Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance w sektorze energetycznym – aktualne problemy i możliwości rozwoju

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Tagi: compliance | zarządzanie zgodnością | zarządzanie ryzykiem | przeciwdziałanie nadużyciom | sygnaliści

Data: 24-25.02.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 24.01-28.01.2020

Program

DZIEŃ 1
8:45

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance

 • Tworzenie systemu compliance; koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki
 • Motywacje tworzenia systemu compliance; z czego powinien się składać i dlaczego
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW - zastosowanie w praktyce
 • Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia Prawa Unii 
Justyna Hamada

Justyna Hamada

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Przepływ informacji w obrębie systemu compliance

 • Rola właściwych komórek; podział   obowiązków między działami: prawnym, compliance, zarządzania ryzykiem, audytu, bezpieczeństwa i organami kontroli
 • Umiejscowienie komórki compliance w związku z wdrożeniem jej w struktury, które wcześniej częściowo spełniały funkcje systemu zarządzania zgodnością
Michał Skrzywanek

Michał Skrzywanek

Julia Ożyńska-Besz

Julia Ożyńska-Besz

12:00

Zgłaszanie nieprawidłowości - kanały przyjmowania zgłoszeń i przebieg czynności następczych

 • Omówienie środków wsparcia dla sygnalistów
 • Dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów - co zmieni się w praktyce
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Skuteczne metody komunikacji z pracownikami w kontekście postrzegania systemu compliance

 • Relacje z Zarządami w kontekście działań komórki compliance
 • Twardy compliance a kultura organizacyjna
 • Compliance w komunikacji wewnętrznej
 • Jak zapewnić pracownikom skuteczne szkolenia w zakresie compliance
Iwona Rybicka

Iwona Rybicka

15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Zasady prowadzenia oraz przebieg audytu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

 • Pozytywne praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością
 • Przykłady zapobiegania nieprawidłowościom i eskalacji problemu
Artur Łakomicki

Artur Łakomicki

10:00

Przerwa kawowa

10:30

Model trzech linii obrony – jak je budować i kontrolować

 • Model COSO - zastosowanie w praktyce
 • Jakie są luki w systemie; kto będzie je identyfikował i jak można im zapobiec
 • Narzędzia służące ocenie ryzyka
Monika Wolska-Hertman

Monika Wolska-Hertman

11:30

Porównanie modeli compliance - przykłady wdrożeń

 • Zasady identyfikacji wymagań prawnych obecnych i przyszłych w kontekście zarządzania ryzykiem – przykłady
 • Rola compliance w kontekście regulacji sektorowych – jak przeciwdziałać nieprawidłowościom
Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Narzędzia wspierające zarządzanie komórką compliance

 • Rola nowych technologii w systemie zarządzania zgodnością
 • Weryfikacja informacji o kontrahentach; zasady kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych
 • Systemy monitorowania otoczenia prawnego
Oskar Filipowski

Oskar Filipowski

14:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W odpowiedzi na sygnały i sugestie płynące z rynku, postanowiliśmy zorganizować warsztaty compliance, dedykowane firmom reprezentującym branżę energetyczną. W ich trakcie wybitni Eksperci, posiadające wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i koordynowaniu systemów zarządzania zgodnością, skupią się na praktycznej stronie tworzenia, zarządzania i współpracy z komórką compliance i w kompleksowy sposób omówią wszystkie problematyczne aspekty z tym związane. Podzielą się z Państem swoją wiedzą i doświadczeniami, poruszając takie zagadnienia jak: tworzenie systemu compliance i koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki, zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance, podział obowiązków między poszczególnymi działami działami czy zasady identyfikacji wymagań prawnych. Przedstawią także narzędzia wspierające zarządzanie systemem compliance oraz sprawdzone metody monitorowania i oceny ryzyka, m.in. model trzech linii obrony, model COSO, a także rosnącą rolę nowych technologii w zarządzaniu zgodnością. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm, które już wdrożyły system compliance w swoje struktury, jak też tych, które dopiero planują działania w tym kierunku.

Główne zagadnienia:

 • Zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance
 • Przepływ informacji w obrębie systemu compliance
 • Model trzech linii obrony – jak je budować i kontrolować
 • Skuteczne metody komunikacji z pracownikami w kontekście postrzegania systemu compliance
 • Porównanie modeli compliance - przykłady wdrożeń
 • Zgłaszanie nieprawidłowości - kanały przyjmowania zgłoszeń i przebieg czynności następczych
 • Zasady prowadzenia oraz przebieg audytu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
 • Narzędzia wspierające zarządzanie komórką compliance

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby odpowiedzialne za tworzenie, zarządzanie i współpracę z komórką compliance, a także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy w tym zakresie. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm, które już wdrożyły system compliance w swoje struktury, jak też tych, które dopiero planują działania w tym kierunku. Kierujemy je przede wszystkim do działów:

 • Compliance
 • Prawnych
 • Audytu
 • Kontrolingu
 • Zarządzania ryzykiem
 • Nadzoru właścicielskiego

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance w sektorze energetycznym – aktualne problemy i możliwości rozwoju „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.01.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 23.01.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 23.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance w sektorze energetycznym – aktualne problemy i możliwości rozwoju (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Monika Wolska-Hertman

Monika Wolska-Hertman

Adwokat, Deloitte

Oskar Filipowski

Oskar Filipowski

Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

Artur Łakomicki

Artur Łakomicki

Starszy Kierownik, Wydział Kontroli Zgodności, Departament Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Iwona Rybicka

Iwona Rybicka

Starszy Ekspert w Departamencie Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Justyna Hamada

Justyna Hamada

Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

Michał Skrzywanek

Michał Skrzywanek

Associate, Kancelaria DZP

Julia Ożyńska-Besz

Julia Ożyńska-Besz

Associate, Zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij