Google Day – jak w praktyce wykorzystać narzędzia Google?

Grupa tematyczna:
Marketing i sprzedaż

Data: 20.04.2017 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Google Analytics – to co najważniejsze!

 • Kluczowe statystki krok po kroku – użytkownicy, sesje, czas i interpretacja danych
 • Model ABC w praktyce – pozyskiwanie, zachowanie i konwersja
 • Interpretacja kluczowych wskaźników od A do Z
 • Model atrybucji w praktyce – co pomaga, a co sprzedaje?
 • Niestandardowe elementy GA w praktyce (tagowanie linków, efektywność social media, integracja z Adwords/Search Console, filtry i segmenty)
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Kluczowe aspekty SEO

 • Specyfikacja pozycjonowania z uwzględnieniem elementów on-site – o co powinien zatroszczyć się redaktora, a o co webmaster i programista?
 • Sztuka pozyskiwania linków, czyi SEO off-site krok po kroku – 10 praktycznych pomysłów
 • Narzędzia SEO managera – jak weryfikować skuteczność SEO?
 • Ile płacić i jak się rozliczać z agencją?
 • Rankingi elementów SEO – przegląd kluczowych aspektów
12:15

Przerwa na lunch

13:00

Praktyczne aspekty Google AdWords

 • Zasady prowadzenia i rozliczeń kampanii w modelu PPC  – jak działa algorytm AdWords i dlaczego warto zadbać o QS?
 • Interpretacja danych i wnioski – większy budżet? Optymalizacja? A może treść reklamy – co wpływa na pozycje i jak efektywnie prowadzić działania SEM?
 • Strategie dla słów kluczowych, tekstów reklamowych i inspiracje rynkowe
 • Google Display Network – czyli jak wykorzystać w pełni potencjał reklamowy Google’a?
14:30

Pozostałe narzędzia Google w praktyce

 • Jak zaistnieć w mapach Google'a bez żadnych opłat?
 • Koncepcja działań na YouTube (kanały, subskrybcje, użytkownicy, reklama) – jak wykorzystać potencjał największego serwisu wideo w sieci?
 • Google+ - pierwsze kroki w serwisie społecznościowym Google'a
 • Platforma blogowa blogspot  - tworzyć bloga czy reklamować się?
 • Pozostałe narzędzia społecznościowe Google (grupy dyskusyjne, Picassa)
 • Platforma Google Play – jak promować aplikacje mobilne?
 • Sieć reklamowa AdMob – kampanie w mobilnych aplikacjach
 • Google Insights for Search/Trends – jak wykorzystać barometr popularności Google?
 • Google Zeitgeist i Alert – czego szukają internauci w sieci?
 • Google Calendar/Dysk/Docs – jak wykorzystać i współdzielić platformy do komunikacji online?
 • Google Tłumacz – po co i jak adaptować w projektach online?
 • Pozostałe narzędzia Google dla Firm – jak w pełni wykorzystać potencjał bezpłatnych narzędzi Google?
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cele szkolenia:

 • Poznanie kluczowych narzędzi - płatnych i bezpłatnych - udostępnionych przez potentata Google w sieci
 • Prezentacja efektywnych i praktycznych porad związanych z wykorzystaniem narzędzi Google’a
 • Analiza i interpretacja kluczowych wskaźników komunikacji online udostępnianych przez narzędzia Google
 • Strategia efektywnego wykorzystania aplikacji Google w ramach planów marketingowych firm

Korzyści dla uczestników:

 • 100% wykorzystanie potencjału Google w komunikacji z rynkiem
 • Inspiracje i nowe narzędzia Google udostępnione dla marketingu, PR, HR czy sprzedaży
 • Tips & tricks, czyli szybkie wdrożenie niezwykle pomocnych rozwiązań, których Google nie promuje wśród użytkowników
  Wsparcie w budowaniu strategii komunikacji z wykorzystaniem gotowych rozwiązań potentata sieci

Grupa docelowa:

 • Eksperci i specjaliści ds. e-marketingu i Public Relations odpowiedzialni za politykę komunikacji online
 • Pracownicy działów marketingu, HR, project managerowie poszukujący inspiracji  
 • Kierownicy i dyrektorzy nadzorujący komunikację marketingową i sprzedaż

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Google Day – jak w praktyce wykorzystać narzędzia Google? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 30.03.2017 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 30.03.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Google Day – jak w praktyce wykorzystać narzędzia Google? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Artur Maciorowski

Ekspert e-marketingu

Partnerzy