Strategia rozwoju międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych

Grupa tematyczna: FMCG i RETAIL, Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych

Data: 22-23.02.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 25.01-22.02.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zagadnienia kulturowe i wyzwania socjotechniczne tworzenia CUW

 • Ludzkie czynniki gwarantujące sukces CUW
 • Wytyczne pragmatycznej organizacji pracy zespołu wsparcia
 • Sztuka komunikacji i kulturowej koegzystencji w CUW na poziomie międzynarodowym
Bogusz Błaszkiewicz

Bogusz Błaszkiewicz

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Główne aspekty w zarządzaniu międzynarodowym Centrum Usług Wspólnych

 • Organizacja CUW/SSC – całkowita centralizacja, czy też specjalizacja geograficzna (np.: service desk w Polsce, zarządzanie serwerami w Hiszpanii, a development w Czechach), co wpływa na model organizacyjny, jakie są doświadczenia wynikające z obu podejść
 • Aspekt zarządczy, polegający na dodatkowej złożoności przepływu informacji oraz odpowiedzialności za procesy realizowane w międzynarodowych CUW / SSC.
Bogusz Błaszkiewicz

Bogusz Błaszkiewicz

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Opracowanie strategii rozwoju międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych

 • Cele strategiczne
 • Określenie strategii rozwoju
 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Zarządzanie efektywnością i raportowanie
 • Rola zarządu CUW
Jacek Goliszewski

Jacek Goliszewski

15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kluczowe procesy w działalności międzynarodowej Centrum Usług Wspólnych

 • Efektywne zarządzanie migracja procesów biznesowych do CUW / SSC
 • Najczęstsze błędy popełniane w fazie centralizacji usług / operacji
 • Budowa modelu Global Business Services / Global Shared Services
 • Regionalne centrum operacyjne vs globalne centrum kompetencji / zarządzania operacjami
 • Budowa globalnego centrum kompetencji / zarządzania operacjami
 • Zarządzanie modelami hybrydowymi
Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Modelowanie zasobami ludzkimi w działalności międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych

 • Budowa i wdrożenie modelu rozliczeń pomiędzy CUW / SSC a klientem wewnętrznym (transfer pricing)
 • Projektowanie efektywnej struktury CUW / SSC – jak zneutralizować zależność językową
 • Budowanie optymalnego modelu biznesowego CUW / SSC dla zagranicznych jednostek biznesowych
Krystian Bestry

Krystian Bestry

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Centrum operacyjne w działalności międzynarodowej

 • Zalety, wady i koszty metody przenoszenia działów w ramach międzynarodowych. CUW / SSC
 • Zmiana modelu biznesowego / struktury i strategia rozwoju międzynarodowego CUW/SSC
 • Orientacja procesowa vs orientacja na klienta
 • Centrum operacyjne vs centrum kompetencji
 • Kiedy i jak wdrożyć transformację modelu biznesowego
Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zagadnienia kulturowe i wyzwania socjotechniczne tworzenia CUW
 • Centrum operacyjne w działalności międzynarodowej
 • Opracowanie strategii rozwoju międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych
 • Kluczowe procesy w działalności międzynarodowej Centrum Usług Wspólnych
 • Modelowanie zasobami ludzkimi w działalności międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych
 • Główne aspekty w zarządzaniu międzynarodowym Centrum Usług Wspólnych

Dlaczego warto wziąć udział?

W związku z rozwojem strategicznym Centrum Usług Wspólnych warto wziąć pod uwagę wiele złożonych czynników ekspansji międzynarodowej. Podczas dwudniowego spotkania z specjalistami będzie okazja poznać wszystkie aspekty międzynarodowego rozwoju. Poruszone zostaną kwestie opracowania strategii wraz z praktycznym podejściem do wskaźników controlingowych. Zostanie omówiona działalność operacyjna w przypadku zmiany modelu biznesowego. Zostanie przeprowadzona analiza procesów w ramach planowanej ekspansji terytorialnej. Dodatkowo zostanie poruszona kwestia modelowania kadrą oraz zarządzający. Warsztat będzie okazją do poznania stanowiska ekspertów dla złożonego problemu ekspansji międzynarodowej, nie tylko dla Centrum Usług Wspólnych, ale również dla podmiotów o scentralizowanych usługach w ramach Grupy Kapitałowej.

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy kierowników i dyrektorów z działów operacyjnych i strategicznych, jak również członków zarządu.
Podmioty działające na rynku polskim i planujące ekspansję terytorialną.

Przedstawiciele działów:

 • finansowych
 • operacyjnych
 • strategii
 • HR
 • szkoleniowych
 • administracji
 • kontrolingu

Głównie polecamy osobom na stanowiskach:

 • Dyrektorzy Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Koordynatorzy, kierownicy i dyrektorzy ds. CUW
 • Dyrektorzy Operacyjni
 • Kierownicy Działu Wsparcia Usług Wspólnych
 • Kierowników Strategii

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Strategia rozwoju międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.01.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.01.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Strategia rozwoju międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Bogusz Błaszkiewicz

Bogusz Błaszkiewicz

NetApp

Jacek Goliszewski

Jacek Goliszewski

Dyrektor Mazars Advisory Department

Krystian Bestry

Krystian Bestry

Prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij