Centralizacja zakupów – skuteczne strategie i dobre praktyki

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 05-06.06.2017 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Mariusz
Turek

Optymalny zakres i podejście do centralizacji zakupów w Grupie Kapitałowej

 • Co warto kupować lokalnie a co centralnie?
 • Najczęściej spotykane problemy w zamówieniach centralnych
 • Efektywny proces centralizacji zakupów w organizacji zakupowej
 • Optymalny zakres centralizacji w Grupie Kapitałowej
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Grzegorz
Olechniewicz

Zasady współpracy działów zakupowych a centralizacja zakupów

 • Korzyści i zagrożenia wspólnego zarządzania i administrowania zakupami
 • Budowa strategii zakupowych dla kategorii a centralizacja zakupów
 • Organizacja departamentu zakupów – Modele budowy wspólnej kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie umowami i oceną dostawców w ramach grupy
 • Wpływ spółki matki na spółki córki przy zamówieniach centralnych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Monika
Wypych
Popiołek

Modele i ramy współpracy w zakupowym centrum usług wspólnych w Grupie Kapitałowej

 • Skuteczne strategie i metody planowania zakupów
 • Podział procesu zakupów na sourcing  i purchasing
 • Dobre cechy planowania długoterminowego w wewnętrznej grupie zakupowej
 • Sprawdzone narzędzia do monitorowania realizowanych procesów
 • Zwiększanie efektywności procesów zakupowych
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Grzegorz
Olechniewicz

Podział odpowiedzialności w grupie zakupowej w ramach Grupy Kapitałowej

 • Odpowiedzialność spółek za realizację a decyzyjność w dziale zakupów
 • Standaryzacja procesów zakupowych w ramach Grupy Kapitałowej
 • Podział zarządzania dokumentacją i magazynami w grupie zakupowej
 • Nadzorowanie ryzyka związanego z procesami zakupowymi
 • Zasady i odpowiedzialność za raportowanie danych między spółkami
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Aleksandra
Sasinowska

av

Marta
Zbucka

Sprawdzone sposoby optymalizacji procesów zakupowych – case study

14:00
av

Katarzyna
Cichoń

Nowe podejście do roli kupca w organizacji – wzrost roli partnerstwa z dostawcami

 • Ewolucja roli kupca w organizacji - czego oczekują współczesne zakupy?
 • Skąd czerpać informacje? Wykorzystanie Business Intelligence jako nowy trend w zakupach
 • Najczęściej występujące błędy we współpracy z dostawcami
 • Skuteczne strategie i narzędzia efektywnego zarządzania dostawcami
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Optymalny zakres i podejście do centralizacji zakupów w Grupie Kapitałowej
 • Zasady współpracy działów zakupowych a centralizacja zakupów
 • Modele i ramy współpracy w zakupowym centrum usług wspólnych w Grupie Kapitałowej
 • Podział odpowiedzialności w grupie zakupowej w ramach Grupy Kapitałowej
 • Sprawdzone sposoby optymalizacji procesów zakupowych – case study
 • Nowe podejście do roli kupca w organizacji – wzrost roli partnerstwa z dostawcami

Dlaczego warto wziąć udział:

Polskie przedsiębiorstwa coraz powszechniej stosują systemy centralizacji zakupów. Duże firmy i organizacje uważniej przyglądają się kosztom związanym z realizowanymi zamówieniami. Dzięki temu mogą obniżyć ceny transakcji o kilka – kilkanaście procent. W dużych firmach oszczędności sięgają setek milionów złotych rocznie. Inwestycja w nowoczesne systemy zwraca się w kilka miesięcy. Dlatego też bardzo ważne jest ciągłe usprawnianie procesów planowania zakupów w Grupach Kapitałowych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu "Centralizacja zakupów w Grupie Kapitałowej - skuteczne strategie i dobre praktyki" gdzie Eksperci z tej dziedziny przedstawią najlepsze rozwiązania najczęściej występujących problemów w procesach zakupowych. Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo jak działy zakupów powinny współpracować w ramach Grupy Kapitałowej, przedstawione zostaną modele i ramy współpracy oraz efektywne strategie i metody planowania procesów zakupowych.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • zakupów
 • zaopatrzenia
 • logistyki
 • strategii zakupowej
 • zamówień

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Centralizacja zakupów – skuteczne strategie i dobre praktyki „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Centralizacja zakupów – skuteczne strategie i dobre praktyki (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Katarzyna Cichoń

Manager, KPMG w Polsce

avatar

Grzegorz Olechniewicz

Dyrektor Zarządzający, Trener w firmie GOODMAN

Aleksandra Sasinowska

Specjalista w Dziale Zakupów Wspólnych (WW), Grupa LOTOS S.A.

avatar

Mariusz Turek

Partner, PROFITIA MANAGEMENT CONSULTANTS

avatar

Monika Wypych Popiołek

Ekspert z obszaru sourcingu i procesów zakupowych, sAsIQ Zarządzanie Procesami Zakupowymi

avatar

Marta Zbucka

Dyrektor ds. Zakupów, Grupa LOTOS SA

Partnerzy