Compliance Officer w obliczu aktualnych wyzwań - sygnaliści, ESG i zarządzanie ryzykiem braku zgodności

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Tagi: compliance | compliance officer | Whisteblowing | ISO

Data: 15-16.05.2024r.

Cena:
2795 zł/os. > 23.03-17.04.2024
3195 zł/os. > 18.04-15.05.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Budowanie i zarządzanie systemem compliance w organizacji

 • Podstawowe zasady systemu zarządzania zgodnością (CMS)
 • Kluczowe normy ISO dla compliance: ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002
 • Rola i odpowiedzialność Compliance Officera
 • Znaczenie kodeksów etycznych dla systemu compliance
 • Dobre praktyki, standardy branżowe i oczekiwania interesariuszy

Justyna Walas-Ryba
Aktywna Menedżerka compliance i ESG

10:15

Przerwa

10:30

Compliance a wymogi raportowania ESG

 • Obszar Governance – jaki jest jego zakres?
 • Współpraca komórki compliance i komórki HR w obszarze Social
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 – element niezbędny w raportowaniu ESG
 • Korupcja
 • Whistleblowing
 • Prawa człowieka
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Wspieranie różnorodności i inkluzywne środowisko pracy

Justyna Walas-Ryba
Aktywna Menedżerka compliance i ESG

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

System compliance jako niezbędny element zarządzania ryzykiem

 • Umiejscowienie funkcji compliance w organizacji
 • Komórka compliance i jej znaczenie dla zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Metodyka analizy ryzyka braku zgodności
 • Model trzech linii obrony
 • Case study z zarządzania ryzykiem

dr Damian Tokarczyk
Kancelaria Raczkowski

14:00

Przerwa

14:15

Wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o sygnalistach - praktyczne aspekty dla działów compliance

 • Kim jest sygnalista i jakie obowiązki nakłada na organizacje ustawa o sygnalistach?
 • Zaprojektowanie i utworzenie wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 • Opracowanie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń 
 • Wyznaczenie osoby lub zespołu osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i realizację  zgłoszeń
 • Zbieranie i przechowywanie danych związanych ze zgłoszeniami
 • Ustalenie ram czasowych na realizację zgłoszenia sygnalisty
 • Procedury raportowe

Agata Majewska
Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

dr Bartosz Pudo
Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Zapobieganie korupcji - strategie, procedury i podnoszenie świadomości

 • Przegląd istotnych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących korupcji
 • Rola działu compliance w identyfikacji, zapobieganiu i zarządzaniu ryzykiem korupcji
 • Procedury i kontrole wewnętrzne firmy przeciwdziałające zjawiskom korupcyjnym
 • Jak ważne jest regularne szkolenie pracowników i podnoszenie świadomości na temat korupcji?
 • Polityka prezentowa - kiedy podarunek jest wyrazem uprzejmości a kiedy staje się  korupcją? + case study:  przyjąć czy odmówić?

Mariusz Purgał
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

10:30

Przerwa

10:45

Zgłaszanie naruszeń i ochrona sygnalistów - wszystko, co musisz wiedzieć o whistleblowingu

 • Proces zgłaszania naruszeń - jak zgłaszać, kto może zgłaszać i jakie informacje powinny być zawarte w zgłoszeniu?
 • Kanały zgłaszania naruszeń adekwatne dla organizacji
 • Rozpatrywanie zgłoszeń - procedura analizy zgłoszenia i dialog z sygnalistą
 • Ochrona danych osobowych, zarówno sygnalisty, jak i osób wskazanych w zgłoszeniu
 • Budowanie kultury transparentności i otwartości - jak organizacje mogą zachęcać do zgłaszania naruszeń?
 • Zgłoszenia mobbingowe – dlaczego warto włączyć je do systemu whistleblowingu?

Justyna Walas-Ryba
Aktywna Menedżerka compliance i ESG

12:00

Przerwa lunchowa

12:45

Aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania postępowań wyjaśniających

 • Przygotowania do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - jak zebrać i zabezpieczyć dowody?
 • Powołanie zespołu wyjaśniającego
 • Przeprowadzenie postępowania -  jak przystąpić do przesłuchań i jak ocenić dowody zebrane w sprawie?
 • Jak dokumentować postępowanie, aby zapewnić jego przejrzystość i zgodność z prawem?
 • Obowiązki zespołu wyjaśniającego - jak skompletować raport, co powinien zawierać i jakie organy powinny zostać zawiadomione po zakończeniu postępowania?

Paweł Pogorzelski
EY Polska

14:15

Przerwa

14:30

Konflikt interesów - zagrożenie czy wyzwanie dla Compliance Officera?

 • Czym jest konflikt interesów i jakie mogą być jego formy? - przykłady sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów
 • Rola Compliance Officera w identyfikowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu konfliktami interesów
 • Kodeks etyki jako skuteczne narzędzie ograniczające ryzyko wystąpienia konfliktu interesów
 • Zasady postępowania i polityki organizacyjne dotyczące konfliktów interesów
 • Wpływ Compliance Officera na edukację pracowników w zakresie konfliktów interesów

Szymon Goździk
Lebek i Wspólnicy

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których skoncentrujemy się na kluczowych obszarach związanych z compliance. Wydarzenie rozpoczniemy od omówienia, jak skutecznie budować i zarządzać systemem compliance, przykładając szczególną wagę do roli tego systemu jako elementu niezbędnego do zarządzania ryzykiem w organizacji. Zajmiemy się również aspektami compliance w kontekście wymogów raportowych ESG. W praktyczny sposób przybliżymy także wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o sygnalistach do wewnętrznych regulacji. Poruszymy również kwestie zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów, wnikając zarówno w aspekty prawne, jak i praktyczne postępowań wyjaśniających. Kolejno przedstawimy strategie i procedury zapobiegania korupcji w organizacji. Na zakończenie skoncentrujemy się na konflikcie interesów jako potencjalnym zagrożeniu lub wyzwaniu dla Compliance Officerów. 

Dołącz do wydarzenia, aby zdobyć praktyczną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje w obszarze compliance.

Główne zagadnienia:

 • Budowanie i zarządzanie systemem compliance w organizacji
 • Compliance a wymogi raportowania ESG
 • System compliance jako niezbędny element zarządzania ryzykiem
 • Wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o sygnalistach - praktyczne aspekty dla działów compliance
 • Zapobieganie korupcji - strategie, procedury i podnoszenie świadomości
 • Zgłaszanie naruszeń i ochrona sygnalistów - wszystko, co musisz wiedzieć o whistleblowingu
 • Aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania postępowań wyjaśniających
 • Konflikt interesów - zagrożenie czy wyzwanie dla Compliance Officera?

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom wszystkich branż, w szczególności dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:

 • Compliance
 • Prawnych
 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Audytu
 • Ryzyka

Zapraszamy również Członków Zarządu oraz pracowników Biura Zarządu, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Compliance Officer w obliczu aktualnych wyzwań - sygnaliści, ESG i zarządzanie ryzykiem braku zgodności „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 22.03.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 17.04.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 17.04.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.05.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Compliance Officer w obliczu aktualnych wyzwań - sygnaliści, ESG i zarządzanie ryzykiem braku zgodności (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.03.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.03.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij