Umowy, odpowiedzialność dostawców oraz rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: prosument | konsument

Data: 16-17.11.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 28.10-17.11.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Prawa i obowiązki stron w umowach z odbiorcami końcowymi

 • Zakres praw i obowiązków określonych w umowie sprzedaży , umowie kompleksowej
  i o oświadczenie dystrybucji
 • Wywiązywanie się z zapisów umownych. Relacja: prawo energetyczne a prawo cywilne
 • Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy

Piotr Szwarc
Kancelaria SMM Legal

10:45

Przerwa

11:00

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, gazu oraz ciepła

 • Kiedy firma może wstrzymać dostawy energii?
 • Nieuzasadnione wstrzymania - konsekwencje wobec firmy
 • Czy firma ma prawo uzależnić dostawy od innych czynników, jak spłata zadłużenia?
 • Wznowienie dostaw

dr Grzegorz J. Wąsiewski
Kancelaria BSJP

12:30

Przerwa

13:20

Regulacje prawne i nowy system rozliczania prosumentów

 • Nowe podmioty na rynku energii - prosument wirtualny i prosument zbiorowy
 • Zasady łączenia statusu prosumenta wirtualnego i zbiorowego
 • Rozliczenia prosumentów z magazynem energii i bez magazynu energii
 • Zasady kwalifikacji do "dotychczasowego systemu wsparcia"
 • Zasady przejścia ze "starego" do "nowego" systemu rozliczeń
 • Zasady handlu energią dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych - system net-billing

Paweł Łączkowski
Deloitte Legal

14:50

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Nieprawidłowości w umowach i wypełnianiu jej zapisów

 • Zabezpieczenia umowy - czego firma w umowie nie powinna zawierać? - stanowisko UOKiK
 • Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne
 • Obowiązki informacyjne a praktyki zawierania umów
 • Odpowiedzialność firmy za relacje z Klientem przed URE oraz UOKiK

Ewelina Łuczak-Sosińska
Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Ryzyka we współpracy z kontrahentem – na co może zostać narażona firma? Jak zminimalizować ryzyko?

 • Znaczenie poprawnie napisanej umowy – na co zwracać uwagę negocjując z klientem?
 • Odbiorca przestaje płacić – jak się zachować?
 • Upadłość lub restrukturyzacja kontrahenta – jak można się zabezpieczyć przed skutkami i jak postępować w przypadku niewypłacalności kontrahenta?

Magdalena Kasiarz
EY Law

Piotr Podsiadło
EY Law

12:30

Przerwa

13:10

Zasady rozliczeń klientów indywidualnych i biznesowych na rynku energii elektrycznej gazu i ciepła

 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej
 • Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
 • Kluczowe parametry rozliczeniowe: okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe, rozliczenia z prognozami oraz rozliczenia rzeczywiste
 • Wpływ danych pomiarowych na przebieg rozliczeń energii, gazu i ciepła
 • Liczniki zdalnego odczytu a liczniki inteligentne - obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
 • Wpływ brak dostępu do danych pomiarowych i weryfikacja odczytów
 • Prognozy i faktury szacunkowe

Maciej Piotrowski
AXELO Prawo i Podatki

14:40

Przerwa

14:45

Planowane zmiany prawa energetycznego w aspekcie umów z odbiorcami końcowymi (projekt nowelizacji UC74)

 • Nowe obowiązki informacyjne względem odbiorców
 • Modyfikacja przepisów dot. umowy kompleksowej, wypowiedzenia umowy oraz zmiany sprzedawcy
 • Porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej
 • Umowy z cenami dynamicznymi
 • Nowe instytucje: odpowiedź odbioru, agregacja, odbiorca aktywny

Ernest Łuczak
Osborne Clarke

Łukasz Petelski
Osborne Clarke

16:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatni czas nie jest łaskawy dla sektora energetycznego. Poza problemami z surowcami, konieczne jest dostosowanie do polityki unijnej oraz obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Możliwe jest wystąpienie przerwania lub ograniczenia ciągłości dostaw, co rodzić może wiele problemów. Weź udział w naszym wydarzeniu i dowiedź się, jak prawidłowo kształtować relacje z odbiorcami i kontrahentami od momentu zawarcia umowy po rozliczenia z odbiorcami.

Główne zagadnienia

 • Prawa i obowiązki stron w umowach z odbiorcami końcowymi
 • Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, gazu oraz ciepła
 • Ryzyka finansowe przy zawieraniu umów – na co może zostać narażona firma? Jak zminimalizować ryzyko?
 • Planowane zmiany prawa energetycznego w aspekcie umów z odbiorcami końcowymi (projekt nowelizacji UC74)
 • Nieprawidłowości w umowach i wypełnianiu jej zapisów
 • Zasady rozliczeń klientów indywidualnych i biznesowych na rynku energii elektrycznej gazu i ciepła
 • Regulacje prawne i nowy system rozliczania prosumentów

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Prawny
 • Rozliczeń
 • Obsługi klienta
 • Obsługi zgłoszeń
 • Obsługi odbiorców
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych
 • Energetycznych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy, odpowiedzialność dostawców oraz rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 3.10.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 27.10.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 27.10.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy, odpowiedzialność dostawców oraz rozliczenia na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca Prawny, Counsel, Osborne Clarke

dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

Partner, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Ernest Łuczak

Ernest Łuczak

Adwokat, Senior Associate, Osborne Clarke

Ewelina Łuczak-Sosińska

Ewelina Łuczak-Sosińska

Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

Paweł Łączkowski

Paweł Łączkowski

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Maciej Piotrowski

Maciej Piotrowski

Aplikant radcowski, Manager ds. windykacji i egzekucji, AXELO Prawo i Podatki

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij