TFI w obliczu wyzwań i nowych obowiązków

Grupa tematyczna: Prawo, TFI

Tagi: tfi | ESG | ryzyko | SFDR | KID

Data: 14-15.11.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 21.10-15.11.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.07.2022 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

 • Wytyczne dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji
 • Wdrożenie systemu sprawozdawczości wewnętrznej w TFI
 • Zmiany z obszaru ESG

Piotr Parzyszek
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Zarządzanie ryzykiem w TFI

 • Oczekiwania nadzorcze KNF
 • Podział obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Zapobieganie konfliktowi interesów

Michał Karwasiński
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:30

Regulacje unijne oraz krajowe obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r. w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (ESG)

 • Obowiązek uwzględniania ryzyka w ramach kontroli i audytu wewnętrznego, zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem funduszy
 • Nowe obowiązki dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników TFI

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Rozporządzenie SFDR - funkcjonowanie w praktyce

 • Obowiązki w zakresie informacji ujawnianych przed zawarciem umowy
 • RTS do SFDR - obowiązek raportowania od 1 stycznia 2023 r.

Piotr Klamka
Klamka Legal

10:30

Przerwa

10:45

Cyberbezpieczeństwo i elektroniczne kanały dostępu do usług TFI

 • Kanały zdalnej obsługi klienta TFI
 • Wymóg security first
 • Standardy silnego uwierzytelnienia transakcji.

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

12:00

Przerwa

13:00

Kary ze strony KNF - jak się przed nimi uchronić?

 • Przegląd najnowszego orzecznictwa i sankcje ze strony KNF
 • Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych
 • Nadzór nad podmiotami trzecimi wykonującymi powierzone czynności
 • Realizacja zasady należytej staranności

Ewa Świderska
Kancelaria CMS

14:15

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych - obowiązujące regulacje od 29 lipca 2022 r.

 • Ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową po zmianach

Piotr Gołębiowski

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach, w ramach których Eksperci omówią wszystkie najważniejsze zmiany w otoczeniu prawnym TFI i przedstawią Uczestnikom ich praktyczny wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi kwestie związane z ESG i zarządzaniem ryzykiem. Przedstawione zostaną nowe obowiązki dla pracowników TFI, a także zagadnienia dotyczące nadzoru nad podmiotami trzecimi wykonującymi powierzone czynności, jak również kar ze strony KNF.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników TFI, a w szczególności z działów:

 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Compliance
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Prawnych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Iga Sowulewska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 739 000 237
e-mail: i.sowulewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TFI w obliczu wyzwań i nowych obowiązków „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 26.09.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 20.10.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 20.10.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.11.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem TFI w obliczu wyzwań i nowych obowiązków (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Katarzyna Majer-Gębska

Katarzyna Majer-Gębska

Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Piotr Klamka

Piotr Klamka

Partner, Radca prawny, Klamka Legal

Michał Karwasiński

Michał Karwasiński

Radca Prawny, KSZ Smart Legal

Piotr Gołębiowski

Piotr Gołębiowski

Adwokat

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

Radca Prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Ewa Świderska

Ewa Świderska

Counsel, Kieruje Zespołem Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

Piotr Parzyszek

Piotr Parzyszek

Adwokat, Counsel w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij