Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanych - eliminacja ryzyk kontraktowych i otoczenie legislacyjne

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Prawo

Tagi: ESG | prawo | planowanie przestrzenne | sektor budowlany | warunki techniczne | kontrakty budowlane

Data: 19-20.10.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 30.09-20.10.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Eliminacja ryzyk podczas zawierania i wypełniania zapisów kontraktów budowlanych

 • Klauzule abuzywne, najczęstsze błędy podczas zawierania umów
 • Minimalizacja ryzyka kar i postępowań sądowych
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
 • Kontrakty realizowane na podstawie zamówień publicznych - wyzwania prawne

Piotr Stenko
Kancelaria CMS

Marcin Zbytniewski
Kancelaria CMS

11:00

Metody waloryzacji kontraktów budowlanych

 • Dostępne możliwości w zakresie waloryzacji kontraktów budowlanych
 • Wzrost cen produktów i usług - rozwiązania 
 • Sądowa waloryzacja wynagrodzeń - krok po kroku

Andrzej Girdwoyń
DWF Poland

12:30

Przerwa

13:15

Spory sądowe w branży budowlanej - unikanie postępowań oraz niwelowania ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia

 • Jak skutecznie unikać sporów sądowych?
 • Rozwiązywanie sporów sądowych
 • Mediacje i postępowania polubowne

Dominik Hincz
Kancelaria Bird & Bird

14:45

Zatory płatnicze w budownictwie - zmiany w przepisach, podważanie zapisów umów oraz kary administracyjne

 • Projekt ustawy przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jakie przewiduje zmiany?
 • Jak uniknąć podważania zapisów umów?

Michał Bogacz
Olesiński i Wspólnicy

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 • Czym jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego?
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • Postępowanie legalizacyjne

Piotr Jarzyński
Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy

11:00

Planowanie przestrzenne a proces inwestycyjno-budowlany

 • Reforma planowania przestrzennego - omówienie nadchodzących zmian
 • Sankcje wynikające z naruszenia przepisów
 • Wpływ planowania przestrzennego na proces inwestycyjno-budowlany 
 • Omówienie zasad działania Ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego i cyfryzacji aktów planistycznych

Magdalena Hajduk
Ślązak, Zapiór i Partnerzy

12:30

Przerwa

13:15

Zielone aspekty procesu inwestycyjnego, czyli ESG w procesie budowlanym

 • Dlaczego ESG jest tak istotne dla budownictwa?
 • Omówienie planowanych zmian wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (projekt z 23 lutego 2022 r.)
 • Nowe wyzwania w zakresie efektywności energetycznej budynków

Sylwia Uziębło-Kowalska
Osborne Clarke

14:30

Rynek budowlany w Polsce - analiza zagrożeń i perspektywy na najbliższe lata

 • Jak radzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi sektor budowlany? (wskaźnik cen robót budowlano-montażowych, niedobór pracowników)
 • Inwestycje podczas inflacji
 • Jak wojna wpłynęła na rynek budowlany?
 • Perspektywy rozwoju branży budowlanej w najbliższych latach
15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia dla branży budowlanej, które dotyczyć będzie zmian legislacyjnych oraz aktualnych wyzwań, przed którymi stoi sektor budowlany. Eksperci w kompleksowy sposób omówią m.in. reformę planowania przestrzennego, nowe warunki technicznych w budownictwie oraz metody waloryzacji kontraktów budowlanych.

Główne zagadnienia:

 • Waloryzacja kontraktów budowlanych
 • Unikanie sporów sądowych w branży budowlanej
 • Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Procedura zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Wpływ planowania przestrzennego na proces inwestycyjno-budowlany
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
 • Zielone aspekty procesu inwestycyjnego
 • Analiza rynku budowlanego w Polsce

Grupa docelowa:
Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Prawnych
 • Inwestycji
 • Umów i kontraktów
 • Projektów
 • Nadzoru

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanych - eliminacja ryzyk kontraktowych i otoczenie legislacyjne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 7.09.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 29.09.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 29.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanych - eliminacja ryzyk kontraktowych i otoczenie legislacyjne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Andrzej Girdwoyń

Andrzej Girdwoyń

Associate, DWF Poland

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Senior Associate, Osborne Clarke

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Adwokat, Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Dominik Hincz

Dominik Hincz

Senior Associate w praktyce rozwiązywania sporów kancelarii Bird & Bird

Piotr Stenko

Piotr Stenko

Senior Associate, Kancelaria CMS

Marcin Zbytniewski

Marcin Zbytniewski

Counsel | Departament Postępowań Spornych, Kancelaria CMS

Michał Bogacz

Michał Bogacz

Partner, Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij