Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji

Grupa tematyczna: Branża budowlana

Tagi: inwestycje budowlane | condohotele | aparthotele

Data: 17-18.06.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 16.05-18.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Realizacja inwestycji budowlanych w zakresie aparthoteli oraz condohoteli – problemy prawne

 • Aparthotel, condohotel – problemy związane z definicją pojęć
 • Tytuł prawny do nieruchomości
 • Kwalifikacja inwestycji jako mieszkaniowej, usługowej i hotelowej – kryteria rozróżnienia (w tym: przeznaczenie budynku i lokalu, warunki techniczne, wymogi rejestracyjne)
 • Analiza możliwości realizacji inwestycji w aktach prawa miejscowego i decyzjach
 • Procedura realizacji inwestycji:
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • decyzja środowiskowa
  • pozwolenie na budowę
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego
 • Odstępstwa od projektu budowlanego i samowola budowlana
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Planowane zmiany prawne dotyczące aparthoteli i condohoteli
11:00

Przerwa kawowa i networking

11:15

Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym. Co musi wiedzieć inwestor?

 • Omówienie kolejnych faz procesu inwestycyjnego
 • Znajomość aktów prawnych (Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Cywilny)
 • Projekt budowlany po ostatnich zmianach prawnych
 • Umowa deweloperska - wybrane aspekty. Dobre praktyki i klauzule niedozwolone
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Modele współpracy między inwestorem a operatorem najmu

 • Operator zewnętrzny czy samodzielne zarządzanie?
 • Modele współpracy między operatorem a inwestorem
 • Na co oprócz ceny należy zwrócić uwagę?
 • Analiza marki i analiza finansowa przy wyborze operatora (due dilligence)
Artur Kaźmierczak

Artur Kaźmierczak

15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Ryzyka związane z nabyciem, rozpoczęciem oraz realizacją inwestycji

 • Weryfikacja ryzyk prawnych związanych z inwestycją – due diligence prawne
 • Ryzyka prawne związane z tytułem prawnym do nieruchomości, kwestiami planistycznymi, procesem budowlanym
 • Formy eliminacji zidentyfikowanych ryzyk prawnych – ubezpieczenie W&I oraz Title
 • Eliminacja ryzyk finansowania własnego w kontekście zmiany ustawy o obligacjach – formy finansowania zewnętrznego, a regulacje KNF
Paweł Śliwka

Paweł Śliwka

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:30

Nadzór Prezesa UOKiK nad realizacją inwestycji w Apart i condohotele

 • Uprawnienia Prezesa UOKiK w odniesieniu do przedsiębiorców realizujących inwestycje w apart i condohotele
 • Działania organu w ramach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Kontrola postanowień wzorców umów
Anna Dąbrowska-Hanas

Anna Dąbrowska-Hanas

Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Najem krótkoterminowy

 • Założenia projektu Białej Księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce;
 • Usługi hotelarskie a najem krótkoterminowy - podobieństwa i różnice
 • Konsekwencje uznania najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską
 • Najem krótkoterminowy w budynkach wielorodzinnych - co na to wspólnoty mieszkaniowe
 • Najem lokalu a podnajem krótkoterminowy - usługa pośrednictwa
 • Dotychczasowe orzecznictwo w przedmiocie najmu krótkoterminowego - implikacje
 • Najem krótkoterminowy a aparthotele
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego wydali ostrzeżenia w związku z ryzykiem, jakie wiąże się z inwestowaniem w apart i condohotele. Deweloper musi rozważyć jaki sposób finansowania inwestycji będzie dla niego najlepszy, aby uniknąć ewentualnych sporów z inwestorami: pieniądze własne, z kredytu bankowego, z obligacji, czy z wpłat konsumentów. Wiele w realizacji przedsięwzięcia zmieni się w obliczu nadchodzącej nowelizacji ustawy deweloperskiej. Nasi Eksperci przedstawią Państwu jak najnowsze zmiany w zakresie prawa wpłyną na realizację apart i condohoteli, jak prawidłowo współpracować z pośrednikami finansowymi lub domami maklerskimi. Omówią również zakres odpowiedzialności stron umowy, sposob zawierania umów z konsumentami i przekazywane im informacje. Zaprezentują dostepne modele zarządzania apart lub condohotelem, a także ryzyka jakie mogą sie pojawić przy realizacji przedsięwzięcia. Prelegenci wskażą również także zasady rozliczeń podatkowych w związku z nową Ordynacją podatkową, a także zaprezentują sposoby pozyskiwania i oczekiwania klientów. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Konstruowanie umów deweloperskich: klauzule niedozwolone, kary umowne, odstąpienie od umowy
 • Modele współpracy między operatorem a inwestorem
 • Analiza marki i analiza finansowa przy wyborze operatora (due dilligence)
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: upadłość, zaprzestanie budowy, odstąpienie od umowy przez konsumenta
 • Zasady kontroli deweloperów przez banki oraz zasady funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu
 • Gwarancyjnego według projektu nowej ustawy deweloperskiej
 • Nadzór UOKiK i Komisji Nadzoru Finansowego nad realizacją inwestycji i umowami
 • Planowane zmiany prawne dotyczące aparthoteli i condohoteli
 • Strategie marketingowe – przygotowanie i prezentacja oferty firmy/inwestycji

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy deweloperów realizujących bądź planujących inwestycje apart i condohotelowe. Zapraszamy także zarządców, operatorów oraz pośredników nieruchomości, a także osoby planujące inwestycję w apart bądź condohotel.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.04.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 15.05.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 15.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Artur Kaźmierczak

Artur Kaźmierczak

Członek zarządu, Mzuri Investments sp. z o.o.

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering

Anna Dąbrowska-Hanas

Anna Dąbrowska-Hanas

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.

Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

Radca Prawny, Hansberry Tomkiel Sp.k.

Paweł Śliwka

Paweł Śliwka

Adwokat, SSW Pragmatic Solutions

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij