Networking – jak efektywnie i profesjonalnie budować relacje biznesowe?

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 20.06.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Kanały pozyskiwania nowych kontaktów i ich skuteczność – facylitacja

 • Tworzenie map poszczególnych kanałów pozyskiwania nowych kontaktów na tle ich efektywności i kosztochłonności - ćwiczenie
10:00

Networking - najefektywniejszy z kanałów pozyskiwania nowych kontaktów

 • Definicja networkingu, obawy i mity dotyczące zagadnienia
 • Eventy, podczas których można skutecznie wykorzystać networking
 • Umiejętności networkingowe: wzbudzanie zaufania, odpowiednia komunikacja, figury networkingowe i tzw. mingling (scenki)
11:00

Przerwa kawowa i ćwiczenia networkingowe

11:15

Komunikacja – inicjowanie nowych kontaktów i prowadzenie rozmów kuluarowych

 • Elevator pitch – ćwiczenie i wygłaszanie
 • Small talk - scenki
 • Storytelling - scenki
13:00

Lunch i ćwiczenia networkingowe

14:00

Zamiana kontaktów na kontrakty

 • Zarządzanie pozyskanymi kontaktami, praca z wizytówkami - ćwiczenie
 • Definicja rekomendacji, różnice w stosunku do leadu i polecenia
 • Obawy i mity dotyczące proszenia o rekomendacje – brainstorming
15:30

Skuteczne pozyskiwanie rekomendacji

 • Visibility, credibility, profitability – czyli trzy kroki do sukcesu w biznesie przez rekomendacje - ćwiczenie
 • Technika VIPS w pozyskiwaniu rekomendacji - czyli jak prosić, a nie błagać i/lub wymuszać - scenki
 • Środowiska (kanały), z których można pozyskiwać rekomendacje
17:00

Zakończenie szkolenia i wręczenie Uczestnikom certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas szkolenia:

 • Nauczysz się budowania własnej sieci kontaktów biznesowych
 • Dowiesz się w jaki sposób wykorzystywać rekomendacje i sieci kontaktów
 • Zdobędziesz aktualną wiedzę na temat najlepszych praktyk networkingowych
 • Rozwiniesz umiejętności w zakresie inicjowania kontaktów i postawy proaktywnej
 • Poznasz i przećwiczysz najważniejsze narzędzia networkingowe
 • Dowiesz się jak unikać błędów podczas rozmów kuluarowych

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów, managerów, specjalistów oraz wszystkie osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie inicjowania, budowania, rozwijania i świadomego zarządzania siecią posiadanych i potencjalnych kontaktów biznesowych.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacja
 • Case study
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Networking – jak efektywnie i profesjonalnie budować relacje biznesowe? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 30.05.2017 r.

  2. 1 195 zł + 23% VAT po 30.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Networking – jak efektywnie i profesjonalnie budować relacje biznesowe? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Artur Sójka

 

Networker, który przeprowadził w ostatnich 10-ciu latach ponad 1000 sesji networkingowych. Praktyk i trener z zakresu sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży relacyjnej i rekomendacji. Zajmuje się również tematyką komunikacji i wystąpień publicznych. W latach 2008 - 2016 prowadził jako trener wewnętrzny wiele szkoleń z zakresu pozyskiwania klientów za pomocą networkingu i rekomendacji dla klientów firmy BNI Polska. Moderował sesje networkingowe m.in. dla 800 klientów IBM Polska, absolwentów studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego czy absolwentów Uczelni Łazarskiego. W drugiej połowie 2016 roku przeszkolił na zlecenie firmy Comp S.A. ponad 1000 dystrybutorów urządzeń fiskalnych marki Novitus. Przygotowywał do wystąpień publicznych wielu przedsiębiorców i managerów w tym Marketing Managera Eastern Europe z GE Healthcare, czy Director of the Services Management Department z Betacom S.A. Posiada certyfikat I stopnia facylitatacji po kursie Tony Mann’a. Jest współtwórcą bydgoskiego i lubelskiego oraz trzech warszawskich Klubów Toastmasters International. Mentor dla kilkunastu członków Toastmasters. Występował przed ponad 350 osobową publicznością podczas wizyty dr. Ivana Misner’a w kwietniu 2013r. w Szkole Głównej Handlowej czy przed ponad 400 osobową publicznością podczas Kongresu Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Łodzi. Wykładał podczas Network Session Lublin, Kongresu Biznesu i wielu innych. Prowadzi bloga biznesowego oraz firmę doradczo-szkoleniową Sójka Consulting. Współautor jedynej w Polsce książki w całości poświęconej eventworkingowi, pt. Eventworking. Jak efektywnie korzystać z konferencji, targów i innych eventów. Poradnik dla przedsiębiorców, managerów i handlowców.

 

Partnerzy