Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w oparciu o skuteczny system zarządzania zgodnością

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: compliance | sygnaliści | KSH | OPZ

Data: 30-31.01.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 11.01-31.01.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowe przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

 • Podmiot zbiorowy - identyfikacja zgodna z nową terminologią
 • Odejście od dotychczasowego warunku prejudykatu 
 • Koncepcja agregacyjna w podejściu do odpowiedzialności 
 • Odpowiedzialność osób prawnych za przestępstwa popełnione na ich korzyść
 • Nowy wymiar kar za czyny zabronione wg ustawy o OPZ

Wiktor Wesołowski,
LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Rola systemów zarządzania zgodnością na gruncie obecnych oraz planowanych przepisów prawa 

 • Systemy zarządzania zgodnością a obecnie obowiązująca ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Systemy zarządzania zgodnością a projektowane zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Systemy zarządzania zgodnością a ochrona środowiska
 • Systemy zarządzania zgodnością jako narzędzie ochrony przed ryzykiem odpowiedzialności (cywilnej i karnej)
 • Systemy zarządzania zgodnością a pozostałe przepisy polskie i zagraniczne

Katarzyna Dąbrowska,
Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j.

12:15

Przerwa

13:00

Prawidłowo funkcjonujący system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji 

 • Ustawa o ochronie sygnalistów – stan prac i projektowane rozwiązania
 • Podstawowe zasady procedury prowadzenia postępowań wyjaśniających
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w praktyce
 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające jako element zarządzania ryzykiem w działalności spółki

Konrad Zawodziński

14:15

Minimalizacja ryzyka naruszenia prawa przez podmiot zbiorowy - case study 

Katarzyna Dąbrowska,
Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j.

Wiktor Wesołowski,
LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

Konrad Zawodziński

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej w oparciu o przepisy KSH

 • Nowe obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Business judgement rule jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności członków organów
 • Wiążące polecenie w grupach kapitałowych (czym jest grupa i czym jest wiążące polecenie)
 • Odpowiedzialność za wiążące polecenie spółki dominującej oraz spółki zależnej

Krzysztof Łyszyk,
LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Ryzyko korupcyjne - działania prewencyjne  

 • Przejrzysta polityka antykorupcyjna spółki
 • Stosowanie klauzul antykorupcyjnych w umowach
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwa o charakterze korupcyjnym 

Julia Besz
Kancelaria DZP

12:15

Przerwa

13:00

Zasady przebiegu postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu

 • Nowe uprawnienia prokuratury na kanwie projektowanej nowelizacji
 • Odwrócony ciężar dowodu - wykazanie należytej staranności
 • Instytucja małego świadka koronnego oraz dobrowolne poddanie się karze

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

14:00

Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa w nowym reżimie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Katarzyna Hebda-Relidzyńska
Kancelaria Ślązak, Zapiór i Parnetrzy

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Znikoma liczba postępowań, niewielkie sankcje oraz archaiczne założenia ustawy wpływają na niską skuteczność przepisów dotychczasowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad nowelizacją tejże ustawy. Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian, które dotyczyć będą m.in. definicji podmiotu zbiorowego, nowego wymiaru kar oraz wyeliminowania tzw. prejudykatu jako warunku pociągnięcia do odpowiedzialności. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Eksperci opowiedzą o nadchodzących zmianach, a także przedstawią praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance oraz systemów zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie.

Główne zagadnienia:

 • Nowe przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Rola systemów zarządzania zgodnością na gruncie obecnych oraz planowanych przepisów prawa
 • Prawidłowo funkcjonujący system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji
 • Minimalizacja ryzyka naruszenia prawa przez podmiot zbiorowy - case study
 • Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej w oparciu o przepisy KSH
 • Ryzyko korupcyjne - działania prewencyjne
 • Zasady przebiegu postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu
 • Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa w nowym reżimie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich spółek prawa handlowego, a w szczególności pracowników departamentów:

 • Compliance
 • Prawnych
 • Zarządu
 • Kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru właścicielskiego
 • Nadzoru korporacyjnego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 2.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 2.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w oparciu o skuteczny system zarządzania zgodnością „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 2.12.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 10.01.2023 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 10.01.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.01.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w oparciu o skuteczny system zarządzania zgodnością (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 2.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 2.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat

Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Adwokat, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Krzysztof Łyszyk

Krzysztof Łyszyk

Radca Prawny, Partner, LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat, Partner, LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

Starszy Manager, Deloitte

Julia Besz

Julia Besz

Associate, Kancelaria DZP

Konrad Zawodziński

Konrad Zawodziński

Head of Legal, Compliance and HRHead of Legal, Compliance and HR PGNiG Supply & Trading GmbH

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij