Zarządzanie reklamacjami w instytucjach finansowych - wdrożenie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2021r.

Grupa tematyczna: Finanse

Data: 16-17.12.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 21.11-17.12.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Stosowanie procedur reklamacyjnych przez podmioty rynku finansowego

 • Zasady rozpatrywania reklamacji – odrębne procedury reklamacyjne dla osób fizycznych i prawnych
 • Nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • Obowiązki sprawozdawcze i problematyka raportowania w procedurze reklamacyjnej
 • Zasady wewnętrznego raportowania oraz oceny ryzyka
Daniel Kozłowski

Daniel Kozłowski

11:15

Warunki umów oraz regulaminów w stosunku do praw konsumentów – ochrona przed reklamacjami

 • Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich
 • Niezrozumiale sformułowane zapisy umowne - konsekwencje prawne dla stron umowy
 • Obligatoryjne i fakultatywne zapisy w umowach
 • Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – sposoby i forma informowania klientów
Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

13:00

Przerwa na lunch

13:30

Kompetencje organów ochrony konsumenta w świetle obowiązującego prawa oraz nadchodzących zmian

 • Planowane wzmocnienie uprawnień Prezesa UOKiK – omówienie projektowanych zmian rozszerzających uprawnienia Prezesa UOKiK w sprawach konsumenckich oraz zakładających przejęcie przez Prezesa UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego
 • Przegląd aktualnych trendów orzeczniczych w zakresie nakładania kar pieniężnych oraz rekompensaty publicznej przez Prezesa UOKiK w postępowaniach konsumenckich
 • Aspekty praktyczne związane z uprawnieniami Prezesa UOKiK do nakładania kar pieniężnych na menadżerów w postępowaniach konsumenckich
Marta Szwarczyńska

Marta Szwarczyńska

14:30

Zakończenie I dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Przedsiębiorca na prawach konsumenta od 1 stycznia 2021 r.

 • Zawodowość vs. działalność gospodarcza
 • Prawo do odstąpienia w umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Klauzule abuzywne w umowach finansowania: kredytu, pożyczki i leasingu, rejestr klauzul abuzywnych
 • Skutki stwierdzenia abuzywności postanowień umownych, usuwanie klauzul abuzywnych
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

10:45

Przerwa

11:00

Problematyka relacji instytucji finansowej z UOKiK-iem po zmianach prawnych

 • Zasady kontroli i odpowiedzialność instytucji finansowych w postępowaniach przed UOKiK
 • Rozpatrywanie sprawy przez UOKiK – możliwe etapy działania, niezbędne działania, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców
 • Aktualne trendy orzecznicze dotyczące problematyki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i klauzul abuzywnych
Łukasz Wroński

Łukasz Wroński

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Pozasądowe rozstrzyganie sporów przed Rzecznikiem Finansowym

 • Istota i cele postępowania pozasądowego przed Rzecznikiem Finansowym,
 • Uprawnienia Rzecznika Finansowego w ramach postępowania, (z uwzględnieniem zmian związanym z powołaniem Koordynatora)
 • Przebieg postępowania
 • Postępowanie pozasądowe jako element strategii dochodzenia roszczeń od instytucji finansowej
 • Wpływ opinii Rzecznika Finansowego na sądowym etapie dochodzenia roszczeń
Leszek Kieliszewski

Leszek Kieliszewski

14:15

Arbitraż, mediacja i inne polubowne formy rozwiązania sporów na rynku finansowym

 • Mediacja
  • Zasady, umowa o mediację, przebieg, koszty, czas trwania, korzyści
 • Arbitraż na przykładzie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Rodzaje postępowań arbitrażowych, umowa o arbitraż
 • Arbitraż na przykładzie Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich
  • Przebieg postępowania, korzyści
Katarzyna Marczyńska

Katarzyna Marczyńska

15:15

Zakończenie II dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


INTERAKTYWNE WARSZTATY ONLINE

Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Główne zagadnienia:

 • Kompetencje organów administracji od 1 stycznia – nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 • Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego – przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez UOKiK
 • Możliwe kary finansowe za niewypełnianie obowiązków przez instytucje finansowe
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta od 1 stycznia 2021 r.
 • Rozpatrywanie sprawy przez UOKiK – niezbędne działania: udzielenie informacji lub wyjaśnień, udostępnienie akt oraz dokumentów
 • Najnowsze orzecznictwo SOKiK i Arbitra Bankowego w zakresie klauzul abuzywnych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • compliance i prawnych
 • reklamacji i obsługi klienta
 • likwidacji szkód

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie reklamacjami w instytucjach finansowych - wdrożenie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2021r. „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.11.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 20.11.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.12.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie reklamacjami w instytucjach finansowych - wdrożenie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2021r. (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2  (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Marta Szwarczyńska

Marta Szwarczyńska

Radca prawny, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Associate, członek praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wolf Theiss

Leszek Kieliszewski

Leszek Kieliszewski

Adwokat, LEGALITY

Daniel Kozłowski

Daniel Kozłowski

Adwokat, Counsel, Manager Projektów Cloud Computing, Kochański & Partners

Łukasz Wroński

Łukasz Wroński

Radca Prawny, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK

Katarzyna Marczyńska

Katarzyna Marczyńska

Radca prawny i Arbiter Bankowy przy ZBP

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij