Utrzymanie ciągłości biznesu w czasie zagrożeń zewnętrznych

Grupa tematyczna: Project Management, Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska, Transport - spedycja - logistyka, Produkcja

Data: 28-29.05.2020r.

Cena:
1095 zł/os. > 22.05-29.05.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:30

LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

10:00

CZĘŚĆ I

Wprowadzenie w tematykę szkolenia

 • Podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji
 • Dlaczego zaczynamy od budowy mapy stanu obecnego? - idea mapowania
 • Charakterystyka zagrożeń
 • Definicja wartości dodanej w ramach zdefiniowanego ryzyka

Mapowanie procesów - niezbędne informacje:

 • Przykładowa mapa
 • Definicje i parametry wykorzystywane podczas budowania map, flowchart’ów, procedur awaryjnych
 • Mapa stanu obecnego, przyszłego i strategia działania + plan akcji
 • Wybór procesu/ów reagowania kryzysowego
 • Zebranie wiarygodnych danych
 • Mapowanie przepływu informacji

11:30

PRZERWA

12:30

CZĘŚĆ II

Część warsztatowa:  

 • Ułożenie schematów procesów awaryjnych - flowchart
 • 8 kroków mapowania
 • Na kroku 6-tym: omówienie i przećwiczenie diagramu Ishikawy, 5WHY oraz burzy mózgów, narzędzi do rozwiązywania ryzyka, zgodnie z metodyką COSO2004
 • Diagnoza stanu istniejącego na podstawie procesu firmy, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia
 • Charakterystyka kluczowych i zapasowych dostawców strumienia wartości
 • Charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości

14:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:30

LOGOWANIE NA PLATFORMĘ

10:00

CZĘŚĆ I

Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości - warsztat część 1:

Część warsztatowa cz1.: 

 • Projektowanie wizji stanu przyszłego procesu awaryjnego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań
 • Budowa strategii logistycznej w razie zdarzeń kryzysowych
 • Określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie awaryjnym

11:30

PRZERWA

12:30

CZĘŚĆ II

Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości - warsztat część 2:  

 • Długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegawczych, awaryjnych – tzw. plan B

14:40

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

Ekspert wykorzystujący między innymi metody: Six Sigma Green i Black Belt, Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Office, KAIZEN, TQM, marketing 3.0, Hoshin Kanri, BSC, SPC, MSA, QFD, FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI, elementy logistyczne i tzw. "miękkie" standardy komunikacji.

Celem e-szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodologią mapowania procesów i ich analizą
 • Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na wybranych procesach firmy będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami podczas budowania map, schematów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat ryzyka i zagrożeń procesów biznesowych organizacji, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Uczestnicy poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów awaryjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Radzenie sobie z zagrożeniami zewnętrznymi.
 • Podniesienie świadomości odnośnie zagrożeń zewnętrznych i skrócenie czasu reagowania.
 • Pobudzenie świadomości dotyczącej procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności  budowania map, planów reagowania.
 • Poznanie metod pozwalających na bardziej efektywną pracę w czasie kryzysu.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji problemów oraz możliwości ich eliminacji.

Szkolenie on-line: Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas szkolenia będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania trenerowi na czacie.

WAŻNE: Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Odpowiedzi udzielone przez prowadzących nie stanowią porady prawnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Utrzymanie ciągłości biznesu w czasie zagrożeń zewnętrznych „Szkoleniu online” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu online

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu online jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu online wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 895 zł + 23% VAT do 21.05.2020 r.

  2. 1095 zł + 23% VAT po 21.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu online obejmuje udział w szkoleniu prowadzonym przy pomocy platformy on-line i krótką prezentację multimedialną.

 4. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia.

 5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2020 r.

 6. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 7. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 8. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 9. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Utrzymanie ciągłości biznesu w czasie zagrożeń zewnętrznych (dalej: „Szkolenie online”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w czasie i na platformie wskazanej przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia online i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu online.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, terminie i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia online na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu online można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu online należy dokonać pisemnie na adres mailowy zgloszenia@mmcpolska.pl

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę wpłynięcia wiadomości mailowej.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu online (w sytuacji gdy Szkolenie online odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu online.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu online, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia online.

 

Prowadzący

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij