Sztuczna inteligencja w organizacji - planowane regulacje prawne i praktyczne wykorzystanie rozwiązań AI

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Sztuczna Inteligencja

Tagi: AI | Artificial Intelligence Act | AIoT | Machine learning | Deep learning

Data: 31-01.02.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 28.01-01.02.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję – w świetle projektów najnowszych aktów prawnych UE

 • Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI Liability Directive), dyrektywa o odpowiedzialności za produkty wadliwe (Product Liability Directive)
 • Główne założenia projektów
 • Obowiązki i odpowiedzialność operatorów systemów AI;
 • Kary za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję;
 • Ochrona osób poszkodowanych działaniem sztucznej inteligencji;
 • Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu szkód

Jakub Pietrasik,
Wolf Theiss

10:45

Przerwa

11:00

Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act)

 • Systemy wysokiego ryzyka a obowiązki dostawcy oraz użytkownika w zakresie zarządzania i nadzoru z perspektywy prawnej i regulacyjnej
 • Analiza i ocena ryzyka, reagowanie na nieprzewidziane sytuacje w ujęciu prawno-regulacyjnym

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

12:15

Przerwa

13:00

Data Governance a rozwój sztucznej inteligencji

 • Wpływ Data Governance Act, Data Act i innych regulacji na korzystanie z systemów AI
 • Ochrona danych, tajemnice zawodowe i zarządzanie danymi w świetle AI Act
 • Znaczenie big data i IoT dla wykorzystania potencjału AI
 • Rola CDO w obszarze tworzenia rozwiązań opartych na AI

dr Michał Mostowik
Deloitte

14:15

Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej

 • Problematyka prawa do utworu AI
 • Ochrona patentowa wynalazków stworzonych przez sztuczną inteligencję
Justyna Wilczyńska-Baraniak

Justyna Wilczyńska-Baraniak
EY Law

15:45

Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie - case study

Marcin Rojek
byteLAKE

16:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wdrożenie produktu lub usługi AI w organizacji

 • Wybór dostawcy i sporządzenie umowy
 • Weryfikacja otoczenia technologicznego
 • Wdrażanie technologii AIoT

Tomasz Stępiński-Ustasiak,
Gawinet

10:45

Przerwa

11:00

Cykl życia projektu AI: wdrożenie i co dalej?

 • Specyfika prowadzenia projektów AI
 • Zapewnienie jakości, odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie systemu
 • Nadzór, dostosowywanie, modyfikowanie, poprawa jakości produktu lub usługi
 • Wyzwania po stronie zamawiającego i dostawcy

Jacek Stryczyński,
Business Innovation Consulting

12:30

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie

 • Wybór odpowiedniego narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo cyfrowe i ochronę danych

Maciej Leszczak
Exclusive Networks Poland S.A.

13:30

Przerwa

14:00

Machine learning i deep learning jako rozwiązanie problemów biznesowych

 • Optymalizacja procesów

Jakub Miksa
Machine Learning Engineer, Miinto

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach, w ramach których doświadczeni eksperci wprowadzą uczestników w tematykę projektowanych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Poruszone zostaną między innymi kwestie odpowiedzialności za działanie AI, a także obowiązki dostawców AI i jej użytkowników związane z nadzorem nad systemami wysokiego ryzyka. Dowiedzą się Państwo również, jakie znaczenie mają big data i IoT dla wykorzystania potencjału AI, jak wdrożyć technologię AIoT oraz jak wykorzystać sztuczną inteligencję w cyberbezpieczeństwie. Ponadto prelegenci opowiedzą o możliwościach praktycznego wykorzystania machine i deep learningu w biznesie.

Główne zagadnienia:

 • Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję – w świetle projektów najnowszych aktów prawnych UE
 • Obowiązki i odpowiedzialność operatorów systemów AI
 • Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej
 • Data Governance a rozwój sztucznej inteligencji
 • Cykl życia projektu AI: wdrożenie i co dalej?
 • Machine learning i deep learning jako rozwiązanie problemów biznesowych

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do pracowników działów:

 • IT
 • Badań i Rozwoju
 • Wdrożeń
 • Operacyjnych
 • Prawnych

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sztuczna inteligencja w organizacji - planowane regulacje prawne i praktyczne wykorzystanie rozwiązań AI „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 21.12.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 18.01.2023 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 18.01.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31.01.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sztuczna inteligencja w organizacji - planowane regulacje prawne i praktyczne wykorzystanie rozwiązań AI (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.12.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.12.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Managing Associate, Deloitte Legal

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Partner, EY Law

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Maciej Leszczak

Maciej Leszczak

System Engineer, Exclusive Networks Poland S.A.

Tomasz Stępiński-Ustasiak

Tomasz Stępiński-Ustasiak

VP Sales and Operations, Gawinet

Jakub Pietrasik

Jakub Pietrasik

Counsel, Wolf Theiss

Jacek Stryczyński

Jacek Stryczyński

Innovation & AI Strategy Executive, Business Innovation Consulting

Jakub Miksa

Jakub Miksa

Machine Learning Engineer, Miinto

Marcin Rojek

Marcin Rojek

Współzałożyciel firmy byteLAKE

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij