Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA

Grupa tematyczna: Finanse

Data: 28-29.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 27.09-29.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

CRRII/ CRDV – dodatkowe obciążenia kapitałowe czy możliwe do uzyskania korzyści?

 • Finalizacja reformy Bazylea III, rozpoczęcie wdrożenia Bazylei IV
 • Przegląd kluczowych zmian w CRRII/CRDV
 • Możliwy wpływ na banki europejskie/krajowe
 • Proporcjonalność w CRRII/CRDV
Paweł Flak

Paweł Flak

10:00

Przerwa kawowa i czas na networking

10:15

Ryzyko kredytowe kontrahentów

 • Hierarchia metod wyznaczania wymogów kapitałowych
 • Metody obliczania wartości ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych na podstawie CRRII
 • Propozycja Europejska vs. Bazylejska
 • Istotność wymogu kapitałowego w sektorze bankowym
Krzysztof Szewczyk

Krzysztof Szewczyk

11:15

Wpływ Rozporządzenia BMR na polski rynek kredytowy i instrumentów finansowych

 • Kluczowe wymogi rozporządzenia BMR
 • Implikacje reformy wskaźników dla nowych portfeli kredytowych i innych instrumentów finansowych
 • Konsekwencje Rozporządzenia w dotychczas
Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Ewolucja wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego od Basel I do Basel IV

 • Rys historyczny
 • Basel I – pierwszy standard
 • Basel II – 3-filarowe podejście
 • Basel III – wzmocnienie wymogów
 • Basel IV – co dalej?
dr Radosław Pusz

dr Radosław Pusz

15:15

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyka wymogu MREL i szacowanie ryzyka kapitału wewnętrznego

 • Zwiększenie minimalnego wymogu dla funduszy własnych
 • Zmiana w zasadach podporządkowania pasywów kwalifikowalnych
 • Proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP)
 • Wykorzystanie wyników ICAAP w bieżącym zarządzaniu bankiem
Przemysław Cichulski

Przemysław Cichulski

11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:30

Perspektywa ekonomiczna: Uzasadnienie i wątpliwości wobec nowych regulacji bankowych

Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Ocena odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej osób zajmujących kierownicze stanowiska wedle wytycznych EBA 2017 oraz Prawa bankowego

 • Nowe wymogi w zakresie składanych oświadczeń przez członków zarządu i członków rady nadzorczej wedle nowelizacji Prawa bankowego z 21 lutego 2019 roku
 • Istota oceny odpowiedniości wedle Wytycznych EBA 2017: podstawowe kierunki Wytycznych, cykliczność odnawiania oświadczeń, opis oceny indywidualnej i zbiorowej
 • Powiązania ocen adekwatności z postanowieniami CRR i CRD IV
dr Jarosław Bełdowski

dr Jarosław Bełdowski

14:45

Nadzór Rady Nadzorczej i Zarządu nad ryzykiem kapitałowym

 • Zasady nadzoru nad ryzykiem kapitałowym
 • Wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji
 • Społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (tzw. kryteria ESG)
Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu bankowego (tzw. pakiet CRD V/ CRR II). Ma on na celu dalszą redukcję ryzyka w unijnym sektorze bankowym.
Dyrektywa CRD V ma zastąpić Dyrektywę w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
Rozporządzenie CRR II ma zmienić Rozporządzenie w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji.
Wprowadzona zostanie nowa metoda standardowa dla ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR), która będzie uwzględniać wprowadzone w ostatnim czasie obowiązki centralnego rozliczania instrumentów finansowych.
Zmiany odnoszą się również do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Nowe przepisy mają m.in. wzmocnić współpracę i obowiązki w zakresie wymiany informacji między organami nadzoru ostrożnościowego i organami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy.
Do pakietu reformowanych regulacji bankowych włączono również elementy wspierające środowisko, społeczną dpowiedzialność i ład korporacyjny (tzw. kryteria ESG).

Główne zagadnienia:

 • Finalizacja reformy Bazylea III, rozpoczęcie wdrożenia Bazylei IV
 • Przegląd kluczowych zmian w CRRII/CRDV
 • Wpływ Rozporządzenia BMR na polski rynek kredytowy i instrumentów finansowych
 • EBA stress testy 2020 – wytyczne
 • Ocena odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej osób zajmujących kierownicze stanowiska wedle wytycznych EBA 2017 oraz Prawa bankowego
 • Wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji
 • Nadzór Rady Nadzorczej i Zarządu nad ryzykiem kapitałowym

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Ryzyka

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 12.09.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

Przemysław Cichulski

Przemysław Cichulski

Radca Prawny, Partner, LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

Associate, Associate, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k.

dr Jarosław Bełdowski

dr Jarosław Bełdowski

Radca Prawny Dentons/adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 

Krzysztof Szewczyk

Krzysztof Szewczyk

Manager Expert w Zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym, EY

Paweł Flak

Paweł Flak

Associate Partner, Financial Risk Management, EY

Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

Prezes Capital Strategy, były wiceminister finansów

dr Radosław Pusz

dr Radosław Pusz

Dyrektor Biura Zarządzania i Alokacji Kapitału, Bank Pekao S.A.

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij