Umowy na odległość w sektorze ubezpieczeniowym - digitalizacja, analiza potrzeb i prawa konsumenta

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Prawo

Tagi: umowy | ubezpieczenia | konsument | prawo | ubezpieczeniowe | kontrakty

Data: 28.10.2021r.

Cena:
445 zł/os. > 15.10-28.10.2021

Program

 
9:30

Rozpoczęcie webinaru

 • Reżim prawny dotyczący umów ubezpieczenia zawieranych na odległość – różnorodność regulacji i związane z tym ryzyka
 • Od produktu do likwidacji szkody – procesy, aspekty prawne i ryzyka w poszczególnych etapach życia produktu ubezpieczeniowego w kontekście zawierania umowy dotyczącej tego produktu na odległość
 • Problematyka digitalizacji dokumentów przy sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń - dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej
 • Wymagania dotyczące trwałego nośnika informacji 
10:45

Przerwa

10:55

 

 • Analiza potrzeb klienta w świetle wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz innych aktów prawnych
 • Szczególne regulacje dotyczące konsumenta a ogólne przepisy dotyczące ochrony klienta usług ubezpieczeniowych.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
 • Reklamacje

12:00

Zakończenie webinaru

Marta Bieniada
Kancelaria Clifford Chance

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Umowy ubezpieczenia zawierane na odległość cechują się swoistym reżimem prawnym, a co za tym idzie – nakładają na strony umowy innego rodzaju obowiązki i przyznają inne uprawnienia, w szczególności jeśli chodzi o możliwość zmiany treści umowy albo też odstąpienie od kontraktu. Webinar przybliża różnice między umową zawartą na odległość a umową zawartą w lokalu przedsiębiorstwa oraz wyjaśnia dodatkowe obowiązki, jakie niosą za sobą szczególne regulacje prawne dotyczące konsumentów. Program przewiduje również omówienie bardzo aktualnej problematyki digitalizacji dokumentów przy sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń, czym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników sektora ubezpieczeniowego, którzy w swojej praktyce spotykają się z dokumentami ubezpieczeniowymi w formie elektronicznej. Ostatnia część webinaru zostanie poświęcona zagadnieniu reklamacji w kontekście produktów ubezpieczeniowych.

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, bankowego oraz prawników zajmujących się prawem ubezpieczeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Izabela Nagalska

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 575 300 528
e-mail: i.nagalska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 14.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy na odległość w sektorze ubezpieczeniowym - digitalizacja, analiza potrzeb i prawa konsumenta „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 345 zł + 23% VAT do 14.10.2021 r.

  2. 445 zł + 23% VAT po 14.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 214.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy na odległość w sektorze ubezpieczeniowym - digitalizacja, analiza potrzeb i prawa konsumenta (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 14.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marta Bieniada

Marta Bieniada

Radca prawny w Grupie Prawa Ubezpieczeniowego kancelarii Clifford Chance w Warszawie

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij