Dyrektywa MiFID II i jej wpływ na rynek energii

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 28-29.06.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 01.06-30.06.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wpływ dyrektywy MiFID II na polski rynek energii i gazu

 • Funkcjonowanie przedsiębiorcy energetycznego w reżimie przewidzianym dla instytucji finansowych
 • Rozszerzenie definicji instrumentu finansowego m.in. na towarowe kontrakty pochodne
 • Wpływ definicji instrumentu finansowego na proces obrotu energią
 • Nowe produkty objęte MiFID II i zmiany w ich klasyfikacji
 • Zwiększone uprawnienia nadzoru KNF nad rynkiem energetycznym
 • Zakres współpracy na linii KNF i TGE
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Panel dyskusyjny: Obawy wynikające z wejścia w życie dyrektywy MiFID II z punktu widzenia podmiotu energetycznego

 • Zawężenie katalogu zwolnień i wyłączeń z zakresu stosowania dyrektywy
 • Wypełnianie obowiązków wynikających z wymogu adekwatności kapitałowej
 • Problem zapewnienia finansowania zabezpieczeń płynności rozliczeń
 • Ograniczenie dostępu do produktów i miejsc handlu
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Dostosowanie do wymogów nakładanych przez dyrektywę MiFID II

 • Zwolnienia z obowiązku stosowania postanowień dyrektywy
 • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu tzw. OTF
 • Poszerzenie oferty produktowej Rynku Instrumentów Finansowych o instrumenty z fizyczną dostawą
 • Status prawny do emisji CO2 - nowy instrument finansowy i nowe obowiązki dla przedsiębiorców
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

OTF – nowy rodzaj zorganizowanej platformy obrotu

 • Zmiany w zakresie wymogów dla MTF
 • Nowe wymogi związane z zakresem obrotu instrumentami pochodnymi
 • Zastrzeżenie wymogów dotyczących handlu algorytmicznego i HFT
 • Ryzyko związane z przekształceniem RTT w OTF
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe obowiązki raportowania danych transakcyjnych wynikające z dyrektywy MiFID II

 • Zwiększenie zakresu raportowania do organów regulacyjnych URE i KNF
 • Obowiązek rozliczenia centralnego zgodnie w wytycznymi EMIR
 • Limity pozycji wprowadzone przez MiFID II dla towarowych instrumentów pochodnych
 • Wzrost znaczenia izb rozrachunkowych wynikający z rozporządzenia EMIR
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wdrażanie zmian wynikających z dyrektywy MiFID II w strukturze przedsiębiorstw energetycznych

 • Ryzyko operacyjne związane z przesyłaniem danych do izb rozliczeniowych
 • Konieczność wdrożenia procedur zgodności z nowymi regulacjami
 • Zobligowanie przedsiębiorstw do wydzielenia aktywności tradingowej lub delegowanie do licencjonowanych przedsiębiorstw tj. domy maklerskie
Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wpływ dyrektywy MiFID II na polski rynek energii i gazu
 • Panel dyskusyjny: Obawy wynikające z wejścia w życie dyrektywy MiFID II z punktu widzenia podmiotu energetycznego
 • Dostosowanie do wymogów nakładanych przez dyrektywę MiFID II
 • OTF – nowy rodzaj zorganizowanej platformy obrotu
 • Nowe obowiązki raportowania danych transakcyjnych wynikające z dyrektywy MiFID II
 • Wdrażanie zmian wynikających z dyrektywy MiFID II w strukturze przedsiębiorstw energetycznych

Dlaczego warto wziąć udział:

Wejście w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II) wymusi szereg zmian w funkcjonowaniu firm inwestycyjnych a także innych podmiotów, które ze względu na rodzaj świadczonych usług lub oferowanych produktów, obejmuje dyrektywa. Pakiet MIFID II zawiera wiele nowych rozwiązań związanych w rynkiem kapitałowym m.in. pojęcie instrumentu finansowego, katalog instrumentów finansowych. Na warsztacie Eksperci opowiedzą jakie zmiany czekają rynek energetyczny i podpowiedzą jak się do nich przygotować, poza tym odpowiedzą na najbardziej problematyczne kwestie w temacie przystosowania swoich przedsiębiorstw do nowych wymogów.

Grupa docelowa:

Na warsztat serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego, a w szczególności działy:

 • ds. REMITu
 • ds. obrotu
 • ds. handlu emisjami
 • ds. tradingu
 • prawne

oraz wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z problematyką Dyrektywy MiFID II.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dyrektywa MiFID II i jej wpływ na rynek energii „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.05.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 31.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 31.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dyrektywa MiFID II i jej wpływ na rynek energii (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Natalia Jankowska

Natalia Jankowska

AssociatePraktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Rafał Hajduk

Rafał Hajduk

Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij