Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Prawo, Ochrona środowiska

Tagi: ochrona środowiska | handel emisjami | EU ETS | CO2 | KOBiZE | Fit for 55

Data: 11-12.03.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 15.02-11.03.2024

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Dyrektywa IED - nowe wymagania dotyczące poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza

 • Założenia dyrektywy IED 
 • Planowane normy dla emisji z instalacji objętych wymogami dyrektywy IED 
 • Proces pozyskania pozwoleń zintegrowanych po zmianach

Krzysztof Szyszko
PwC Polska

10:45

Przerwa

11:00

Zmiany w unijnym Systemie Handlu Emisjami a strategia dekarbonizacji

 • Jakie są najważniejsze aspekty EU ETS 2?
 • Jakie są najważniejsze informacje dotyczące mechanizmu CBAM i związanych z nim obowiązków?
 • Jak określić emisje na potrzeby CBAM?
 • Czym jest strategia dekarbonizacji i jak zawrzeć w niej aspekty wynikające z CBAM i EU ETS?

Magdalena Gąsiorek
Deloitte

Tomasz Gasiński
Deloitte

12:30

Przerwa

13:15

Problematyka rozliczania emisji gazów cieplarnianych

 • Wybór metody obliczania emisji z zanieczyszczeń
 • Rozliczanie emisji z instalacji i raportowanie rozliczeń do KOBiZE
 • Najczęstsze błędy w raportach

Dr Adrianna Ogonowska
Wardyński i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Działania w organizacji wpływające na redukcję emisji

 • Przegląd inicjatyw przyczyniając się do redukcji emisji CO2
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie zarządzania emisjami

Justyna Mirek
ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Unijne wymogi zeroemisyjności

 • Strategia zeroemisyjności dla przedsiębiorstw zgodnie z pakietem Fit For 55 - dążenie do neutralności klimatycznej 
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie OZE zgodnie z założeniami dyrektywy RED III

Michał Bobryk
DLA Piper

10:45

Przerwa

11:00

Zarządzanie wpływem działań firmy na środowisko i ochronę klimatu w strategii ESG

 • Prawidłowy system zarządzania środowiskowego
 • W jaki sposób ocenić wpływ procesów i produktów na środowisko?
 • Raportowanie działań środowiskowych firmy z uwzględnieniem obowiązujących regulacji 
 • Modelowe raporty ESG

Piotr Turowicz
OIRP Warszawa
GigaCloud Sp. z o.o

12:30

Przerwa

13:15

Dekarbonizacja przedsiębiorstw w modelu ESCO

 • Przygotowanie i wdrożenie strategii dekarbonizacji w przedsiębiorstwie
 • Finansowe i niefinansowe korzyści wynikające z ograniczenia produkcji CO2
 • Metodyki do obliczania śladu węglowego produktu i organizacji dla obliczeń trzech zakresów
 • Case studies

Bartosz Radkowiak
ESCOLIGHT

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których Eksperci opowiedzą o najnowszych wymogach prawnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych na szczeblu krajowym i europejskim. Omówią też praktyczne zastosowania rozwiązań prowadzących do redukcji emisji w przedsiębiorstwach. Prelegenci wyjaśnią, jak prawidłowo powinien wyglądać system zarządzania środowiskowego, z uwzględnieniem przygotowywania raportu ESG, a także wdrożenie strategii dekarbonizacji z kontrolowaniem śladu węglowego. Opowiedzą także, jak rozliczać emisje CO2 i jak można wykorzystać OZE do ich ograniczenia. 

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy przedstawicieli branży przemysłowej oraz energetycznej, a przede wszystkim dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Ochrony Środowiska 
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Handlu Emisjami
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Energetycznych
 • Technicznych
 • Badań i Rozwoju
 • Analiz i rozwoju
 • Laboratorium
 • Zrównoważonego rozwoju
 • Inwestycji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 19.01.2024 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 14.02.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 14.02.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.03.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne praktyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem wymogów prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr Adrianna Ogonowska

dr Adrianna Ogonowska

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Szyszko

Krzysztof Szyszko

Senior Associate w praktyce Energy & Natural Resources, Kancelaria PwC Legal Żelaźnicki sp.k.

Piotr Turowicz

Piotr Turowicz

Radca prawny w Gigacloud Sp. z o.o.

Magdalena Gąsiorek

Magdalena Gąsiorek

Deloitte

Tomasz Gasiński

Tomasz Gasiński

Deloitte

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij