Problematyka nadzoru w Grupie Kapitałowej - Praktyczne aspekty raportowania i sprawozdawczości

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Data: 22-23.06.2020r.

Cena:
2195 zł/os. > 22.05-23.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Umowy w zakresie współpracy pomiędzy spółkami

 • Zapisy w umowach ułatwiające współpracę między spółkami
 • Ryzyka związane z zawieraniem umów o współpracę między spółkami w ramach tej samej Grupy Kapitałowej - jaki zapisy utrudniają współpracę
 • W jaki sposób chronić dobra spółki w GK?
 • Spółki zagraniczne (wschodnie i zachodnie) w ramach GK - różnice prawne i kulturowe
 • Odpowiedzialność spółek w ramach Grupy Kapitałowej
Marta Ignasik

Marta Ignasiak

Doradca Podatkowy, SDZLEGAL Schindhelm
dr Marcin Śledzikowski

dr Marcin Śledzikowski

Radca Prawny, SDZLEGAL Schindhelm
11:00

Przerwa

11:30

Jak zorganizować nadzór właścicielski w GK - zasady funkcjonowania nadzoru, możliwości nadzoru i kontroli w spółkach zależnych

 • Rola służb compliance w skutecznym sprawowaniu nadzoru właścicielskiego
 • Rola rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego
  • jak zorganizować pracę RN, by pracowała skutecznie i efektywnie
  • jak zorganizować sposób współpracy z Zarządem
  • kierunki kontroli sprawowanej przez RN co powinno zwrócić jej uwagę w sprawowanym nadzorze
 • Zmiany w zakresie nadzoru nad spółkami skarbu państwa - nowelizacja ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym i jej konsekwencje dla nadzoru właścicielskiego
Agnieszka Nalazek

Agnieszka Nalazek

Radca Prawny, Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Praktyczne aspekty i narzędzia raportowania zarządczego w Grupie Kapitałowej

 • Raportowanie w GK od strony prawnej i ekonomicznej - jak sporządzać sprawozdania z działalności spółki w zespole rozproszonym
 • Proces raportowania zarządczego w Grupie Kapitałowej
 • Raportowanie zarządcze z różnych systemów i struktur finansowo-księgowych
 • Wyłączenia i transformacje zarządcze w Grupie Kapitałowej/raportowanie segmentów biznesowych
Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, FlexiSolution
11:00

Przerwa

11:30

Wpływ COVID19 na sprawozdawczość przedsiębiorstw i Grup Kapitałowych

 1. Wpływ COVID19 na sprawozdawczość na 31 grudnia 2019 r.
 2. Spodziewany wpływ COVID 19 na sprawozdawczość 2020 r.
 • zdarzenia po dniu bilansowym oraz kwestia kontynuacji działalności
 • wycena aktywów niefinansowych
 • rezerwy
 • podatek dochodowy
 • ulgi leasingowe
 • dotacje rządowe
 • instrumenty finansowe
 • rozpoznanie przychodu
 • alternatywne pomiary wyników
Monika Kaczorek

Monika Kaczorek

Partner i biegły rewident, Mazars
13:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Udział w warsztacie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, które należy i warto implementować w Państwa firmach, tak by jak najbardziej zoptymalizować współpracę w ramach Grup Kapitałowych. W trakcie spotkania omówimy kwestie związane z raportowaniem i sprawozdawczością. Przedstawimy, jak stworzyć skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupach Kapitałowych oraz jak odpowiednio skonstruować umowę o współpracy pomiędzy spółkami grupy. Szczegółowe omówienie pozakodeksowych instrumentów nadzoru właścicielskiego w kluczowych zakresach funkcjonowania holdingów, będzie dla Państwa znakomitą sposobnością, by przenieść pewne skuteczne rozwiązania na grunt Państwa organizacji. Spotkanie pozwoli skonfrontować własne praktyki z doświadczeniami innych Uczestników oraz uznanych Ekspertów.

Główne zagadnienia:

 • Umowy o współpracy między spółkami
 • Raportowanie w Grupie Kapitałowej - prawna strona i ekonomiczna dla całej grupy
 • Sprawozdawczość finansowa - co powinno zwrócić uwagę służb nadzoru właścicielskiego i komitetu audytu
 • Jak zorganizować nadzór właścicielski w GK - zasady funkcjonowania nadzoru, możliwości nadzoru i kontroli w spółkach zależnych

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do Grup Kapitałowych w szczególności do pracowników działów: nadzoru, nadzoru właścicielskiego, controlingu, audytu, korporacyjnego, compliance, finansowego, prawnego

Techniczne szczegóły szkolenia

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka nadzoru w Grupie Kapitałowej - Praktyczne aspekty raportowania i sprawozdawczości „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 195 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka nadzoru w Grupie Kapitałowej - Praktyczne aspekty raportowania i sprawozdawczości (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Agnieszka Nalazek

Agnieszka Nalazek

Radca Prawny, Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Marta Ignasiak

Marta Ignasiak

Doradca Podatkowy, SDZLEGAL Schindhelm

dr Marcin Śledzikowski

dr Marcin Śledzikowski

Radca Prawny, SDZLEGAL Schindhelm

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, FlexiSolution

Monika Kaczorek

Monika Kaczorek

Partner i biegły rewident, Mazars

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij