Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.

Grupa tematyczna: HR i Kadry, Prawo

Tagi: kodeks pracy | prawo pracy

Data: 19.09.2022r.

Cena:
445 zł/os. > 19.07-22.08.2022
545 zł/os. > 23.08-19.09.2022

Program

 
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

BLOK I

 • Nowe zasady dla umów na okres próbny – modyfikacja terminów ustawowych
 • Nowe zasady dla umów na czas określony – obowiązek podania przyczyny, konsultacje związkowe
 • Obowiązki w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Szersze uprawnienia pracowników w zakresie prawa do odpoczynku – urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej
 • Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem – wzmocnienie ochrony pracowników
 • Pozostałe zmiany istotne dla pracodawców – wniosek o zmianę warunków zatrudnienia, modyfikacja zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej
10:30

BLOK II

 • Praca zdalna, hybrydowa, okazjonalna – kiedy będą możliwe zgodnie z nowymi przepisami?
 • W jakiej formie ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej?
 • Obowiązki w zakresie BHP związane z pracą zdalną
 • Koszty związane z pracą zdalną – kto będzie je ponosić i na jakich zasadach?
 • Kontrola pracy zdalnej
11:30

Przerwa

11:40

BLOK III

 • Jak wprowadzić kontrole trzeźwości w miejscu pracy?
 • Kontrole prewencyjne – na co zwracać uwagę?
 • Badanie trzeźwości pracownika a RODO
 • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec nietrzeźwego pracownika?
 • Czy możliwe są kontrole na obecność innych środków niż alkohol?
 • Co z osobami zatrudnionymi na innej podstawie niż umowa o pracę?
12:40

Zakończenie

Paweł Sych
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Kinga Polewka-Włoch
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Bartosz Wszeborowski
PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Z początkiem sierpnia upływa termin wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, a także dyrektywy work-life balance. Obowiązek implementacji tych dyrektyw oznacza dużą liczbę zmian, na które muszą przygotować się pracodawcy. Podczas szkolenia omówimy najistotniejsze z nich.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników działów HR, prawnych, oraz kadr i płac.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Iga Sowulewska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 739 000 237
e-mail: i.sowulewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 22.08.2022 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 22.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Sych

Paweł Sych

Radca prawny, Partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Kinga Polewka-Włoch

Kinga Polewka-Włoch

Radca prawny, Prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Bartosz Wszeborowski

Bartosz Wszeborowski

Adwokat, Starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij