Przebieg procesu budowlanego - adaptacja nowych przepisów i kwestie praktyczne

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Tagi: prawo budowlane | spory sądowe | planowanie przestrzenne | kontrakty budowlane | deweloper

Data: 27-28.05.2024r.

Cena:
2995 zł/os. > 11.05-27.05.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Projektowane zmiany w przepisach budowlanych - zmiany wchodzące w życie
1 sierpnia 2024 r.

 • Nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Nowelizacja przepisów dotyczących projektu budowlanego

Magdalena Hajduk
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

10:30

Przerwa

10:40

Przegląd ostatnich zmian w Prawie budowlanym

 • Cyfryzacja procesu budowlanego
 • Dziennik budowy
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę

dr Michał Jabłoński
Kancelaria Jabłoński Koźmiński

12:00

Przerwa

12:40

Nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej wpływ na inwestycje

 • Omówienie zmian i ich prawidłowej implementacji
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy a uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Stosowanie przepisów przejściowych

Maciej Boryczko
GESSEL

Iwona Gielo-Benza
GESSEL

14:10

Przerwa

14:20

Ustawa deweloperska

 • Usystematyzowanie wiedzy, jak prowadzić inwestycje zgodnie z jej wymogami
 • Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń

Paweł Białobok
DWF Poland

15:50

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Proces uzyskiwania pozwoleń urzędowych oraz odbiorów

 • Dostosowywanie budynków do wymogów
 • Postępowania administracyjne
 • Odwołania

dr inż. Rafał Dybicz
MKRE Engieering

10:15

Zawieranie kontraktów budowlanych - jak wyeliminować ryzyka

 • Treść umowy
 • Prawa i obowiązki stron
 • Zastrzeganie kar umownych
 • Klauzule abuzywne w umowach
 • Bezpieczne wyjście z umowy

Grażyna Kuźma
Baker Tilly Legal Poland

11:45

Przerwa

11:50

Metody waloryzacji kontraktów budowlanych

 • Dostępne rozwiązania na wypadek wzrostu cen towarów i usług

Michał Gliński
Wardyński i Wspólnicy

Marcin Lemkowski
Wardyński i Wspólnicy

13:00

Przerwa

13:40

Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji

 • Zasady odpowiedzialności za szkody związane z realizacją inwestycji budowlanej
 • Szkody budowlane spowodowane przez wady projektowe, w tym aspekty ubezpieczeniowe
 • Wybrane zagadnienia ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR-EAR)

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

Maciej Zych
Wardyński i Wspólnicy

15:00

Przerwa

15:05

Jak należycie przygotować się do sporu sądowego?

 • Jak zmniejszyć ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia
 • Zbieranie i  zabezpieczenie dowodów 
 • Przegląd ostatnich orzeczeń

Sylwia Zielezińska
Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

16:20

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaZapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego omówimy najnowsze i projektowane zmiany prawne, jak zmiany w przepisach budowlanych czy Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skupimy się także na praktycznych problemach dotykających branży budowlanej, jak np.: renegocjacja i waloryzacja kontraktów budowlanych, najczęściej popełniane błędy w konstrukcji umowy o roboty budowlane, rozliczanie, dochodzenie i miarkowanie kar umownych, odpowiedzialności za szkody i sporach sądowych w branży. 

Główne zagadnienia:

 • Przegląd zmian w Prawie budowlanym
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - wpływ zmian na inwestycje
 • Ustawa deweloperska - podsumowanie doświadczeń
 • Proces uzyskiwania pozwoleń urzędowych oraz odbiorów
 • Zawieranie kontraktów budowlanych - jak wyeliminować ryzyka
 • Metody waloryzacji kontraktów budowlanych
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie i po zakończeniu inwestycji
 • Jak należycie przygotować się do sporu sądowego?

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branży budowlanej oraz deweloperskiej, w szczególności z takich działów jak:

 • Zarząd
 • Prawny
 • Inwestycji
 • Umów i kontraktów
 • Projektów
 • Nadzoru

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przebieg procesu budowlanego - adaptacja nowych przepisów i kwestie praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 12.04.2024 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 10.05.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 10.05.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przebieg procesu budowlanego - adaptacja nowych przepisów i kwestie praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Hajduk

Maciej Boryczko

Maciej Boryczko

Partner, Radca prawny, Kancelaria GESSEL

Michał Gliński

Michał Gliński

Radca Prawny Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Koordynator praktyki ubezpieczeń, Wardyński i Wspólnicy

Sylwia Zielezińska

Sylwia Zielezińska

Radca Prawny, Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

Grażyna Kuźma

Grażyna Kuźma

LL.M, Partner, Radca Prawny, Baker Tilly Legal Poland

dr Michał Jabłoński

dr Michał Jabłoński

Adwokat, Partner, Kancelaria Jabłoński Koźmiński

Paweł Białobok

Paweł Białobok

Radca Prawny, DWF Poland

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij