Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: IT | sztuczna inteligencja | AI | Umowy IT | outsourcing IT | exitplan | Artificial Intelligence Act

Data: 13-14.03.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 17.02-13.03.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania AI w biznesie - kluczowe problemy prawne

 • Aktualny ekosystem prawny dla Sztucznej Inteligencji
 • Jakie prawodawstwo projektuje dla Sztucznej Inteligencji Unia Europejska?
 • Jak przygotować polityki zakupowe, polityki kontraktowania i umowy na zmiany prawne w zakresie Sztucznej Inteligencji?

Piotr Kaniewski
Osborne Clarke

10:15

Przerwa

10:30

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane funkcjonowaniem Sztucznej Inteligencji – aspekty umowne i deliktowe

 • Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane funkcjonowaniem Sztucznej Inteligencji – ogólna problematyka zagadnienia
 • Kto powinien odpowiadać za czyn niedozwolony spowodowany działaniem Sztucznej Inteligencji i na jakiej podstawie? 
 • Kształtowanie odpowiedzialności kontraktowej: dobre praktyki i potencjalne zagrożenia
 • Kary umowne i ograniczenia odpowiedzialności w umowach IT

Krzysztof Kowacz
Osborne Clarke

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Umowy na rozwiązania IT vs. umowy na rozwiązania AI - umowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem

 • Ogólna charakterystyka umów IT i umów dot. AI - umowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem
 • Kluczowe różnice pomiędzy klasycznymi umowami IT a umowami dot. AI
 • Kontraktowanie generative AI
 • Własność intelektualna w umowach AI

Paulina Perkowska
Osborne Clarke

14:20

Przerwa

14:30

Dane osobowe przetwarzane przez AI oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how związanych z systemami AI

 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez system AI
 • Kluczowe elementy systemu AI – ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Norbert Lutowski
Osborne Clarke

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Analiza podobieństw i różnic w umowach na rozwiązania IT i AI

 • Prawidłowa konstrukcja umów na linii zamawiający - dostawca zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zakres przedmiotowy umowy
 • Obowiązki stron umowy
 • Przegląd kluczowych klauzul zabezpieczających interesy obu stron
 • Zasady rozliczeń stron 
 • Gwarancja i usługi serwisowe

Piotr Czulak
DLA Piper

10:30

Przerwa

10:45

Kary umowne i inne konsekwencje w wyniku nienależytego wykonania umowy IT i AI

 • Klauzule w zakresie kar umownych 
 • Zasady naliczania wysokości kar umownych
 • Naprawienie szkody powstałej z niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umownych

Ewa Knapińska
LBKP

Mateusz Borkiewicz
LBKP

11:45

Przerwa lunchowa

12:45

Oprogramowanie open source i oprogramowanie tworzone przez AI

 • Licencje regulujące sposób użytkowania oprogramowania open source oraz AI
 • Zabezpieczenia umowne w związku ze stosowaniem oprogramowania open source oraz narzędzi AI przez dostawcę oprogramowania
 • Stosowanie oprogramowania open source zgodnie z wymaganiami licencji a ryzyko audytu
 • Stosowanie oprogramowania wytwarzanego przez AI a ryzyka z tym związane

Marcin Ręgorowicz
Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Skutki rozwiązania umowy z perspektywy zamawiającego i dostawcy

 • Dobre praktyki ograniczające ryzyko nieprawidłowej realizacji umowy
 • Ustawowe i kontraktowe podstawy rozwiązania umowy
 • Zarządzanie projektem w razie rozwiązania umowy - prawidłowa realizacja exit planu
 • Negocjacje, spór i arbitraż w razie rozwiązania umowy

Piotr Nepelski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych problematyce umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI. Podczas wydarzenia zostaną omówione kluczowe ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania AI, co pozwoli uczestnikom zrozumieć nadchodzące przepisy. Niezwykle istotnym aspektem będzie również przedstawienie zakresu odpowiedzialności za szkody wynikające z działania Sztucznej Inteligencji. Uczestnicy zdobędą także praktyczne narzędzia do oceny i minimalizacji ryzyka w umowach wdrożeniowych dotyczących rozwiązań IT i AI. Eksperci opowiedzą o przetwarzaniu danych osobowych przez AI oraz o ochronie informacji poufnych firmy. W trakcie warsztatów Prelegenci porównają umowy na rozwiązania IT i AI, co pozwoli zidentyfikować zarówno podobieństwa, jak i istotne różnice między nimi. Poruszone zostaną również kwestie związane z oprogramowaniem open source. Eksperci przybliżą także tematykę kar umownych. W centrum uwagi znajdą się też skutki rozwiązania umowy z perspektywy zarówno zamawiającego, jak i dostawcy.

Główne zagadnienia:

 • Ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania AI w biznesie - kluczowe problemy prawne
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane funkcjonowaniem Sztucznej Inteligencji – aspekty umowne i deliktowe
 • Umowy na rozwiązania IT vs. umowy na rozwiązania AI - umowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem
 • Dane osobowe przetwarzane przez AI oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how związanych z systemami AI
 • Analiza podobieństw i różnic w umowach na rozwiązania IT i AI
 • Kary umowne i inne konsekwencje w wyniku nienależytego wykonania umowy IT i AI
 • Oprogramowanie open source w umowach i projektach IT
 • Skutki rozwiązania umowy z perspektywy zamawiającego i dostawcy

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli wszystkich branż i dedykujemy je w szczególności pracownikom działów:

 • Prawnych odpowiedzialnych za obszar umów IT i AI
 • IT i AI
 • Technologii 
 • Outsourcingu
 • Wdrożeń
 • Operacyjnych
 • Umów
 • Cyberbezpieczeństwa
 • Ryzyka operacyjnego
 • Bezpieczeństwa informacji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.01.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.01.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 26.01.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 16.02.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 16.02.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.03.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.01.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.01.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Paulina Perkowska

Paulina Perkowska

Associate, Osborne Clarke

Krzysztof Kowacz

Krzysztof Kowacz

Associate, Osborne Clarke

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij