Między nami praktykami - aktualne wyzwania w sektorze SSC/BPO

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, CUW

Tagi: Outsourcing | CUW | SSC | BPO

Data: 26-27.04.2021r.

Cena:
2095 zł/os. > 31.03-27.04.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Rzeczywistość po pandemii?

 • Jak budować wartość SSC/BPO w nowym świecie?
 • Czy pracownicy wrócą do biur?
 • Jaka jest alternatywa na rozwój SSC/BPO jeśli nie koszty i jaką rolę odegra w tym wszystkim technologia?

Krzysztof Herdzik
Niezależny Doradca Zarządów

11:00

Przerwa

11:15

Modele funkcjonowania SSC i prognozy rozwoju

 • Czy model scentralizowane mogą być odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią?

Zbigniew Bakota
Deloitte CE

12:45

Przerwa

13:30

Strategia HR w dobie pandemii

 • Praca z domu: potrzeby pracownika i nasze ryzyka
 • Jak rekrutować i wdrażać pracownika?
 • Jak utrzymać obecnie motywację pracownika, nie mając z nim kontaktu fizycznego?
 • Aspekty prawne pracy z domu

Michał Chodkowski
Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Paulina Piwowarczyk
Alight Solutions

Anna Czerepak
Akamai Technologies

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Jak budować zaufanie do CUW i wyników firmy?

 • Ciągłe doskonalenie CUW – nasze podejście, zaangażowanie pracowników, mierniki efektywności, usprawnień i innowacji
 • Rola przywódców w strukturach organizacyjnych

Michał Bielawski
ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Monika Ciupińska
ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

10:30

Przerwa

10:45

Automatyka, robotyka, machine learning jako wsparcie biznesu

 • Jak przeprowadzić udane wdrożenie?
 • Które procesy i jak zautomatyzować w SSC/BPO żeby lepiej odpowiedzieć na aktualne potrzeby?

Michał Wierzbowski
Orange Polska

12:15

Przerwa

13:00

Cyfryzacja i digitalizacja - co już zrobiliśmy, a co jeszcze przed nami?

 • Mocne strony
 • Wyzwania
 • Przewidywania na przyszłość

Mariusz Pietrzak
PKP Energetyka CUW

14:30

Porozmawiajmy o cyberbezpieczeństwie

 • Bezpieczny, czyli jaki? Podstawowe obszary bezpieczeństwa
 • Co o ochronie przed cyberzagrożeniami powinien wiedzieć każdy zatrudniony?

Józef Sulwiński
Seqred

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Centra profesjonalnych usług biznesowych rozwijają się w Polsce bardzo szybko. Powstają nowe, a dotychczasowe się rozrastają. Pandemia wcale nie zastopowała tego wzrostu, wręcz przeciwnie, spowodowała ona jednak, że zmierzyć trzeba się z nowymi problemami, wprowadzić zmiany w dotychczasowych modelach działania. Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym eksperci-praktycy opowiedzą o swoich doświadczeniach. Nie skupimy się jednak tylko na problemach pandemicznych, poruszymy cały wachlarz zagadnień! Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Rzeczywistość po pandemii?
 • Modele funkcjonowania SSC i prognozy rozwoju
 • Strategia HR w dobie pandemii
 • Jak budować zaufanie do CUW i wyników firmy?
 • Automatyka, robotyka, machine learning jako wsparcie biznesu
 • Cyfryzacja i digitalizacja - co już zrobiliśmy, a co jeszcze przed nami?
 • Porozmawiajmy o cyberbezpieczeństwie

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów w firmach z sektora SSC/BPO.
Działy:

 • Zarządzanie
 • Badania i rozwój
 • Strategia
 • Kontroling
 • Nadzór Właścicielski
 • Operacyjny
 • HR

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Między nami praktykami - aktualne wyzwania w sektorze SSC/BPO „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 795 zł + 23% VAT do 30.03.2021 r.

  2. 2 095 zł + 23% VAT po 30.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Między nami praktykami - aktualne wyzwania w sektorze SSC/BPO (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Założyciel i prezes zarządu, Seqred

Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak

Prezes Zarządu, PKP Energetyka CUW

Anna Czerepak

Anna Czerepak

Senior Manager HR, Akamai Technologies

Paulina Piwowarczyk

Paulina Piwowarczyk

Global Human Resources Business Partner, Alight Solutions

Michał Bielawski

Michał Bielawski

Managing Partner & CFO, ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Michał Chodkowski

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Michał Wierzbowski

Michał Wierzbowski

Dyrektor SSC, Orange Polska

Krzysztof Herdzik

Krzysztof Herdzik

Niezależny Doradca Zarządów

Monika Ciupińska

Monika Ciupińska

Program Manager, Senior Consultant, ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Zbigniew Bakota

Zbigniew Bakota

Managed Services Director w Deloitte CE

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij