Sztuczna Inteligencja w biznesie - wyzwania prawne i praktyczne wykorzystanie

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo, Sztuczna Inteligencja

Tagi: AI | cloud computing | Artificial Intelligence Act | AIoT | Machine learning | ML

Data: 18-19.10.2023r.

Cena:
3195 zł/os. > 03.10-18.10.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Rozporządzenie AI Act - regulacja systemów opartych na Sztucznej Inteligencji

 • AI Act - główne założenia
 • Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji zgodnie z wytycznymi
 • Kategorie ryzyka zastosowania Sztucznej Inteligencji
 • Stanowisko UE  w zakresie bezpieczeństwa  i przejrzystości Sztucznej Inteligencji

dr Marek Porzeżyński
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Aleksandra Wiśniewska-Tomaszewska
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

10:15

AI, Chat GPT i ML- wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzanie, etykietowanie i przechowywanie danych
 • Odpowiedzialność za wykorzystywane dane 
 • Biometria behawioralna - bezpieczeństwo danych, klientów i organizacji

Monika Maćkowska-Morytz
KOCHAŃSKI & PARTNERS

11:30

Przerwa

11:45

Sztuczna inteligencja i prawo autorskie – kluczowe zagadnienia, najważniejsze ryzyka oraz możliwości ich ograniczenia w praktyce

 • Podsumowanie kluczowych wątpliwości dot. prawa autorskiego związanych z tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji;
 • Obszary ryzyka wynikające z praktycznego zastosowania systemów sztucznej inteligencji w toku działalności;
 • Sposoby na ograniczenie ryzyka prawnego stosowane na rynku

Marcin Ręgorowicz
Traple Konarski Podrecki & Partners

13:00

Przerwa

13:45

Przykłady innowacyjnych wdrożeń i wykorzystania Sztucznej Inteligencji - korzyści dla firm

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów w organizacji - wsparcie AI dla różnych działów
 • Case study

Marcin Rojek
byteLAKE

Mariusz Kolanko
byteLAKE

15:15

Eliminacja ryzyk cyberataków przy wykorzystaniu AI i ML

 • Cyberbezpieczeństwo przy wykorzystaniu AI w kontekście europejskich regulacji DORA i NIS2
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów i identyfikacja błędów w zabezpieczeniach za pomocą narzędzi bazujących na AI i ML
 • Nowe rozwiązania pozwalające na walkę z cyberatakami, metody ochrony dla firm

dr inż. Maciej Jędrzejewski
CRYPTOPROTECT

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Wykorzystywanie AI w działalności instytucji finansowych

 • Nadzór nad systemami AI
 • Regulacje prawne w zakresie AI - wykorzystanie sztucznej inteligencji zgodnie z wytycznym
 • Checklista wpływu regulacji AI na działalność instytucji finansowych/kredytowych
 • Outsourcing w instytucji finansowej/kredytowej z użyciem AI

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Aleksandra Billewicz
PwC Legal

11:15

Przerwa

11:30

Współpraca Sztucznej Inteligencji z chmurą obliczeniową

 • Omówienie praktycznych aspektów wpływu chmury obliczeniowej na rozwój sztucznej inteligencji 
 • Wykorzystanie chmury obliczeniowej przez AI
 • Ryzyka vs korzyści

Marta Gasik
Microsoft

13:00

Przerwa

13:45

Generatywna Sztuczna Inteligencja (Chat GPT) - zagrożenie czy szansa

 • Wymogi przejrzystości 
 • Jak bezpiecznie korzystać z Chatu GPT?
 • Ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych

Piotr Kaniewski
Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy

Paulina Perkowska
Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Prelegenci omówią regulacje prawne w zakresie AI i praktyczne aspekty jej wykorzystania. Eksperci opowiedzą między innymi o technologiach, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności organizacji. Przedstawią, jak w praktyce wykorzystywać Sztuczną Inteligencję w przedsiębiorstwie, a w tym kluczowe aspekty związane z wykorzystywaniem Generatywnej Sztucznej Inteligencji (ChatGPT) i wymogów jej przejrzystości. Poruszą także tematykę ryzyka naruszeń praw autorskich przez AI. Ponadto prelegenci przeanalizują zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, w kontekście wykorzystania Machine Learningu oraz współpracę Sztucznej Inteligencji z chmurą obliczeniową.

Główne zagadnienia:

 • Rozporządzenie AI Act - regulacja systemów opartych na Sztucznej Inteligencji
 • Naruszenie praw autorskich przez Sztuczną Inteligencję - ryzyko, odpowiedzialność i sankcje
 • Generatywna Sztuczna Inteligencja (Chat GPT) - zagrożenie czy szansa
 • Eliminacja ryzyk cyberataków przy wykorzystaniu AI i ML
 • Możliwe ryzyka przy wykorzystywaniu AI w przedsiębiorstwie 
 • Przykłady innowacyjnych wdrożeń i wykorzystania Sztucznej Inteligencji - korzyści dla firm

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich branż, pracowników działów:

 • IT
 • Badań i Rozwoju
 • Wdrożeń
 • Operacyjnych
 • Prawnych
 • Technicznych
 • Strategii

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Maja Błaszkiewicz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: m.blaszkiewicz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sztuczna Inteligencja w biznesie - wyzwania prawne i praktyczne wykorzystanie „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 12.09.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT od 13.09.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT od 03.10.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.10.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma. 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sztuczna Inteligencja w biznesie - wyzwania prawne i praktyczne wykorzystanie (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia. 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr Marek Porzeżyński

dr Marek Porzeżyński

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Monika Maćkowska-Morytz

Monika Maćkowska-Morytz

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Marcin Rojek

Marcin Rojek

Współzałożyciel firmy byteLAKE

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Adwokat, Osborne Clarke

Paulina Perkowska

Paulina Perkowska

Associate, Osborne Clarke

Mariusz Kolanko

Mariusz Kolanko

Współzałożyciel byteLAKE

dr inż. Maciej Jędrzejewski

dr inż. Maciej Jędrzejewski

LA ISO/IEC 27001, LA ISO/IEC 20000-1, LA ISO 22301, CRYPTOPROTECT

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy

Marcin Ręgorowicz

Marcin Ręgorowicz

Radca prawny i Managing Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners

Marta Gasik

Marta Gasik

Microsoft

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij