Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Start up, Sztuczna Inteligencja

Tagi: KNF | PSD2 | TPP | open banking | API

Data: 15-16.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 03.03-28.04.2020
2395 zł/os. > 29.04-14.05.2020
2795 zł/os. > 15.05-16.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Przeniesienie praw autorskich, czy licencja? Porównanie modeli dystrybucji oprogramowania

 • Korzyści ekonomiczne obu rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki branży IT
 • W jakich sytuacjach opłaca się nabyć prawa autorskie, a kiedy wystarczy licencja?
 • Wymogi formalne a licencje na oprogramowanie
Szymon Ciach

Szymon Ciach

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Prawa autorskie w umowach IT – jak kupować i sprzedawać oprogramowanie

 • Ochrona prawno-autorska kodów źródłowych
 • Przekazanie kodu źródłowego oprogramowania i idąca za nim dokumentacja
 • Przeniesienie praw autorskich od pracownika do pracodawcy
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Kwestie prawno-autorskie w kontekście sztucznej inteligencji

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

15:15

Nowa Dyrektywa ws Praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Damian Klimas

Damian Klimas

16:15

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Oprogramowanie w modelu Saas – licencja czy innego rodzaju umowa?

 • Licencyjne i bezlicencyjne modele korzystania z oprogramowania
 • Podstawowe problemy prawne umów w modelu SaaS
 • Udostępnianie oprogramowania w modelu SaaS jako świadczenie e-usług
Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe na systemy IT – problematyka

 • Wzorcowe klauzule umowne i najczęstsze problemy i pułapki w umowach  
Xawery Konarski

Xawery Konarski

12:15

Oprogramowanie typu OpenSource w umowach wdrożeniowych i licencyjnych - rozwiązania praktyczne

Rafał Malujda

Rafał Malujda

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Umowy licencyjne w obrocie transgranicznym

Maciej Kubiak

Maciej Kubiak

15:15

Spory z branży IT i koncyliacyjne metody ich rozwiazywania

 • Przegląd judykatury
Joanna Stecyk

Joanna Stecyk

16:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, know-how , procedura cywilna – wszystko to składa się na prawidłowe zabezpieczenie i ochronę naszego utworu. Przekazanie oprogramowania jest procesem dość problemowym, budzącym wiele niejasności. Niedoprecyzowanie pola eksploatacji w umowie to poważny błąd. Narażamy się na straty, jeśli nieprawidłowo zabezpieczymy oprogramowanie przed nadużyciami, a także wtedy, gdy nie zabezpieczymy należycie praw do niego. Na naszej konferencji porównamy sobie modele dystrybucji oprogramowania, omówimy między innymi kwestię prawa autorskiego, przekazania kodu źródłowego, umów wdrożeniowych i utrzymaniowych a także wiele innych kwestii. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Przeniesienie praw autorskich, czy licencja? Porównanie modeli dystrybucji oprogramowania
 • Prawa autorskie w umowach IT – jak kupować i sprzedawać oprogramowanie
 • Kwestie prawno-autorskie w kontekście sztucznej inteligencji
 • Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe na systemy IT – problematyka
 • Oprogramowanie w modelu Saas – licencja czy innego rodzaju umowa?
 • Oprogramowanie typu OpenSource w umowach wdrożeniowych i licencyjnych - rozwiązania praktyczne

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do:

 • Pracowników działów prawnych
 • Dyrektorów działów IT
 • Managerów i Specjalistów IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Przedstawicieli firm z branży IT,
 • a także do wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.04.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 14.05.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 14.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Licencjonowanie oraz prawo autorskie w obszarze IT i środowisku cyfrowym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Damian Klimas

Damian Klimas

Prawnik, Klimas Legal

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Joanna Stecyk

Joanna Stecyk

Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Bird & Bird

Rafał Malujda

Rafał Malujda

Radca Prawny, LL.M., Rzecznik Patentowy, Kancelaria Prawno-Patentowa

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij