Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej - wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

Grupa tematyczna: Branża deweloperska, Prawo, Nieruchomości

Tagi: ustawa deweloperska | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | deweloper | fundusze PRS

Data: 06-07.02.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.01-07.02.2023

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Pozyskiwanie gruntów pod nowe inwestycje - aktualne możliwości i planowane rozwiązania

 • Rewitalizacja i remediacja terenów poprzemysłowych - przystosowanie zanieczyszczonych gruntów pod nowe inwestycje
 • Banki ziemi - korzyści, ryzyka i ich znaczenie dla płynności działań inwestycyjnych
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - współpraca na linii gmina - deweloper
 • Grunty należące do Spółek Skarbu Państwa - możliwości wykupu, zasady przetargów

Joanna Sebzda-Załuska
Kancelaria SWK Legal

11:00

Przerwa

11:15

Problematyka realizacji projektów deweloperskich, relacje z wykonawcami

 • Projekt deweloperski z uwzględnieniem wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, inflacji i rentowności
 • Relacja dewelopera z wykonawcą - rozliczenie i zabezpieczenie interesów stron, kary umowne, odstąpienie od umowy

dr inż. Rafał Dybicz
MKRE Engieering

12:30

Przerwa

13:15

KNF - banki - deweloperzy

 • Nadzór banków nad deweloperami zgodnie z nową ustawą deweloperską
 • Wpływ rekomendacji KNF i polityki kredytowej na strategie inwestycyjne

dr Michał Jabłoński
Kancelaria Jabłoński Koźmiński

14:30

Nowelizacja ustawy dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków z października 2022 r.

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków - mechanizm sporządzania, wymogi wobec nabywcy lokalu oraz odpowiedzialność karna 
 • Zmiany w zakresie wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji
 • Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Tymoteusz Mądry
Aspiratio Consulting

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Lokale użytkowe i mieszkania na wynajem - oczekiwania rynku

 • Zasady realizacji nowych inwestycji - budownictwo pod wynajem
 • Zmiana przeznaczenia istniejących lokali i mieszkań 
 • Przystosowanie i podział dużych mieszkań na mniejsze
 • Możliwości dla nierentownych lokali

Tomasz Laskowski
Inside Park S.A.

10:45

Przerwa

11:00

Źródła finansowania inwestycji w dobie kryzysu - pozyskiwanie kapitału

 • Kredyt deweloperski vs. pożyczka deweloperska - zasady, warunki i koszty
 • Emisja obligacji deweloperskich i dług senioralny
 • Społecznościowe finansowanie projektów deweloperskich

Paweł Gosz
Michael, Ström Dom Maklerski

Jakub Krawczyk
Michael, Ström Dom Maklerski

12:30

Przerwa

13:15

Zasady współpracy dewelopera z funduszami PRS - najem instytucjonalny

 • Planowanie: wybór gruntu, MPZP
 • Transakcje: finansowanie, monitorowanie, dokumentacja i odbiór inwestycji
 • Mieszkaniowe umowy w zakresie najmu: dobre praktyki, zabezpieczenie roszczeń
 • Transakcje typu forward funding i forward purchase 
 • Rynek PRS w Polsce

dr Jan Wszołek
Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp. k.

14:30

Przerwa

14:45

Realizacja inwestycji zgodnie z wymogami nowej ustawy deweloperskiej, obowiązującej od 2022 r.

 • Umowa rezerwacyjna po zmianach
 • Zasady sporządzania prospektu informacyjnego 
 • Odbiór lokali - zgłaszanie wad oraz konsekwencje ich nieusunięcia 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny  
 • Relacja UOKiK - deweloper

Michał Gliński
Wardyński i Wspólnicy sp.k.

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W odpowiedzi na aktualne problemy branży deweloperskiej: zmniejszenie popytu, wzrost cen materiałów, niepewna sytuacja - przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe warsztaty, podczas których Eksperci omówią między innymi: możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, oczekiwania rynku i opowiedzą, jak się do nich dostosować. Dowiedzą się Państwo również czym są i jak w obliczu spowolnienia mogą pomóc fundusze PRS. Prelegenci poruszą temat nowelizacji ustawy deweloperskiej, kwestie pozyskiwania gruntów pod nowe inwestycje, a także zasady współpracy z wykonawcami i obowiązki stron. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Pozyskiwanie gruntów pod nowe inwestycje - aktualne możliwości i planowane rozwiązania
 • Problematyka realizacji projektów deweloperskich, relacje z wykonawcami
 • KNF - banki - deweloperzy
 • Nowelizacja ustawy dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków z października 2022 r.
 • Lokale użytkowe i mieszkania na wynajem - oczekiwania rynku
 • Źródła finansowania inwestycji w dobie kryzysu - pozyskiwanie kapitału
 • Zasady współpracy dewelopera z funduszami PRS - najem instytucjonalny
 • Realizacja inwestycji zgodnie z wymogami nowej ustawy deweloperskiej, obowiązującej od 2022 r.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli branży deweloperskiej. Zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, w szczególności z działów:

 • Prawnych
 • Inwestycji
 • Sprzedaży
 • Zarządu
 • Obsługi klienta
 • Nieruchomości

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Beata Zdrojewska

Junior Project Manager
Coordination Department
M: +48 533 330 395
e-mail: b.zdrojewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej - wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.12.2022 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.01.2023 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.01.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.02.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej - wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Joanna Sebzda-Załuska

Joanna Sebzda-Załuska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria SWK Legal

Paweł Gosz

Paweł Gosz

Manager Transakcji,Analityk w Michael, Ström Dom Maklerski

Tymoteusz Mądry

Tymoteusz Mądry

Radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Aspiratio Consulting

Tomasz Laskowski

Tomasz Laskowski

Prezes Zarządu, Inside Park S.A.

dr Jan Wszołek

dr Jan Wszołek

Counsel, Adwokat, Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp. k.

Jakub Krawczyk

Jakub Krawczyk

Zarządzający Funduszami, Michael, Ström Dom Maklerski

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

Owner, MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

dr Michał Jabłoński

dr Michał Jabłoński

Adwokat, Partner, Kancelaria Jabłoński Koźmiński

Michał Gliński

Michał Gliński

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij