Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych - nowe wymogi prawne UE i krajowe, procesy sprawozdawcze

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Tagi: ochrona środowiska | handel emisjami | EU ETS | emisje | efektywność energetyczna | Zielony Ład | KOBiZE | Fit for 55 | odpady

Data: 18-19.11.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 29.10-19.11.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Redukcja emisji gazów cieplarnianych - plany UE 

 • Założenia legislacyjne w ramach pakietu fit for 55 
 • Konsekwencje implementacji Zielonego Ładu dla funkcjonowania przedsiębiorstw 
 • Graniczny podatek węglowy (CBAM) - nowy obowiązek płatniczy 
 • System handlu uprawnieniami do emisji EU ETS w IV okresie rozliczeniowym
 • Analiza dynamiki wzrostu opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 

Miłosz Tomasik
DWF Poland Jamka sp. k.

10:30

Przerwa

10:45

Odpowiedzialność za odpady i ich przekazywanie - zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne

 • RDF i biomasa jako sposób na realizację Gospodarki o obiegu zamkniętym 
 • Wymagania dla Wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania 
 • Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów - emisje do wody i powietrza

Karol Jaworecki
DWF Poland Jamka sp. k.

11:45

Przerwa

12:30

Efektywność energetyczna jako rozwiązanie dla redukcji emisji CO2

 • Efektywność energetyczna w obecnym systemie prawnym i w pakiecie FitFor55
 • Systemy zarządzania energią – standard ISO 50001
 • Praktyczne kroki dla zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw i dążenia do neutralności klimatycznej
 • Możliwości redukcji wpływu przedsiębiorstw na zmiany klimatu do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku

Adam Dominiak
Ellipsis Energy sp. z o.o.

13:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

 • Kary administracyjne za niewywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Utrwalania i Transferu Zanieczyszczeń
 • Implementacja przepisów Unii Europejskiej w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń do polskiego prawa
 • Uprawnienia i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z nadchodzącymi zmianami prawnymi
 • Nowy obowiązek przekazywania danych identyfikacyjnych dla zakładu prowadzącego instalację z przekroczeniem progów wydajności i sankcje za jego niedopełnienie

Paulina Biskup
JKP Legal

10:30

Przerwa

10:45

Przebieg procesu sprawozdawczego o wielkości emisji na potrzeby Krajowej Bazy do KOBiZE

 • Czym jest raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i kogo dotyczy?
 • Zakres wymaganych do wprowadzenia danych –zagadnienia wybrane.
 • Źródła pozyskiwania danych o rodzajach i wielkości emisji i ich wiarygodność.
 • Relacja danych raportowanych do KOBiZE i danych wykorzystywanych na potrzeby wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Skutki braku realizacji obowiązku sprawozdawczego.

Marta Banasiak
Kancelaria Ochrony Środowiska

12:00

Przerwa

12:45

Obowiązki rozliczeniowe dla podmiotów prowadzących instalację

 • Źródła emisji objęte obowiązkiem rozliczeń w systemie handlu uprawnieniami do emisji
 • Prowadzący instalację i tytuły prawne do instalacji
 • Przeniesienie praw do użytkowania instalacji na nowy podmiot - zasady dokonywania rozliczeń

Jan Sakławski
Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

14:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W odpowiedzi na zwiększający się zakres globalnego kryzysu klimatycznego Parlament Europejski uchwalił pakiet legislacyjny „Fit for 55” aktualizujący wcześniejszy Europejski Zielony Ład (The European Green Deal). Założeniem dokumentu jest osiągniecie neutralności energetycznej poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 do 2030 roku. Aby cele unijne zostały zrealizowane, konieczne jest podjęcie zdecydowanych i konsekwentnych kroków w celu redukcji emisji we wszystkich sektorach gospodarki. W ramach warsztatu omówione zostaną nowe wymogi prawne oraz sprawozdawcze nałożone na przedsiębiorstwa emitujące gazy cieplarniane do powietrza oraz sposoby ich realizacji.

Główne zagadnienia:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych - plany UE 
 • Przebieg procesu sprawozdawczego o wielkości emisji na potrzeby Krajowej Bazy do KOBiZE
 • Efektywność energetyczna jako rozwiązanie dla redukcji emisji CO2
 • Sprawozdania o wartościach emisji zakładu dla Inspektora Ochrony Środowiska  
 • Odpowiedzialność za odpady i ich przekazywanie - zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne 
 • Analiza skuteczności sposobów obliczania emisji gazów i pyłów do powietrza 

Grupa docelowa:
Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników, managerów i specjalistów z działów:

 • Ochrona Środowiska 
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Handlu Emisjami
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Energetycznych
 • Technicznych
 • Badania i Rozwój
 • Analiz i rozwoju Gospodarki Energetycznej
 • Laboratorium

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych - nowe wymogi prawne UE i krajowe, procesy sprawozdawcze „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 5.10.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 28.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych - nowe wymogi prawne UE i krajowe, procesy sprawozdawcze (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Radca prawny, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.

Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

Radca prawny, DWF Poland Jamka sp. k.

Adam Dominiak

Adam Dominiak

Prezes Zarządu, Ellipsis Energy sp. z o.o.

Jan Sakławski

Jan Sakławski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Marta Banasiak

Marta Banasiak

Prawnik, Kancelaria Ochrony Środowiska

Paulina Biskup

Paulina Biskup

Radca prawny, JKP Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij