Umowy w projektach IT w ujęciu prawnym i praktycznym

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: IT | Chmura | Umowy IT | kontrakty | exitplan

Data: 07-08.11.2022r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.09-14.10.2022
3195 zł/os. > 15.10-08.11.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Charakterystyka kontraktów IT – zanim zaczniemy negocjacje umowy

 • Big picture – aktualne praktyki i liczby dotyczące umów IT
 • Wybór dostawcy, RFI, RFP, due diligence dostawcy rozwiązań – kilka praktycznych uwag z perspektywy prawno-biznesowej -
 • Metodyki projektowe (waterfall, agile) i ich wpływ na decyzje o modelu prawnym umowy IT
 • Przedmiot umowy – jak (i gdzie) go zdefiniować oraz dobrze opisać, a także jak zapewnić elastyczność nie rezygnując jednocześnie z bezpieczeństwa (case study)

Michał Barta,
Barta&Kaliński

10:45

Przerwa

11:00

Realizacja projektów IT - monitoring i audyt

 • Podział obowiązków i odpowiedzialności za realizację na wszystkich etapach umowy -
  współpraca pomiędzy stronami
 • Nadzór nad powierzonymi czynnościami - weryfikacja zgodności działań zgodnie z treścią
  umowy - uprawnienia stron

dr Marek Porzeżyński,
Kancelaria Linke Kulicki

12:00

Przerwa

12:45

Prawidłowa ochrona danych osobowych i zarządzanie naruszeniami ochrony danych

 • Wykrywanie naruszeń oraz zgłaszanie incydentów
 • Przechowywanie danych w chmurze
 • Outsourcing usług a prawidłowa ochrona danych i odpowiedzialność stron
 • Prawidłowe zabezpieczenie danych - dostępne rozwiązania

Anna Dąbrowska-Lipka,
KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

14:15

Przerwa

14:30

Eliminacja ryzyka powstania sporu między stronami umowy - rekomendacje

 • Dostosowanie klauzul umownych do stopnia zaawansowania powierzonych zadań
 • Kary umowne w kontraktach IT
 • Przegląd orzecznictwa

Krzysztof Kowacz,
Kochański&Partners

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Prawo autorskie i licencje w umowach IT - ochrona, przeniesienie, modele dystrybucji oprogramowania

 • Licencje typu open-source - korzystanie oraz budowanie innych rozwiązań informatycznych
 • Ochrona know-how
 • Zabezpieczenie praw autorskich w praktyce - kod źródłowy, oprogramowanie
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Nabycie praw własności intelektualnej: relacja pracownik-pracodawca po zmianach

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

Paulina Perkowska,
Kochański & Partners

10:45

Przerwa

11:00

Cyberbezpieczeństwo - ostatnie zmiany legislacyjne

 • Zmiany prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa - UKSC, NIS2, DORA
 • Należyta staranność w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność stron w przypadku ataku hakerskiego

Marta Pasztaleniec,
SSW Pragmatic Solutions

Aleksandra Czubek,
SSW Pragmatic Solutions

12:30

Przerwa

13:15

Exit plan czyli bezpieczne rozwiązanie umowy - strategie, odpowiedzialność, dokumentacja

 • Mechanizm wyjścia z umowy
 • Klauzula siły wyższej
 • Bezpieczny proces migracji danych

Szymon Ciach
Kochański & Partners

14:15

Przerwa

14:30

Wpływ rozwoju technologicznego na praktykę umów IT

 • Smart contracts - technologie i ramy prawne
 • Sztuczna inteligencja w projektach IT
15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których Eksperci przedstawią prawne i praktyczne rozwiązania na temat całego procesu zawierania umów na usługi IT. Zdobędą Państwo kompleksową wiedzę jak najlepiej przygotować oraz oceniać tego typu umowy w przyszłości. Podczas wydarzenia Eksperci omówią charakterystykę kontraktów IT, prawidłową ochronę danych osobowych, ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa, mechanizmy wyjścia z umowy, a także wpływ rozwoju technologii na praktykę umów IT.

Główne zagadnienia:

 • Prawidłowe opisanie przedmiotu umowy - case study
 • Nadzór nad powierzonymi czynnościami - weryfikacja zgodności działań zgodnie z treścią umowy - uprawnienia stron
 • Wykrywanie naruszeń oraz zgłaszanie incydentów
 • Kary umowne w kontraktach IT
 • Zabezpieczenie praw autorskich w praktyce - kod źródłowy, oprogramowanie
 • Należyta staranność w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Mechanizm wyjścia z umowy

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu przede wszystkim serdecznie zapraszamy:

 • Prawników wewnętrznych i zewnętrznych odpowiedzialnych za obszar umów IT
 • Dyrektorów/kierowników działów IT
 • Managerów odpowiedzialnych za negocjacje i realizację umów na usługi IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Informatyków, biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu IT

Warsztaty realizowane w formule online:
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w formule live streamingu. Wszystkie wystąpienia dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym. Po wydarzeniu otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, wraz z nagraniem wystąpień Ekspertów. Podczas wydarzenia dajemy możliwość zadawania pytań na chacie, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami. Uczestnictwo online umożliwia zdobycie wiedzy od branżowych praktyków, oszczędzając koszty i czas dotarcia na miejsce wydarzenia.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy w projektach IT w ujęciu prawnym i praktycznym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 21.09.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 14.10.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 14.10.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy w projektach IT w ujęciu prawnym i praktycznym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Counsel, Kochański & Partners

Aleksandra Czubek

Aleksandra Czubek

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Paulina Perkowska

Paulina Perkowska

Młodszy Prawnik, Kochański & Partners

Michał Barta

Michał Barta

Radca Prawny, Wspólnik, Barta&Kaliński

Krzysztof Kowacz

Krzysztof Kowacz

Associate, Kochański&Partners

Marta Pasztaleniec

Marta Pasztaleniec

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

dr Marek Porzeżyński

dr Marek Porzeżyński

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny, Kancelaria Linke Kulicki

Marta Pasztaleniec

Marta Pasztaleniec

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Anna Dąbrowska-Lipka

Anna Dąbrowska-Lipka

Adwokat, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij