Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II

Grupa tematyczna: Banki, Finanse

Data: 15-16.02.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 19.01-16.02.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII

 • TPP (PIS i AIS) w świetle dyrektywy PSDII
 • TPP w świetle stanowiska KNF w okresie po uchwaleniu PSD II
 • Obowiązki banków w świetle usług TPP oraz sposoby komunikacji banków z TPP
 • Nowe zasady odpowiedzialności dostawców w świetle PSDII
 • Potencjalne możliwości odmowy dostępu do rachunku przez dostawcę usług płatniczych posiadającego rachunek użytkownika usług płatniczych
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

11:00

Przerwa kawowa

11:30

RTS strong customer authentication- dla dostawców usługi rachunku oraz dla dostawcy usługi PIS/AIS

 • Identyfikacja PIS i AIS wobec ASPSP (podmiot prowadzący rachunek)
 • Wymogi bezpiecznej komunikacji,
 • Inicjowanie sesji płatniczej przez PIS i AIS
 • Udostępnienia dokumentacji dla PIS i AIS służącej do komunikacji z ASPSP w celu interoperacyjności
 • Notyfikacji zmiany interfejsu ASPSP
 • Udostępniania PIS i AIS środowiska testowego,
 • Certyfikatów służących identyfikacji PIS i AIS względem ASPSP
 • Odpowiedzialność stron w przypadku transakcji PIS
Dr Michał Grabowski

Dr Michał Grabowski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wymagania odnośnie autoryzacji i uwierzytelnienia w świetle rekomendacji sektorowych

 • Strong customer authentication w świetle Rekomendacji KNF i PSD II
 • Rekomendacja KNF dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych w Internecie
 • Dostępne na rynku rozwiązania w obszarze dwustopniowego uwierzytelniania
 • Procedury informowania organu nadzoru w przypadku nieautoryzowanych transakcji
Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

15:00

Problematyka Ochrony Danych Osobowych użytkownika usług PIS/AIS świadczonych przez bank

 • Zakresu danych płatniczych udostępnianych PIS i AIS
 • Weryfikacji pośredników w przekazywaniu danych, podmiotów trzecich
 • Zabezpieczenia poufności i integralności danych uwierzytelniających
 • Odpowiedzialność dostawców usług w związku z ochroną danych osobowych
 • Uprawnienia GIODO w przypadku incydentów z zakresu bezpieczeństwa płatności
 • Dane podlegające ochronie
 • Dane przekazywane w ramach przenoszenia rachunku
Michał Kluska

Michał Kluska

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kwestie prawa konkurencji i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Bank jako dostawca usług PIS/AIS a przepisy o ochronie konsumenta
 • Problematyka sprzedaży danych – zagrożenie utraty klientów przez banki
 • Jaką rolę będą pełnić banki w systemach transakcyjnych– utrata kontaktu z klientem
 • Problematyka zbierania danych w celu przygotowywania ofert  (nieuczciwa konkurencja)
Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Bankowość elektroniczna w świetle nowych regulacji

 • Bankowość internetowa w świetle zmian w zakresie uzyskiwania dostępu oraz realizacji zleceń
 • Proces obsługi danych do logowania do bankowości internetowej
 • Komunikacja banków jako ASPS (account servicing payment providers) z TPP (third party providers)
Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Modele działalności TPP – implikacje prawne

 • Ocena modeli obecnie funkcjonujących na rynku
 • Wpływ PSD2 oraz RTS na obecne oraz nowe modele TPP
 • Regulacyjne scenariusze współpracy banków i TPP
 • Wpływ organu nadzoru na działalność TPP w Polsce
Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII
 • RTS strong customer authentication- dla dostawców usługi rachunku oraz dla dostawcy usługi PIS/AIS
 • Wymagania odnośnie autoryzacji i uwierzytelnienia w świetle rekomendacji sektorowych
 • Problematyka Ochrony Danych Osobowych użytkownika usług PIS/AIS świadczonych przez bank
 • Kwestie prawa konkurencji i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Bankowość elektroniczna w świetle nowych regulacji
 • Modele działalności TPP – implikacje prawne

Dlaczego warto wziąć udział?

Wdrożenie dyrektywy PSDII dotyczącej usług płatniczych pozwala na wprowadzenie do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku bankowym klienta lub nawet do samego rachunku. Spośród wielu zmian, dyrektywa wprowadzi jedną rewolucyjną: pojawi się bezprecedensowa kategoria „dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi”, określanych skrótem TPP (ang. third party payment service provider). Podmioty te będą mogły, na zlecenie posiadacza rachunku płatniczego (prowadzonego przez dowolny bank lub uprawnioną do tego instytucję płatniczą), uzyskać dostęp do informacji o dostępnej na rachunku kwocie albo dostęp do konta, celem zainicjowania z niego płatności. Pierwsza z tych usług została nazwana „usługą dostępu do informacji o rachunku” tj. AIS (od ang. account information service), druga zaś „usługą inicjowania płatności” tj. PIS (od ang. payment initiation service). Potencjalnych konsekwencji tej regulacji jest wiele i stanowią one bardzo głęboką ingerencję w  dotychczas funkcjonujący w Europie rynek płatniczy.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do wyższej kadry menadżerskiej banków, w szczególności do przedstawicieli działów:

 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej, Elektronicznej
 • Prawnych
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Compliance
 • Centrów Usług Rozliczeniowych

oraz do:

 • Osób nadzorujących projekt PSD w bankach
 • Przedstawicieli firm oferujących produkty płatnicze
 • Niebankowych wydawców kart i dostawców usług płatni¬czych
 • Dostawców technologii dla instytucji finansowych
 • Kancelarii prawnych obsługujących sektor finansowy
 • Operatorów telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi płatności mobilnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 05.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.01.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.01.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Counsel, Kancelaria PwC Legal

Dariusz Gradzi

Dariusz Gradzi

Adwokat, senior associate w DLK Legal

Dr Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski

Partner kancelarii FinTaxLegal

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Kancelaria dLK Legal

Dr Michał Grabowski

Dr Michał Grabowski

Radca prawny, Kancelaria Michał Grabowski

Dr Zbigniew Długosz

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

Michał Kluska

Michał Kluska

Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca prawny, PwC Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij