Wdrożenie wymogów Pakietu Mobilności - konsekwencje dla przedstawicieli branży TSL i możliwości ograniczenia ryzyka

Grupa tematyczna:

Tagi: Pakiet Mobilności | ustawa o transporcie drogowym | rozliczanie wynagrodzeń kierowców

Data: 08.10.2021r.

Cena:
495 zł/os. > 09.09-08.10.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Podstawy prawne nadchodzących zmian

 • Regulacje na poziomie unijnym :
  • Rozporządzenie 2020/1054 - określenie maksymalnego czasu pracy, przerw i odpoczynku pracowników
  • Rozporządzenie 2020/155 - warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostęp do międzynarodowego rynku przewozów drogowych
  • Dyrektywa 2020/1057 - delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego oraz kontrole drogowe
 • Zmiany prawne na poziomie krajowym: nowelizacja ustaw o transporcie krajowym, o czasie pracy kierowców, o tachografach oraz o przewozie towarów niebezpiecznych 
9:30

Przerwa

9:45

Nowe obowiązki, naruszenia i warunki przewozu drogowego wraz z omówieniem kar i sankcji

 • Rozszerzenie Kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego - koordynacja działań z organami kontrolnymi innych państw
 • Doprecyzowanie obowiązków kontrolowanego
 • Rozszerzenie zakresu uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego - możliwość zdjęcia lub zerwania plomb zabezpieczających urządzenia rejestrujące
 • Rozszerzenie stosowania ustawy o transporcie drogowym
 • Doprecyzowanie wymogów dostępu do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
11:15

Przerwa

11:30

Czas pracy i nowe zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców

 • Zakaz wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu
 • Wprowadzenie zakazu odbierania przerw przed lub po zakończeniu pracy
 • Rozszerzenie katalogu przepisów jakim podlegać będzie ustalanie wysokości wynagrodzeń kierowców i kary za niedostosowanie się do ich wymogów
 • Jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia kierowców po wejściu w życie Pakietu Mobilności?
13:00

Zakończenie szkolenia

Ewa Sławińska-Ziaja
T-Law Kancelaria Prawna

Barbara Klimczyk
Kancelaria Bird & Bird

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Uczestnicząc w szkoleniu, zdobędziesz wiedzę o wszystkich najważniejszych zmianach i konsekwencjach dla branży TSL, związanych z wejściem w życie Pakietu Mobilności. Dowiesz się, które obszary są szczególnie istotne, co pozwoli Ci już teraz oszacować ryzyko, na jakie narażone będą firmy transportowe po wdrożeniu nowych regulacji. Webinar poprowadzą doświadczeni Eksperci, specjalizujący się w doradztwie dla firm z branży TSL. W trakcie wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia takie jak: podstawy prawne nadchodzących zmian (na poziomie unijnym i krajowym), nowe obowiązki, naruszenia i warunki przewozu drogowego, zmiany w zakresie kar i sankcji, czas pracy i nowe zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców oraz Rozszerzenie Kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Główne zagadnienia:

 • Podstawy prawne nadchodzących zmian – regulacje na poziomie unijnym i krajowym
 • Nowe obowiązki, naruszenia i warunki przewozu drogowego wraz z omówieniem kar i sankcji
 • Rozszerzenie Kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego - koordynacja działań z organami kontrolnymi innych państw
 • Czas pracy i nowe zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców
 • Zakaz wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu
 • Wprowadzenie zakazu odbierania przerw przed lub po zakończeniu pracy

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm transportowych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką nadchodzących zmian w branży TSL.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Izabela Nagalska

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 575 300 528
e-mail: i.nagalska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wdrożenie wymogów Pakietu Mobilności - konsekwencje dla przedstawicieli branży TSL i możliwości ograniczenia ryzyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 8.09.2021 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 8.09.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wdrożenie wymogów Pakietu Mobilności - konsekwencje dla przedstawicieli branży TSL i możliwości ograniczenia ryzyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird

Ewa Sławińska-Ziaja

Ewa Sławińska-Ziaja

Radca Prawny, T-Law Kancelaria Prawna

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij