AI w instytucjach finansowych - praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: fintech | AI | cyberbezpieczeństwo | AI ACT | bankowość cyfrowa

Data: 20-21.05.2024r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.04-20.05.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany podyktowane rozporządzeniem AI ACT oraz strategia implementacji przepisów w organizacji

 • Wpływ nowych regulacji na instytucje finansowe 
 • Kary przewidziane za nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia

Damian Klimas
dotlaw

10:30

Przerwa

10:45

Cyberbezpieczeństwo: obowiązki monitorowania i rejestrowania zagrożeń wynikające z AI ACT

 • Możliwości wykorzystania systemów AI w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Obowiązki wynikające z rozporządzenia w zakresie zgłaszania incydentów
 • Ścieżka działania w przypadku wykrycia cyberataku
 • Jakie będą trendy w cyberatakach w najbliższych latach?

Norbert Lutowski
Osborne Clarke

12:15

Przerwa

13:00

Prawa autorskie na treści stworzone przez/z pomocą Sztucznej Inteligencji

 • Regulacje wynikające z AI ACT w zakresie praw autorskich
 • Jak legalnie wykorzystać treści stworzone przez AI

Paulina Perkowska
Osborne Clarke

14:15

Systemy AI wysokiego ryzyka i obowiązki spoczywające na instytucjach w związku z ich wykorzystaniem

 • Kryteria identyfikacji systemów AI wysokiego ryzyka w działalności instytucji finansowych
 • Dodatkowe wymogi wynikające z użycia systemów AI wysokiego ryzyka
 • Ocena zdolności kredytowej
 • Przypadek szczególny: biometria behawioralna w SCA i w innych zastosowaniach

Krzysztof Korus
DLK Legal

15:45

Prawidłowa weryfikacja klienta jako obrona przeciwko przestępstwom finansowym

 • Weryfikacja klienta w świetle obostrzeń stawianych przez rozporządzenie AI ACT - regulacje i ograniczenia
 • Wykrywanie i udaremnianie użycia fałszywych dokumentów tożsamości utworzonych z pomocą AI w celu wyłudzenia środków

Konrad Frąckowiak
PWC Legal

Aleksandra Billewicz
PwC Legal

16:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wykorzystanie AI w obsłudze klienta i sprzedaży

 • Automatyzacja kontaktu z klientem oraz obsługi reklamacji - regulacje prawne
 • Obowiązek przyjmowania skarg i przedstawiania wyjaśnień w związku z obsługą klienta przez AI - wymogi wynikające z AI ACT
 • Kwestie zgodności obsługi przez Sztuczną Inteligencję z wytycznymi UOKiK

Monika Macura
Kancelaria Macura

10:30

Przerwa

10:45

Ochrona tajemnicy bankowej i danych osobowych klientów - zabezpieczenia i procedury przy korzystaniu ze Sztucznej Inteligencji

 • Regulacje związane z ochroną danych osobowych w zakresie przetwarzanie przez systemy AI
 • Ochrona tajemnicy bankowej w związku z wykorzystaniem AI
 • Przepisy RODO a udostępnianie danych systemom Sztucznej Inteligencji
 • Kwestie odpowiedzialności za przetwarzanie danych wrażliwych

Henryk Hoser
Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser

12:15

Przerwa

13:00

Wykorzystanie systemów AI w analizie i zarządzaniu danym

 • Przegląd sposobów wykorzystania narzędzi AI w analizie danych, poszukiwanie korelacji między nimi w dążeniu do poprawy funkcjonowania organizacji
 • Techniki AI w analizie danych
 • ByteLAKE CS Data Insights and Microsoft Copilot oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu danymi

Marcin Rojek
byteLAKE

Mariusz Kolanko
Co-Founder, byteLAKE

14:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa na dwudniowe warsztaty dla profesjonalistów z branży finansowej.  Przez ten czas uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zanurzyć się w kluczowe aspekty AI - od nowych wyzwań regulacyjnych po efektywne metody cyberbezpieczeństwa, a także kwestie praw autorskich i praktycznego wykorzystania narzędzi Sztucznej Inteligencji.

Współczesny sektor finansowy stoi przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniających się technologii i przepisów. Nasze warsztaty oferują unikalną okazję do zrozumienia jak AI ACT wpłynie na działalność instytucji finansowych oraz jakie kroki można podjąć, aby pozostać na czele innowacji, jednocześnie przestrzegając przepisów prawa. Uczestnicy zdobędą praktyczne wskazówki i strategie korzystania z AI, zrozumieją obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem i odkryją jak legalnie wykorzystywać treści stworzone przez AI.

Ponadto, warsztaty  zapewniają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobycia certyfikatu uczestnictwa.

Główne zagadnienia:

 • Regulacje wynikające z AI ACT
 • Cyberbezpieczeństwo przy  wykorzystaniu narzędzi SI
 • Prawa autorskie na treści utworzone przez AI
 • Systemy AI wysokiego ryzyka i obowiązki wynikające z ich wykorzystania
 • Weryfikacja klienta w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym
 • Narzędzia AI w procesach obsługi klienta i sprzedaży
 • Ochrona tajemnicy bankowej i danych osobowych klientów w związku z używaniem AI
 • AI w analizie i zarządzaniu danymi

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych.  W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z banków, instytucji płatniczych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i firm zapewniających rozwiązania informatyczne dla instytucji finansowych z działów:

 • IT
 • Ryzyka
 • Bankowości internetowej
 • Bankowości cyfrowej
 • Operacyjnego
 • Informatycznego
 • Technologii
 • Obsługi klienta
 • Sprzedaży
 • Fintech
 • Prawnego
 • Rozwoju

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Agnieszka Milewska

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: a.milewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AI w instytucjach finansowych - praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 08.04.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 25.04.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 25.04.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem AI w instytucjach finansowych - praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.04.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.04.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij