowacji i dynamicznych zmian prawnych. Warsztaty zapewnią uczestnikom praktyczną wiedzę i strategie dostosowane do najnowszych wyzwań w zakresie relacji z konsumentem. Będzie to unikalna okazja do zgłębienia tematów związanych z ochroną danych osobowych, zgodnością z aktualnymi przepisami prawnymi oraz etycznymi praktykami biznesowymi. Dołącz do nas, aby wyposażyć się w narzędzia niezbędne do skutecznego działania zgodnie z ramami regulacyjnymi.

Główne zagadnienia:

 • Promocje i obniżki cen w kontekście zastosowania Dyrektywy Omnibus
 • Marketing internetowy w świetle zmian prawnych i najnowszych trendów
 • Obowiązki informacyjne wobec konsumentów
 • Greenwashing - ramy prawne, standardy  i obowiązujące sankcje
 • Ochrona konsumenta w sieci
 • Ochrona danych osobowych w dobie nowych technologii
 • Niedozwolone klauzule umowne, klauzule modyfikacyjne
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim pracowników takich  działów jak: 

 • prawny
 • compliance
 • regulacji
 • zgodności
 • obsługa klienta

Zapraszamy także przedstawicieli kancelarii prawnych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531 000 792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 01.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 01.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ nowych technologii oraz najnowszych zmian prawnych na ochronę konsumenta „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 01.02.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 27.02.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 27.02.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.03.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ nowych technologii oraz najnowszych zmian prawnych na ochronę konsumenta (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 01.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 01.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij