Eliminacja ryzyka cyberataków w organizacji - normy, dobre praktyki i wymogi prawne

Grupa tematyczna: Energetyka, IT i nowe technologie, Produkcja, Prawo

Tagi: AI | cyberbezpieczeństwo | cybersecurity | NIS2

Data: 22-23.05.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 20.04-22.05.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Cyberbezpieczeństwo w kontekście obowiązujących norm. Jak przeprowadzić audyt zgodności?

 • Normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego w organizacjach
 • Proces audytu zgodności systemów z wymogami prawnymi z perspektywy audytora
 • Analiza ryzyka i kluczowe sposoby jego zapobieganiu

Piotr Welenc
BW Advisory sp. z o.o.

10:30

Przerwa

10:45

Wymogi prawne wobec systemu AI według AI Act

 • Podejście AI Act do systemów AI
 • Klasyfikacja systemów AI według AI Act
 • Podstawowe obowiązki dostawców i użytkowników systemów AI
 • AI Act a RODO

dr Krzysztof Riedl
Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Agnieszka Zwierzyńska
Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Wykorzystywanie Sztucznej Inteligencji a obowiązki dotyczące cyberbezpieczeństwa

 • AI Act a wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa
 • Czym jest rejestr zdarzeń, jakie są jego cechy i jak powinno wyglądać jego prowadzenie?
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej według AI Act

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14:30

Certyfikacja cyberbezpieczeństwa w Europie

Tomasz Szczygieł
DEKRA Certification PL

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Współpraca z podwykonawcami w zakresie cyberochrony organizacji

 • Zmiany w regulacjach dot. bezpieczeństwa łańcucha dostaw po wdrożeniu dyrektywy
 • Zarządzanie współpracą - umowa z podwykonawcą

Mateusz Nowak
Rymarz Zdort Maruta

Piotr Borkowski
CyberArms sp. z o.o.

10:30

Przerwa

10:45

Relacja NIS2 z europejskimi i polskimi regulacjami prawnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla firm

 • Punkty styczne regulacji
 • Normy prawne i dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa według NIS2
 • Nowy zakres sankcyjny na gruncie NIS2

Karolina Kulikowska-Gruszecka
Kancelaria DZP

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Prawidłowe zabezpieczenie systemów wewnętrznych zgodnie z wymogami dyrektywy NIS2 - case study

 • Aspekty techniczne wymagane do spełnienia przez organizację w ramach NIS2
 • Wpływ zmian na wewnętrzne systemy i usługi
 • Proces wzmacniania cyberbezpieczeństwa zgodnie z NIS2 - krok po kroku

Jarosław Straś
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

14:15

Przerwa

14:30

NIE dla cyberataków

 • Ograniczenie ryzyka cyberataków
  • Jak identyfikować?
  • Jak zapobiegać?
  • Jaką przyjąć strategię i jakie metody walki z nimi?

Maciej Leszczak
Exclusive Networks Poland

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których Eksperci wyjaśnią, jak przygotować organizację do wdrożenia Dyrektywy NIS2 oraz AI Act. Prelegenci przybliżą m.in. normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego oraz przebieg prawidłowego procesu jego wzmacniania zgodnie z wymogami prawnymi. Opowiedzą o certyfikacji cyberbezpieczeństwa w Europie, przedstawią prawidłowy model współpracy z podwykonawcami oraz możliwości ograniczenia cyberataków. 

Główne zagadnienia:

 • Proces audytu zgodności systemów z wymogami prawnymi z perspektywy audytora
 • Relacja NIS2 z europejskimi i polskimi regulacjami prawnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla firm
 • Aspekty techniczne wymagane do spełnienia przez organizację w ramach NIS2
 • Certyfikacja cyberbezpieczeństwa w Europie
 • Ryzyko cybernaruszeń podczas wykorzystywania Sztucznej Inteligencji

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom branż: energetycznej, produkcyjnej, IT, transportowej oraz telekomunikacyjnej z działów:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • IT
 • Prawny
 • Compliance
 • Ryzyko operacyjne
 • Audyt

Oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Eliminacja ryzyka cyberataków w organizacji - normy, dobre praktyki i wymogi prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2795 zł + 23% VAT do 19.03.2024 r.

  2. 3195 zł + 23% VAT do 19.04.2024 r.

  3. 3595 zł + 23% VAT po 19.04.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.05.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Eliminacja ryzyka cyberataków w organizacji - normy, dobre praktyki i wymogi prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij