Bank depozytariusz a działalność powiernicza banku – obowiązujące regulacje prawne i wybrane zagadnienia praktyczne

Grupa tematyczna: Banki, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | depozytariusz | depozytariusz | compliance office | AFI | ZAFI | UCITS | derywaty

Data: 08.10.2020r.

Cena:
695 zł/os. > 18.09-08.10.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:00

Logowanie na platformę

9:15

Podstawy prawne działalności banku depozytariusza i działalności powierniczej banku

9:30

Specyfika działalności powierniczej banku

 • Prowadzenie rachunków papierów wartościowych
 • Prowadzenie rachunków derywatów
 • Prowadzenie rachunków zbiorczych
 • Wystawianie świadectw depozytowych i zaświadczeń
10:15

Specyfika działalności banku depozytariusza

 • Obowiązek ustanowienia depozytariusza dla każdego funduszu inwestycyjnego prowadzonego przez towarzystwo
 • Rodzaje funduszy inwestycyjnych, AFI, ZAFI, UCITS, Rodzaje aktywów funduszy inwestycyjnych
 • Rola depozytariusza:
  • Zabezpieczenie majątkowe funduszu
  • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń funduszu z uczestnikami
  • Weryfikacja i potwierdzanie prawidłowości wyceny funduszu
  • Zapewnienie terminowości rozliczeń funduszu
  • Zapewnienie prawidłowości (zgodności z prawem i ze statutem) wykorzystania dochodów funduszu
11:15

Przerwa

11:30

Porównanie działalności powierniczej banku z działalnością banku depozytariusza – wybrane zagadnienia

 • Rozpoczęcie działalności
 • Klienci
 • Rodzaje umów zawieranych z Klientami
 • Uprawnienia nadzorcze KNF
 • Obowiązki informacyjne wobec KNF
 • Odpowiedzialność
13:00

Stanowiska/wytyczne/rekomendacje KNF

 • Omówienie ostatnich istotnych publikacji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie działalności banku depozytariusza i działalności powierniczej banków
13:30

Odpowiedzi na pytania uczestników

13:45

Zakończenie szkolenia

Test po szkoleniu odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.

Prowadzący:

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Expert compliance, radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersy-tet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględ-nieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 - letnie doświadcze-nie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spół-kach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania sys-temów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audyto-wych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdra-żaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFI-DII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabez-pieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru.Założycielka Akademii Compliance pod której egida odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer. Prowadzi program w telewizji internetowej oraz kanał na youtubie, na którym w prosty sposób dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance.

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych. W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu działalności i roli jaką pełni bank depozytariusz oraz bank powierniczy.
2. Możliwość wymiany opinii oraz usystematyzowanie już posiadanej wiedzy.
3. Zebranie i przekazanie informacji „w pigułce” w przystępny sposób.

Główne zagadnienia:
1. Podstawy prawne działalności banku depozytariusza i działalności powierniczej banku
2. Specyfika działalności powierniczej banku
3. Specyfika działalności banku depozytariusza
4. Porównanie działalności powierniczej banku z działalnością banku depozytariusza
5. Stanowiska/wytyczne/rekomendacje KNF

Grupa docelowa:
Przedstawiciele banków, w szczególności pracownicy działów: compliance i prawnych, pracownicy zainteresowani zmianą pracy w ramach struktur banku, audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, przedstawiciele komórek kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Bank depozytariusz a działalność powiernicza banku – obowiązujące regulacje prawne i wybrane zagadnienia praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 495 zł + 23% VAT do 17.09.2020 r.

  2. 695 zł + 23% VAT po 17.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Bank depozytariusz a działalność powiernicza banku – obowiązujące regulacje prawne i wybrane zagadnienia praktyczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij