Transformacja sektora energetycznego - farmy wiatrowe, magazynowanie energii i elektromobilność

Grupa tematyczna: Energetyka, Paliwa i gaz, Ciepłownictwo

Tagi: OZE | magazyny energii | magazyny energii | elektromobilność

Data: 01-02.12.2022r.

Cena:
2795 zł/os. > 15.11-02.12.2022

Program

Dzień I
8:15

Rejestracja uczestników

8:30

Regulacje prawne dotyczące linii bezpośredniej w Polsce. Linia bezpośrednia jako szansa na transformację energetyczną

 • Regulacje unijne w zakresie linii bezpośredniej
 • Implementacja instytucji linii bezpośredniej do polskiego porządku prawnego
 • Obecne regulacje prawne w zakresie linii bezpośredniej w Polsce
 • Propozycje zmian w zakresie instytucji linii bezpośredniej
 • Linia bezpośrednia jako element transformacji energetycznej

Piotr Kolasa,
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

9:30

Energetyka wiatrowa w Polsce - wyzwania i ograniczenia prawne

 • Energia wiatru – kontekst prawny
 • Bariery dla inwestycji w energetyce wiatrowej, nie tylko 10H
 • Ustawa 10H
 • Systemy wsparcia OZE
 • Cele w zakresie Odnawialnych źródeł energii

Zuzanna Staniszewska
EY Law

10:45

Przerwa

11:00

Lądowe i morskie elektrownie wiatrowe – zasady realizacji przedsięwzięć

 • Podstawy prawne realizacji inwestycji – wymogi administracyjne
 • Modernizacja i repowering
 • Praktyczne aspekty realizacji inwestycji – wybór kontrahentów, wymogi dotyczące łańcucha dostaw materiałów i usług

Ada Szon
Kancelaria CMS

12:30

Przerwa

13:15

Modele inwestycyjne dla projektów budowy źródeł wytwórczych OZE ze szczególnym uwzględnieniem pełnej analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego

Zastosowanie metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) do wykonania analizy finansowej projektu

 • Struktura modeli inwestycyjnych dla inwestycji budowy źródeł wytwórczych OZE
 • Rola wsadu do modelu inwestycyjnego
 • Wsad inwestycyjny – część technologiczna dla różnych źródeł wytwórczych OZE – metody obliczeń konwersji energii pierwotnej na energię elektryczną i ciepło (dla biogazowni z układem CHP)
 • Wsad inwestycyjny – część finansowa – przygotowanie danych i informacji do wykonania projekcji raportów finansowych
 • Pigułka wiedzy na temat metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wybór odpowiedniej stopy dyskonta dla projektu
 • Wykonanie raportów finansowych dla projektów inwestycyjnych budowy źródeł wytwórczych OZE
 • Obliczenie wskaźników rentowności dla projektu i zaangażowanego kapitału własnego oraz interpretacja wyników
 • Wykonanie analizy ryzyka dla kluczowych zmiennych projektu, w tym obliczenie dla nich progów rentowności.
 • Interpretacja wyników analizy ryzyka
 • Dodatkowe analizy do analizy finansowej. Analiza ekonomiczna. Obliczenie LCOE.
 • Przygotowanie analizy dla instytucji kredytujących w formule Firma z projektem
 • Podsumowanie

Andrzej Ebinger
Ebinger Consulting

14:30

Technologie wodorowe: produkcja wodoru, możliwości wykorzystania, ramy prawne

 • Polska Strategia Wodorowa oraz Europejska Strategia Wodorowa
 • Produkcja i zastosowanie zielonego wodoru 
 • Magazynowanie wodoru

Dominika Bandoła
SBB ENERGY SA

Łukasz Łupina
GSC Sp. z o.o. Sp. K.

Wojciech Nowak
Veolia

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Udział lokalnych społeczności w procesie decyzyjnym dotyczącym lokalizacji inwestycji OZE

 • Prowadzenie konsultacji i negocjacji społecznych - case study
 • Zalecane działania w przypadku sporu

Jacek Miciński
FORWARD PR.

10:45

Przerwa

11:00

Magazynowanie energii pochodzącej z OZE

 • Magazynowanie energii – jaka jest funkcja celu
 • Dylemat inwestora: Zasobnik energii jako infrastruktura krytyczna, czy projekt z oczekiwanym zwrotem z inwestycji
 • Instalacje hybrydowe, czyli bateryjny magazyn energii i farma fotowoltaiczna – model biznesowy
 • Klastry energii: funkcja OZE i magazynów energii w społecznościach lokalnych
 • Granty dla inwestorów w OZE – gdzie ich szukać i jak pozyskiwać?

Mariusz Bednarski
KIKE

12:15

Przerwa

13:00

Optymalizacja kosztowa zakupu energii przez zaprojektowanie i implementacja systemu zarządzania energią EMS w oparciu o przemysłowy i wielkoskalowy magazyn energii

Kamil Talar
NRG Storage

14:30

Infrastruktura stacji ładowania pojazdów elektrycznych a sieci elektroenergetyczne

 • Proces dewelopmentu sieci stacji ładowania
 • Podmioty na rynku elektromobilności
 • Procedury przyłączania stacji ładowania, rola OSD

Witold Chmarzyński
CCLaw

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz wojną w Ukrainie, coraz więcej dyskutuje się na temat transformacji polskiego sektora energetycznego. Aktualna polityka energetyczna kraju i sytuacja na świecie wymaga rozwoju źródeł niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Polska potrzebuje inwestycji w OZE, a w tym planu rozwoju i budowy farm wiatrowych, programu inwestycji w rozwój sieci przesyłowych, inwestycji w rozwój technologii wodorowych, a także dostępności systemów magazynowania energii. Wspólnie z Ekspertami przygotowaliśmy dla Państwa dwudniowe warsztaty, podczas których omówione zostaną możliwości energetyki wiatrowej w Polsce wraz z ograniczeniami prawnymi. Prelegenci przedstawią zasady realizacji przedsięwzięć morskich i lądowych farm wiatrowych, modele inwestycyjne dla projektów budowy źródeł wytwórczych OZE wraz z ryzykiem inwestycyjnym, zasady prowadzenia konsultacji i negocjacji społecznych przy planowaniu inwestycji w OZE, a także zagadnienia z obszaru elektromobilności, magazynowania energii oraz technologii wodorowych. Serdecznie zapraszamy.

Główne zagadnienia:

 • Energetyka wiatrowa w Polsce - wyzwania i ograniczenia prawne
 • Lądowe i morskie elektrownie wiatrowe - zasady realizacji przedsięwzięć
 • Modele inwestycyjne dla projektów budowy źródeł wytwórczych OZE
 • Technologie wodorowe: produkcja wodoru, możliwości wykorzystania, ramy prawne
 • Udział lokalnych społeczności w procesie decyzyjnym dotyczącym lokalizacji inwestycji OZE
 • Infrastruktura stacji ładowania pojazdów elektrycznych a sieci elektroenergetyczne

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, paliwowej, ciepłowniczej, gazowniczej, OZE. W szczególności osoby reprezentujące działy:

 • Rozwoju
 • Strategii
 • Badań
 • Inwestycji
 • Innowacji
 • Planowania
 • Projektów
 • Energetyczny

.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager, Team Leader
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Transformacja sektora energetycznego - farmy wiatrowe, magazynowanie energii i elektromobilność „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 14.11.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 14.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Transformacja sektora energetycznego - farmy wiatrowe, magazynowanie energii i elektromobilność (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jacek Miciński

Jacek Miciński

Specjalista ds. konsultacji społecznych, Właściciel FORWARD PR

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny, Partner, CCLaw

Mariusz Bednarski

Mariusz Bednarski

Ekspert, KIKE, Prezes Zarządu Vast Energy

Zuzanna Staniszewska

Zuzanna Staniszewska

Associate w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i Energetyki w kancelarii EY Law

Andrzej Ebinger

Andrzej Ebinger

Właściciel, Ebinger Consulting

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Kamil Talar

Kamil Talar

Manager ds. magazynów energii, NRG Storage

Dominika Bandoła

Dominika Bandoła

Menedżer ds. rozwoju, SBB ENERGY SA

Łukasz Łupina

Łukasz Łupina

Manager, Inżynier, GSC Sp. z o.o. Sp. K.

Wojciech Nowak

Wojciech Nowak

Kierownik Projektów Wodorowych, Technolog, Inżynier, Veolia

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij