Ład wewnętrzny i sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne vs. praktyka

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: KNF | compliance | nadzór | zarząd | Audyt | rada nadzorcza

Data: 08-09.05.2024r.

Cena:
3395 zł/os. > 12.04-08.05.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Uprawnienia KNFu i UOKiKu w kontekście ostatnich reform prawnych

 • Uprawnienia organów po zmianach
 • Nadzór, relacje i kontrole KNF - przebieg, wnioski pokontrolne

Michał Karwasiński
KSZ Smart Legal

10:30

Przerwa

10:40

System kontroli wewnętrznej w wybranych instytucjach finansowych

 • Wymogi regulacyjne a aspekty praktyczne 
 • Metodyka i kontrole BION 

Paweł Eleryk
Compliance Partners Szpytka

12:10

Przerwa

13:00

Rola Rady Nadzorczej w corporate governance instytucji

 • Wzmocnienie roli organów nadzorczych w spółkach
 • Komitety Rady Nadzorczej – komitet audytu, komitet wynagrodzeń, komitet nominacji

Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy

14:30

Przerwa

14:40

Raportowanie ESG - implementacja działań wewnątrz organizacji

 • Praktyczne aspekty implementacji przepisów dotyczących ESG do wewnętrznych regulacji instytucji
 • Wdrożenie, monitorowanie i  kontrola działa

Magdalena Obłoza
BNP Paribas Bank Polska

16:10

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Kluczowe stanowiska, sukcesja, rotacja pracowników na kluczowych stanowiskach

 • Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych 
 • Polityka w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne

Paweł Sobol
Bank Pekao S.A

10:30

Przerwa

10:40

Odpowiedzialność osobista Członków Zarządów i Rad Nadzorczych instytucji finansowych

 • Odpowiedzialność organizacyjna, cywilna, administracyjna, karna 

Michał Szałas
Szałas | Legal | AML | Compliance

12:10

Przerwa

13:00

Jednostka audytu wewnętrznego

 • Efektywna współpraca Zarządem, Radą Nadzorczą, działami compliance i zarządzania ryzykiem

Paweł Rudolf
DZP

14:20

Przerwa

14:30

Proces i sposoby sprawowania nadzoru

 • Przewodnik po kryteriach, metodach i narzędziach

Kamila Wasilewska
Kancelaria Prawna RPMS

15:50

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i odpowiedni nadzór to podstawa w działalności instytucji finansowych. Zapraszamy Państwa na spotkanie podczas którego Eksperci omówią najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie w tej materii.

Główne zagadnienia:

 • Uprawnienia KNFu i UOKiKu w kontekście ostatnich reform prawnych
 • System kontroli wewnętrznej
 • Rola Rady Nadzorczej w corporate governance instytucji
 • Proces i sposoby sprawowania nadzoru
 • Kluczowe stanowiska, sukcesja, rotacja pracowników na kluczowych stanowiskach
 • Odpowiedzialność osobista Członków Zarządów i Rad Nadzorczych instytucji finansowych
 • Współpraca z jednostką audytu wewnętrznego
 • Raportowanie ESG - implementacja działań wewnątrz organizacji

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierujemy przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych oraz pracowników takich działów jak:

 • Prawny
 • Compliance
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu
 • Zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531 000 792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ład wewnętrzny i sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne vs. praktyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 15.03.2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 11.04.2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 11.04.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.05.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ład wewnętrzny i sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych - wymogi regulacyjne vs. praktyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij