Wyzwania regulacyjne i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: compliance | sygnaliści | ESG | KSH | ład korporacyjny

Data: 15-16.09.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 25.08-16.09.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych - praktyczne zastosowanie przepisów w GK

 • Zmiany w KSH - omówienie najważniejszych zmian
 • Skutki utworzenia grup spółek, relacje pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi

Anna Fennig
WKB

Karina Chrostowska–Kozioł
WKB

11:00

Zasady ładu korporacyjnego - obowiązki, nadzór, etyka i raportowanie ESG w spółkach

 • Zarządzanie ładem korporacyjnym - obowiązki Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • Etyczne przywództwo czyli ład korporacyjny w kontekście ESG
 • ESG - jak planować i raportować zrównoważony rozwój według wymogów Unii Europejskiej?

Marta Dzieciuch
Taylor Wessing

12:30

Przerwa

13:15

Spory korporacyjne oraz wpływ nowelizacji KC i KSH na grupy kapitałowe

 • Zmiany w KC – mediacja i próby ugodowe
 • Zmiany w KC – instytucja wyzysku
 • Struktura najczęstszych sporów korporacyjnych w Polsce
 • Nowelizacja KSH – czy i jak wpłynie na spory korporacyjne w grupach kapitałowych

Magdalena Bilicka,
Grant Thornton

Agnieszka Lorenz,
Grant Thornton

14:15

Przerwa

14:30

System compliance w Grupach Kapitałowych

 • Procedura postępowania na wypadek kontroli organów nadzoru
 • Polityka zarządzania konfliktem interesów
 • Kodeks etyki - antykorupcyjny compliance w przedsiębiorstwie

Piotr Żyłka
DGTL

15:30

Zarządzanie ryzykiem prawnym a odpowiedzialność członków organów spółki w kontekście business judgment rule

 • Na czym polega business judgment rule?
 • W jakim zakresie business judgment rule wpływa na odpowiedzialność członków zarządu?
 • Jak w praktyce ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu?

Jarosław Ostrowski
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Ochrona sygnalistów w Grupach Kapitałowych

 • Wytyczne unijne i polskie projekty regulacyjne dotyczące sygnalistów 
 • Jak wygląda ochrona sygnalistów w Grupach Kapitałowych?
 • Jak zgłaszać nieprawidłowości w organizacjach?

Tomasz Wróblewski
Olesiński & Wspólnicy

11:00

Odpowiedzialność karna organów zarządzających na gruncie Kodeksu karnego oraz w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

 • Granice odpowiedzialności karnej członków organów spółki – problematyka uzasadnionego ryzyka gospodarczego
 • Wykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej przez członka organu spółki zależnej a odpowiedzialność karna
 • Praktyczne sposoby wyłączenia odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych
 • Odpowiedzialność karna osób zarządzających zgodnie z kodeksem karnym - orzecznictwo

Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Olesiński & Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Kary finansowe i postępowania UOKiK dotyczące Grup Kapitałowych

 • Przegląd ostatnich decyzji Prezesa UOKiK wobec menadżerów i przedsiębiorstw
 • Omówienie działań niezgodnych z regułami konkurencji
 • Podejrzenia naruszenia prawa konkurencji - minimalizacja ryzyka, regulacje prawne

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Kancelaria Hansberry Tomkiel

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe warsztaty poświęcone wyzwaniom regulacyjnym i zarządzaniu ryzykiem w Grupach Kapitałowych. Eksperci w kompleksowy sposób omówią kwestię nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, a także zagadnienie raportowania ESG oraz zasady zarządzania ładem korporacyjnym. Podczas warsztatów podzielą się również wiedzą na temat odpowiedzialności karnej osób zarządzających oraz sposobami na minimalizację ryzyka naruszenia prawa konkurencji. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych - najważniejsze zmiany
 • Zarządzanie ładem korporacyjnym, a raportowanie ESG
 • Jaki wpływ miała nowelizacja Kodeksu Cywilnego na funkcjonowanie Grup Kapitałowych?
 • Wytyczne regulujące ochronę sygnalistów
 • System compliance w Grupach Kapitałowych
 • Odpowiedzialność karna organów zarządzających
 • Kary finansowe i postępowania UOKiK - omówienie niezgodnych działań oraz jak minimalizować ryzyko

Grupa docelowa:
Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu
 • Zgodności

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania regulacyjne i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 18.07.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 24.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 24.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania regulacyjne i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, DLK Legal

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Prawnik

Anna Fennig

Anna Fennig

Adwokat, Starszy prawnik, WKB

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Adwokat, Partner w Olesiński & Wspólnicy

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Adwokat, Senior Manager w Olesiński & Wspólnicy

Agnieszka Lorenz

Agnieszka Lorenz

Associate, Radca Prawny Zespół Korporacyjnego Doradztwa Prawnego, Grant Thornton

Magdalena Bilicka

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny Zespół Doradztwa w Procesach Reorganizacji, Grant Thornton

Jarosław Ostrowski

Jarosław Ostrowski

Radca Prawny, wspólnik zarządzający kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

Karina Chrostowska–Kozioł

Karina Chrostowska–Kozioł

Adwokat, Senior Associate w zespole prawa spółek i ładu korporacyjnego WKB

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij