Wyzwania techniczno-prawne, modele biznesowe i nowe technologie w inwestycjach OZE

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Prawo

Tagi: OZE | magazyny energii | fotowoltaika | energia odnawialna | farmy wiatrowe | instalacje hybrydowe

Data: 17-18.04.2024r.

Cena:
3395 zł/os. > 23.03-17.04.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowe możliwości i problemy inwestycyjne w świetle zmian prawnych dotyczących OZE

 • Nowe zasady planowania przestrzennego i ich wpływ na inwestycje w OZE - przegląd zmian, nowych możliwości i wyzwań
 • Nowelizacja ustawy o OZE - zmiany w prawie oraz ich wpływ na obecne i przyszłe inwestycje w OZE

Krzysztof Szczęśniak
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:40

Dewelopowanie projektów OZE

 • Pozyskiwanie pozwoleń na budowy instalacji OZE - kwestie prawne i formalne

Emil Cieślikowski
Kancelaria CCLaw

12:10

Przerwa

12:20

Instalacje hybrydowe jako odpowiedź na problemy z przyłączeniem do sieci

 • Poszukiwanie nowych rozwiązań problemów z przyłączeniem do sieci instalacji OZE
 • Wymogi prawne i techniczne dla instalacji hybrydowych
 • Instalacje hybrydowe OZE oraz OZE i energetyki konwencjonalnej

Bartłomiej Steczowicz
Naatu Operator

Bartłomiej Zosiuk
Naatu Operator

13:35

Przerwa

14:20

Sprzedaż energii pozyskanej z OZE z perspektywy wytwórcy

 • Modele sprzedaży energii pozyskanej z OZE
 • Kwestie formalne i techniczne - umowy, ceny, modele zaopatrzenia i przyłączenia do sieci

Krzysztof Szczęśniak
Kancelaria CWW

15:50

Zdalne elektrownie słoneczne w abonamencie jako nowy model dekarbonizacji biznesu. CASE STUDY Ghelamco Polska

 •   Czym są zdalne elektrownie słoneczne?
 •     Dekarbonizacja w abonamencie (model ESCO) – dlaczego warto?
 •     Case study – Farmy zdalne w modelu ESCO dla firmy Ghelamco Polska

Bartosz Radkowiak
ESCOlight

16:35

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Strumienie przychodowe magazynów energii w Polsce

 • Rynek mocy
 • Arbitraż na rynku hurtowym
 • Usługi bilansujące
 • Pozostałe strumienie przychodowe bateryjnych magazynów energii
 • Współpraca właściciela magazynu z podmiotem optymalizującym przychody z instalacji

Karol Wolański
Next Kraftwerke

10:30

Przerwa

10:40

Trendy i nowości na rynku magazynowania energii

 • Przegląd nowych, wprowadzonych na rynek technologii magazynowania energii 
 • Rozwój magazynów energii wodnej  w świetle specustawy o elektrowniach szczytowo-pompowych z czerwca 2023 roku - nowe możliwości inwestycji, zmiany w realizacji projektów

Mieczysław Wrocławski
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

12:10

Przerwa

12:20

Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii

 • Przegląd dostępnych programów dofinansowań do inwestycji w OZE i magazyny energii - programy krajowe i unijne
 • Możliwe problemy na drodze do uzyskania dofinansowania
 • Kwalifikowalność projektów do programów finansowania

Kamil Skonieczny
ECDF Dotacje

13:45

Przerwa

14:30

Perspektywy wykorzystywania Sztucznej Inteligencji w systemach OZE

 • Przegląd możliwości wykorzystania SI w systemach OZE - raportowanie, przewidywanie zapotrzebowania na energię, optymalizacja procesów
 • Zastosowanie AI do redukcji emisji CO2 w organizacji
 • Inteligentne liczniki w energetyce
 • Sztuczna Inteligencja w przeciwdziałaniu i przewidywaniu awarii systemów

Tomasz Kozar
Microsoft

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaZapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych OZE, podczas których skupimy się m.in. na kwestiach prawnych: nowelizacji ustawy o OZE oraz nowych zasadach planowania przestrzennego dla inwestycji. Ponadto przedstawimy modele biznesowe pozyskiwania i magazynowania energii oraz przyjrzymy się potencjałowi wykorzystania nowych technologii w inwestycjach w odnawialne źródła energii. To wydarzenie nie tylko pozwoli poznać aktualne otoczenie prawne, ale także pokaże w jaki sposób prawidłowo planować nowe inwestycje. Podczas warsztatów omówimy również potencjały magazynowania energii, energii wodnej i CO2. Przedstawimy możliwości wykorzystania Sztucznej Inteligencji w energetyce odnawialnej, w szczególności dla optymalizacji procesów inwestycji. Skupimy się także na potencjale hybrydowych instalacji OZE oraz OZE i energetyki konwencjonalnej i zaproponujemy rozwiązania minimalizacji  problemów z przyłączeniem instalacji do sieci. Dla uzupełnienia wiedzy przedstawimy programy dofinansowań inwestycji i sposoby na rozwiązanie problemów z ich pozyskaniem.

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy o OZE
 • Wpływ zmian w zasadach planowania przestrzennego na inwestycje OZE
 • Instalacje hybrydowe OZE oraz OZE i energetyki konwencjonalnej
 • Modele biznesowe magazynów energii
 • Przegląd nowych trendów w magazynowaniu energii
 • Potencjał wykorzystania Sztucznej Inteligencji w OZE
 • Sprzedaż energii pozyskanej z OZE z perspektywy wytwórcy
 • Finansowanie inwestycji w OZE
 • Dewelopowanie projektów OZE - pozyskiwanie pozwoleń na budowy instalacji

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej i deweloperskiej.  W szczególności zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Energetycznych
 • OZE
 • Prawnych
 • Badań i Rozwoju
 • Transformacji
 • Inwestycji
 • Technologii
 • Infrastruktury
 • Strategii

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Agnieszka Milewska

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: a.milewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania techniczno-prawne, modele biznesowe i nowe technologie w inwestycjach OZE „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 26.02.2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 22.03.2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 22.03.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.04.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania techniczno-prawne, modele biznesowe i nowe technologie w inwestycjach OZE (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Krzysztof Szczęśniak

Krzysztof Szczęśniak

Prawnik, Kancelaria CWW

Emil Cieślikowski

Emil Cieślikowski

Adwokat, Partner, CCLaw

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

Cloud Technology Lead, Microsoft

Karol Wolański

Karol Wolański

Business Development Manager, Next Kraftwerke

Kamil Skonieczny

Kamil Skonieczny

Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE, ECDF DOTACJE

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij